Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Innlandet fylke

Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Etablering av 132 kV-ledninger og oppgradering av transformatorstasjon m.m. i forbindelse med bygging av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Etablering av 132 kV kabler mellom Heggvin transformatorstasjon og eksisterende Vang transformatorstasjon, en 132 kV dobbel samleskinne og tre 132 kV utendørs bryterfelt i Heggvin transformatorstasjon. Utvidelser av Vang transformatorstasjon og etablering av en ny P-spole i stasjonen. Stasjonsarealet utvides med om lag 2000 m2. Traseen mellom Vang og Heggvin er om lag 300 meter.
Forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2024
Kontrakten omfatter dypstabilisering, tørrfresing og asfaltering i hele Innlandet.
Utvidelse av småbåthamn og parkering i Tynset
Gnr/bnr.: 112/9, 112/102, 113/26, 124/5 og 124/315.
Oppgradering av renseanlegg i Vang kommune
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise for M1 og hovedentreprise for B1.
Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Utbygging av vannverk i Rendalen kommune
Levering og montering av vannbehandlingsutstyr til Finstad vannverk (brønnhull 2), Finstad vannverk (brønnhull 1), Åkre vannverk og Åkrestrømmen vannverk i Rendalen kommuneFinstad vannverk (brønnhull 2)- Nytt bygg inklusive prosess anlegg.Finstad vannverk (brønnhull 1)- Nytt SD anlegg i bestående bygg.Åkre vannverk – Nytt UV anlegg i bestående bygg.Åkrestrømmen vannverk – Nytt UV anlegg i bestående bygg.
Skinnebytte på strekningen Hamar - Elverum kommune
Skinnebytte på strekningen Hamar – Elverum, km 130,759 – 149,000 – dvs. totalt 18,241km spor (36 482 skinnemeter). Gamle 41 og 49 kg’s skinner skiftes ut med 54E3 skinner levert av byggherre. Det skal i tillegg byttes sviller og suppleres ballast under 3 stk planoverganger av gummielementer (Strail).
Rehabilitering av renseanlegg i Engerdal kommune
Rehabilitering av maskin og prosessteknisk utstyr inkl. elektro og VVS utstyr for Drevsjø renseanlegg. Utarbeidelse av teknisk underlag for automatikkleveransen basert på at ny PLS vil bli programmerlevert/levert i egen entreprise (A1).
Lavspenningsarbeider ved jernbanestasjoner i Innlandet fylkeskommune
Diverse arbeider på Bjorli, Dombås, Otta, Fokstua og Lillehammer stasjon.
Grunnarbeid i forbindelse med Eina sportsanlegg i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.
Gjenoppbygging av veg og utbygging av vann- og avløpsledninger i Vang kommune
Gjennoppbygging av Burmavegen som ble ødelagt avflommen Hans, og flomsikring av langsgårnde bekkeløp.Vegstrekningen er 694m lang pluss avkjøringer.
Oppgradering av teknisk infrastruktur og vannlegning i Elverum kommune
Elverum kommune skal oppgradere Rådhusplassen, slik at den skal bli et bedre arrangementssted og et byrom for allsidig aktivitet gjennom året. Oppgraderingen vil bestå i etablering av nødvendig infrastruktur i form av kabling, skifte av dekke (opparbeiding av plass), møblering, skilting, belysning og beplantning.
Asfaltering og forberedende gravearbeider på kommunale veger i Nord-Aurdal kommune
Asfaltering av 9000 m2 kommunal veg med forberedende gravearbeider.
Utbedringstiltak på 3 strekninger i Toten kommune 2024
Fv. 2360 Sletta - Helset Fv. 2362 Alm - Landheim Fv. 2362 Kapp - Haugkrysset
Kapasitetsutvidelse ved vannverk i Fåvang
Fåvang vannverk: kapasitetsutvidelse med 2 nye brønner og evt. reviderte klausuleringssoner.
Utvidelse av skiferbrudd i Otta
Gnr/bnr: 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 208/1, 209/1, 210/1 og 203/9.
Utbedringstiltak på fylkesveger Midt-Gudbrandsdal 2024
Prosjektet omfatter utbedringstiltak på fv. 27 Rondanevegen og fv. 2592 Kvarvvegen, bygging av gs-veg på fv. 2532 Liavegen samt etablering av vegbelysning på fv. 2628 Rondanevegen.
Etablering av massemottak i Ringsaker kommune
Planområdet er på ca. 300 dekar og skal tilrettelegges for massemottak.
Oppgradering av byrom i Elverum kommune
Elverum kommune skal oppgradere Rådhusplassen, slik at den skal bli et bedre arrangementssted og et byrom for allsidig aktivitet gjennom året. Oppgraderingen vil bestå i etablering av nødvendig infrastruktur i form av kabling, skifte av dekke (opparbeiding av plass), møblering, skilting, belysning og beplantning.
Oppgradering av gassanlegg i Furnes, Ringsaker kommune
Oppgradering av gassanlegget, og med satellittanlegg (utvidelse av samlestokk for gass).
Asfaltering av kommunale veger i Eidskog kommune 2024
Eidskog Kommune har behov for legging av asfalt flere steder i kommunen i sesongen 2024. I Hovedsak vil det være behov for asfaltering i Hallbekkenvegen, Skogfaret og Stubben som vil bli masseutskiftet i forkant.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.