Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Innlandet fylke

Tildekking av husholdningsdeponi på Heggvin avfallsdeponi i Hamar
Toppdekket består av rene masser. Hensikten med toppdekket er å hindre utslipp av deponigasser og få ledet det meste av overvannet vekk fra deponiet og ut i terreng og bekk. Toppdekket består av bentonittmatter, drenslag, minerallag og vekstjord. Toppdekket avsluttes med eng på overflaten. Tildekkingen skal skje etappevis. Arealmessig skal ca. 80 mål tildekkes, og tildekkingen er planlagt i 4 felt: - Skråning Sør - Skråning Øst - Sandfangplata - Toppflaten
Ny T2 i trafostasjon i Innlandet
Tidsperiode 2024. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Utbedring av Fv 222 Tangen x E6 - Hamar x Åkersvikavegen
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 .Analyse- og tiltaksplaner foreligger.
Skinnebytte på strekningen Hamar - Elverum kommune
Skinnebytte på strekningen Hamar – Elverum, km 130,759 – 149,000 – dvs. totalt 18,241km spor (36 482 skinnemeter). Gamle 41 og 49 kg’s skinner skiftes ut med 54E3 skinner levert av byggherre. Det skal i tillegg byttes sviller og suppleres ballast under 3 stk planoverganger av gummielementer (Strail).
Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Ombygg og tillbygg av bilverksted til politistasjon Nordre Land
Gnr./bnr. 39/52,56. Planområdets størrelse er ca. 6 daa.
Grunnarbeid i forbindelse med Eina sportsanlegg i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.
Vintervedlikehold for kommunale veier og plasser i Skjåk kommune 2023-2028
Prosjektet er delt in i 5 roder/delkontrakter: 1. Rode Nordberg 2. Rode Bismo 3. Rode Skjåk 4. Støvbinding med forarbeid – alle roder 5. Feiing og spylearbeider – alle roder
Vintervedlikehold for kommunale veier og plasser i Skjåk kommune 2023-2028
Prosjektet er delt in i 5 roder/delkontrakter: 1. Rode Nordberg 2. Rode Bismo 3. Rode Skjåk 4. Støvbinding med forarbeid – alle roder 5. Feiing og spylearbeider – alle roder
Vintervedlikehold for kommunale veier og plasser i Skjåk kommune 2023-2028
Prosjektet er delt in i 5 roder/delkontrakter: 1. Rode Nordberg 2. Rode Bismo 3. Rode Skjåk 4. Støvbinding med forarbeid – alle roder 5. Feiing og spylearbeider – alle roder
Vintervedlikehold for kommunale veier og plasser i Skjåk kommune 2023-2028
Prosjektet er delt in i 5 roder/delkontrakter: 1. Rode Nordberg 2. Rode Bismo 3. Rode Skjåk 4. Støvbinding med forarbeid – alle roder 5. Feiing og spylearbeider – alle roder
Oppgradering av renseanlegg i Vang kommune
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise for M1 og hovedentreprise for B1.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Grinder-Noret i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Kirkenær-Åsnes grense i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Vintervedlikehold for kommunale veier og plasser i Skjåk kommune 2023-2028
Prosjektet er delt in i 5 roder/delkontrakter: 1. Rode Nordberg 2. Rode Bismo 3. Rode Skjåk 4. Støvbinding med forarbeid – alle roder 5. Feiing og spylearbeider – alle roder
Ombygg av ringledninger i Ringebu
Økning av sikkerhet av eksisterende ringledning.
Utbygging av renseanlegg i Skjåk
Kostnad fordelt: 0,5 mill kr 2023 og 3 mill kr 2024.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 24 i Stange
Opparbeidelse av kjettingplasser på bunn og toppen av bakken med kapasitet for to modulvogntog.
Rehabilitering av renseanlegg i Engerdal kommune
Rehabilitering av maskin og prosessteknisk utstyr inkl. elektro og VVS utstyr for Drevsjø renseanlegg. Utarbeidelse av teknisk underlag for automatikkleveransen basert på at ny PLS vil bli programmerlevert/levert i egen entreprise (A1).
Kapasitetsutvidelse ved vannverk i Fåvang
Fåvang vannverk: kapasitetsutvidelse med 2 nye brønner og evt. reviderte klausuleringssoner.
Omlegging av VA-ledninger ved Aurdal skule i Nord-Aurdal kommune
Gravearbeider og legging av nye rør for vann 160 mm, avløp 160 mm og overvann 600 mm og 160 mm.
Etablering av solcelleanlegg på teknisk drift i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcellanlegg på renseanlegg i Fåvang
Forventet strømproduksjon ved Fåvang renseanlegg er anslått til 60.000 KWh årlig, som vil gi en besparelse på kr 120.000.
Reparasjon og sikringsarbeider ved elver i Vestre Gausdal
5 krisetiltak etter ekstremværet "Hans", 5 delkontrakter.
Reparasjon og sikringsarbeider ved elver i Vestre Gausdal
5 krisetiltak etter ekstremværet "Hans", 5 delkontrakter.
Reparasjon og sikringsarbeider ved elver i Vestre Gausdal
5 krisetiltak etter ekstremværet "Hans", 5 delkontrakter.
Reparasjon og sikringsarbeider ved elver i Vestre Gausdal
5 krisetiltak etter ekstremværet "Hans", 5 delkontrakter.
Reparasjon og sikringsarbeider ved elver i Vestre Gausdal
5 krisetiltak etter ekstremværet "Hans", 5 delkontrakter.
Oppgradering av infrastruktur for vannforskyning i kontorbygg i Tretten
Omlegging av vannforsyning fra kommunalet nett og inntil til teknisk rom, og videre til søndre fløy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.