Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Innlandet fylke

Rehabilitering av bru i Stor-Elvdal kommune
Orienterende mengder: − 850m2 forskaling − 37tonn armering − 175m3 betong − 2100m2 brubelegning − 540m brurekkverk
Sporvekselbytter på jernbane i Innlandet
− Bytte av sporveksel 3 og 5 på Lillehammer st − Bytte av sporveksel 2 på Marstein st − Bytte av sporveksel 4, samt utbedring av buttspor på Brennhaug st − Legge ny Strail-overgang, samt massebytte, svillebytte og bytte av svillegulv i to veksler på Ringebu st − Riving av veksel på Øyer st, gjennoppygging av spor. − Mindre sporarbeider på Hamar st
Utbedring av Fv 493 Lundbyvollen (Risberget)-Elverum grense
7 300 m. ÅDT 175. Fra investeringsprogram 2018-2021. Planlagt utført 2022-23.
Utbedring av forfall på Fv 24 Korsbakken-Stange i Stange
5780 m. ÅDT 4200. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Rehabilitering av VA anlegg i Løten
VA anlegg som skal skiftes ut er på strekningen avkjøring Grinderengsletta til Veenskrysset.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Østre Toten kommune, etappe 1
Samlet grøftelengde hovedledninger i entreprisen er ca. 1,7 km.
Legging av ny hovedvannledning i Alvdal kommune
Sanering av eksisterende vannledning, legging av 900 m ny vannledning, samt drenering av ca. 670 m langs veiens skulder.
Riving og reetablering av pumpestasjon i Vinstra
Riving av eksisterende pumpestasjon inkludert fundament ved Sandbakken og tidligere pumpestasjon fra Brendeløkken skal reetableres som ny pumpestasjon inkl. teknisk utstyr. Det vil ifm. disse arbeidene graves et dypt hull hvor eksisterende pumpestasjon står, på inntil 6 meters dybde.
Vedlikeholdsarbeider langs Fylkeseg 2454 i Løten
Det er kartlagt behov for fjerning av stein og røtter som presses opp i vegdekket, utbedring av enkelte stikkrenner og behov for grøfterensk
Utvidelse av grustak i Fåvang
Gnr/bnr: 107/1 og deler av eiendommene: 106/2, 98/25, 106/26 og 208/13.
Rehabilitering av renseanlegg i Engerdal kommune
Rehabilitering av maskin og prosessteknisk utstyr inkl. elektro og VVS utstyr for Drevsjø renseanlegg. Utarbeidelse av teknisk underlag for automatikkleveransen basert på at ny PLS vil bli programmerlevert/levert i egen entreprise (A1).
Konsulenttjenester for skredfarekartlegging i Område Nord, Trøndelag og Innlandet
Gjelder område Nord, Trøndelag og Innlandet. Bane NOR Område Nord ønsker å få kartlagt skredfaren fra sideterreng langs jernbanen på strekningene Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Skredfaren fra fjell og berg, alle typer løsmasseskred, samt snøskred og isnedfall skal vurderes i dagsoner.
Rehabilitering av vannledning på Raufoss i Vestre Toten kommune
NO-Dig. Vannledningen berører kommunal eiendom, private eiendommer, fylkesveg og en kirkegård. For å minimere ulempene ved graving på bl.a. på kirkegården og fylkesveg ønsker Vestre Toten kommune å rehabilitere vannledningen med gravefrie metoder. Anskaffelsen gjelder innkjøp av ledning, tettilsluttet rør, inkludert installasjonskostnader og forberedende arbeid. Vestre Toten kommunes eget anleggslag besørger graving av trekkegroper for inntrekning av ledning og anskaffer og setter ned nødvendige kumpunkter, etter leverandør av denne kontraktens anvisninger.
Flomsikring og overløp ved Litlfossen i Ljøra, Trysil
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av fortau i Tynset
Fra Parkveien til idrettsanlegget.
Rehabilitering av VA-ledning i Øyer
Utrede muligheten for rehabilitering, eller utkobling av ledningen på utsiden av Hafjell hotell/Spar. Ledningen ligger veldig nært E6 og er av gammel dårlig kvalitet.
Oppgradering av gang- og sykkelvei i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Oppgradering av gang- og sykkelvei fra Lesja sentrum til Honnavegen.
Oppgradering av vei i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Oppgradering av vei Åsen – Stavheimsgrende.
Etablering av solcellanlegg på renseanlegg i Fåvang
Forventet strømproduksjon ved Fåvang renseanlegg er anslått til 60.000 KWh årlig, som vil gi en besparelse på kr 120.000.
Asfaltering av uteområde i Kirkenær
Prosjekt fra formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Oppgradering adkomst og uteområder ved barnehager i Øyer
Uteboder på Vidarheim for oppbevaring av leker og utstyr, en for hvert uteområde. Oppgradering av dører og funksjonen på disse. Sikring av uteområde rundt soveplass i Mosjordet med gjerde og ny grind.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.