Alle planlagte boligprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (3)
Andøy (16)
Beiarn (3)
Bindal (3)
Bodø (30)
Brønnøy (4)
(0)
Dønna (3)
Evenes (6)
Fauske (8)
Flakstad (2)
Grane (1)
Hadsel (7)
Hamarøy (7)
Hemnes (5)
Herøy (2)
Leirfjord (1)
Lurøy (2)
Lødingen (0)
Meløy (6)
Moskenes (0)
Narvik (17)
Nesna (3)
Rana (31)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (13)
Steigen (2)
Sømna (4)
Sørfold (3)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (11)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (18)
Øksnes (4)
Nybygg av leiligheter, næring og hotell i Mo sentrum
Ca 76000 kvm. 500-600 enheter. Tidligere prosjekt Hotellkvartalet, Taxi 1 - Taxi 2 og Busstomta inngår. Prosjektnamn ikke fastsatt.
Nybygg av studentboliger og boliger i rekke, blokk og hybler i blokk i Bodø
Planområdet omfatter hele eller deler av 41/24, 41/1310, 42/53 og 42/615. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som skal hjemle bygging av studentboliger og boliger (ordinære og for startlåntakere) med tilhørende parkering og uteoppholdsareal, samt bygg med fellesfunksjoner (f.eks. nærbutikk, tjenesteyting, etc.). Det tenkes boliger i rekkehus og i blokk, og studentboliger i blokk. Eksisterende studentboliger, foruten en firemannsbolig helt i øst, vil bli foreslått revet for å kunne bygge nye boliger. 3-8 etasjer. Ca 400 studentboliger og 90 ordinære boliger. Området tenkes todelt med studentboliger på den nordlige delen og ordinære boliger på den sørlige delen, adskilt med gatetun/gangstrøk. Området tenkes anlagt med offentlige områder (gangveien/gatetunet), halvoffentlige områder (tun) og lekeområder fordelt rund på feltet.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av leiligheter på Grubåsen i Rana
250-300 boenheter skal bygges. 3-7 etasjer. Gnr./bnr.: 24/4, 24/6, 24/27, 24/89, 24/97, 24/103, 24/194, 24/352 og 24/376.
Nybygg av boliger ved Rundheia i Sortland
Gnr: 15. Bnr: 12, 315, 777, 2027, 2081.
Nybygg av boliger og dagligvarehandel i bydel Bødøsjøen i Bodø
Ca. 28.000 kvadratmeter fordelt på 300 boenheter. Planen er å bygge mellom 160 og 200 leiligheter i blokk, 50 til 70 i rekkehus og 50-80 leiligheter i terasseblokker. I tillegg vil de legge til rette for dagligvarehandel. Området er delt inn i tre byggefelt - A, B og C.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 2
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av boligområde i Evenes
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 5/8, 5/55, 5/64, 5/74, samt deler av 5/8, 5/17, 36/1 og 0/0. Det foreslås etablert opptil ca. 200 eneboliger og flermannsbolig i 1-2 etasjer. Flermannsboliger er en blanding av 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Nybygg av boliger i Svolvær
Ca. 130 dekar. Deler av eiendommene gnr/bnr 16/1, 16/2, 16/6, 16/14, 16/243, 16/280 og 16/284 samt tilliggende vegareal langs deler av Kongsvatnveien og Ørnveien i Vågan kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som tar utgangspunkt i arealdisponeringen vist i kommunedelplanen for området. Forslagstillers planinitiativ er et boligområde med tilhørende uteoppholdsarealer, ny vegforbindelse mellom Ørnveien og Kongsvatnveien, sti langs Leirosen, utfylling i sjø, småbåthavn samt nødvendig infrastruktur.
Videreutvikling av gamle Narvik sykehus
UNN flytter til nytt sykehus i Narvik i løpet av Q4-2024. Eiendommen til gamle Narvik sykehus er som følge av dette klar for transformasjon. Norion Næringsmegling er engasjert som rådgiver for transaksjonen. Selgere er UNN (bygninger) og Statsbygg (grunn) Eiendommen har et betydelig utviklingspotensial. Mulighetsstudie fra Henning Larsen AS illustrerer potensialer for hvordan eiendommen med eksisterende sykehusbygg kan transformeres og utvikles for ny bruk. Hotell-, kontor- og boligformål i form av hybelleiligheter er vurdert som de mest realistiske funksjoner for hovedbygningen i fremtiden På den ubebygde delen av tomten er det skissert innpassing av 10 bolighus med ca 110 leiligheter (forutsetter riving av noen bygg). Det henvises til planvurdering og mulighetsstudie med illustrasjoner utarbeidet av Henning Larsen AS Eiet tomt på ca 42.403 kvm Hovedbygningen/sykehuset med areal på ca 15.955 kvm BTA fordelt på 8 etasjer. Oppført i flere etapper i perioden fra 1938-2003 Frittstående bygninger med støttefunksjoner for sykehuset utgjør ca 2.128 kvm BTA Boliger med bruttoareal på ca 1.913 kvm BTA (16 leiligheter) På tomten er det p.t. etablert ca 175 parkeringsplasser I perioden frem til nytt sykehus er fullt operativt vil UNN leie tilbake hele eiendommen, årlig leie i perioden, 7.5 MNOK Verdivurdering fra OPAK angir 3 alternativer verdier i intervallet 64.5 MNOK – 80,6 MNOK Oppstart budgivning, tentativt juni 2024 etter nærmere orientering fra megler
Nybygg av boligområde i Bodø
Gnr/bnr 69/1, 69/23, 69/31, 69/137 og 69/216. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, samt teknisk infrastruktur. Det legges til rette for utbygging av inntil 130 boenheter med en blanding av eneboliger, kjedehus og rekkehus samt noe flermannsbolig og lavblokk
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Ny og ombygg til boliger, kontor, restaurant, mm i Stokmarknes
Prosjektet består av 4 delprosjekter: Eiendommene: GNR/BNR: 64/1 43, 64/278, 64/296, 64/295: (totalt areal 32,1 mål) Delprosjekt l: Potensielt boligomräde, GNR/BNR 64/143: (areal 12,7 mäl) (Tomt vest for Industribygget). • Regulering til boligområde og kystkultursti. • Det er muligens fortidsminne funn på området som må hensyn tas. Delprosjekt 2: Industribygg omräde, GNR/BNR 64/295: (areal 13,8 mäl) • Vurdere om industribygningen egner seg som base for å realisere boliger på taket. • Omregulere til industri-, kontor-, boligformål og kystkultursti, samt grendehus, utkikkspunkt og restaurant. Delprosjekt 3: Boligomräde: GNR/BNR 64/278: (areal 5,6 mäl) (Tomt øst for Industribygg). • Reguleres til boligformål og kystkultursti. Delprosjekt 4: Kyststi: GNR/BNR 64/296: • Regulere til og kystkultursti og areal for jordvarme
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 9-11/Sjøgata 18-20. Gnr/bnr: 138/2197, 138/3900, 138/3359 mfl. Det legges til rette for to nybygg over en sammenhengende næringssokkel. 2600 m² nye nærings- og kontorlokaler i tillegg til eksisterende.
Nybygg av boliger i Gildeskål
Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 41, 48, 99, 143, 184, 311, 340, 363, 574, 580, 584, 585, 607, 608, 623 samt deler av gnr. 201 bnr. 1 som utgjør fv. 838 (Inndyrveien)
Nybygg av boligområde i Bjerkvik
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 19/166, 19/116, 19/125, 19/126, 19/144 samt deler av 19/114, 98/1. Eneboliger, rekkehus og 2-6 mannsboliger. 80-100 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for variert småhusbebyggelse i bratt terreng. Ved maksimal utnyttelse vil reguleringsplanen kunne romme ca. 100 nye boenheter. Det legges opp til private og felles uteoppholdsareal, lekeplasser, felles parkeringsplasser, renovasjonsløsninger og avløpsanlegg. Planområdet er på Ca. 84 daa. Gnr/bnr 136/1, 136/4, 136/6, 136/8, 136/ 9, 136/10, 136/13, 136/15, 136/19, 136/21, 136/27.
Ny- og ombygg av leiligheter og næring i Bodø
Gnr./bnr. 38/119 og 38/385. Ombygg av Herredshuset til leiligheter. Mulighet for nybygg av 2 hus med leiligheter og næring, totalt 85 enheter. Det er utarbeidet mulighetsstudie for eiendommen hvor antatt utbyggingspotensial er ca 9.212 kvm BTA, fordelt som følger; 5.511 kvm BTA boliger (85 boligenheter) 991 kvm BTA kontor/forretning/dagligvare 263 kvm BTA kulturinstitusjon 627 kvm BTA kjeller næringsareal 1.820 kvm BTA P-kjeller (91 p-plasser)
Etablering av frittliggende studentboliger/leiligheter ved folkehøgskole i Vefsn kommune
Vefsn Folkehøgskole ønsker å legge til rette for etablering av frittliggende studentboliger/leiligheter med 96 internatplasser som også egner seg for utleie ved sommerdrift.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr 20/496 og 562. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Det planlegges etablert 3 leilighetsbygg med til sammen 70 – 100 boenheter. Byggehøyden anslås å bli på ca kote 24, som er ca 4 meter høyere enn det dagens reguleringsplan åpner for.
Etablering av boliger og dagligvarebutikk i Bodø
Gnr/bnr: 31/370, 31/1654 og 31/1439. Dagligvarebutikk på bakkeplan på rundt 900 kvm i første etasje. Byggtid: 14-15 måneder.
Nybygg av leiligheter i Bodø
Planforslaget legger til rette for utbygging av boliger innenfor rammene av områderegulering for Hunstad sør del 2. I planområdet inngår hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 41/1408, 41/1419, 41/1551, 41/1581, 41/1585, 41/1586 og 42/888. Totalt ca 200 eheter. Boligområdene: B11a, B13, B14, B15 og leke- og uteoppholdsarealet BLK2. B1: 7,5 daa. Parkeringsanlegg i sokkel.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 2
Purkholmen nord. Gnr. 18/ Bnr. 2, 435, 2372, 2394, 2395 samt kommunalt sjøareal i nord. Det åpnes for etablering av inntil 80 nye boenheter i tre leilighetsbygg, mens gjeldende plan åpner for 32 i samme område. Sør for bygg på 18/2372 planlegges ikke nye tiltak, men ny plan skal tilpasses til etablert havnepromenade.
Nybygg av leilighetsbygg på Finnboholmen i Gravdalsbukta
(gnr/bnr): 2 / 9; 2 / 15; 2 / 31; 2 / 170; 2 / 204; 2 / 205; 2 / 23; 2 / 67; 2 / 113; 2 / 173; 2 / 313; 2 / 326; 2 / 331; 2 / 339; 2 / 388; 2 / 391; 2 / 418; 2 / 419; 2 / 440; 2 / 442; 2 / 445; 17 / 152; 143 / 1. 80-120 m2/leilighet. 4-5 hus.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Etablering av boliger og næringsbygg i Evenes kommune
Ca 130 daa. Beliggende mellom fylkesveien (Lilandsveien) og Øysundet boligfelt. Kommunen planlegger å bruke området til boligformål, men ønsker også å regulere arealer til lettere næringsformål på området.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Nybygg av kombinasjonsbygg med næring og boliger i Narvik
Totalt 9 etasjer med en åpen mellometasje for uteopphold. Etasje 1-3= næring Etasje 4-9= bolig.
Nybygg av fritidsboliger, helårsboliger og næringsarealer i Sund, Lofoten
Prosjektet omfatter etablering av fritidsboliger, helårsboliger og næringsarealer ved Fygleberget, i Svingen og i Gammelværret i Sund. Hensikten med planarbeidet er etablering av rundt 22 fritidsboliger på eiendommene med gnr/bnr 15/61 og 15/62 og inntil to firemannsboliger på eiendom med gnr/bnr 15/24. Begge eiendommene er omfattet av gjeldende reguleringsplan «Sund». Man ønsker videre å etablere ny fritidsboligbebyggelse med inntil 20 leiligheter fordelt på tre bygningsvolumer på eiendommen med gnr/bnr 15/1/30 i Sundveien. Her planlegges også næringsfunksjoner som restaurant, konferanselokaler og butikklokaler, mf. I 1. etg. og på kainivå. I Gammelværret, på eiendom gnr/bnr 15/1/30, ønsker man å etablere ny fritidsboligbebyggelse med 10-13 leiligheter fordelt på 2 bygningsvolumer. Tilleggsfunksjoner til disse delprosjekter vil være parkering, utearealer, lekeplasser, friområder, veiareal og interne adkomstvei. Deler av de grunne sjøområdene på eiendommen(e) med gnr/bnr 15/1/30 må fylles ut for å realisere prosjektet. For kaiplassene og trafikk i havna kan også bli behov for mudring.
Tilbygg og ombygg til studentleiligheter i Bodø
Bygningsmassen tenkes omgjort til studentboliger (ett-roms leiligheter med bad og kjøkken, samt noen dubletter) inklusive fellesarealer (felles oppholdsrom, cafe, møteplasser, o.l), sykkelparkering og utadrettet virksomhet mot Storgata og i underetasjen mot Sjøgata. Bygningsmassen har tidligere vært brukt til forretning, kontor og lager. 105-113 stk studentboliger og 120 sengeplasser (foreløpig anslag). Planområdet omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 138/693,1919 og 2237, samt 138/2196 og 138/700. Gnr. 138 bnr.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak.
Nybygg av boliger i Mo i Rana
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av variert boligbebyggelse med tilhørende uteareal og infrastruktur. Det vurderes å etablere mellom 50 – 60 boenheter i området. Dette fordeles på eneboliger, rekkehus, vertikale tomannsboliger og leiligheter. Boligfeltet planlegges på eiendommen gnr. 25 bnr. 117.
Nybygg av boliger rett øst for Bodø flyplass i Bodø
Rekkehus med 3 etasjer, leiligheter 5 etasjer.
Nybygg av boliger i Sortland
Lavblokker, 2-3 etasjer. Planområdet er ca. 13 dekar.
Utvikling av område for boliger, bydelssenter, barnehage mm i Rana
Detaljregulering for Brennåsen vest for Kristentjønna. Planområdet omfatter gnr./bnr. 25/4 m.fl. i Rana kommune og er cirka 590 daa stort. Planområdet ligger på Brennåsen, cirka 7 km øst for sentrum i Mo i Rana og omfatter deler av tidligere vedtatt plan; 3071 Brennåsen østre del. Planen skal legge til rette for boliger, bydelssenter, barnehage, tilhørende nødvendig infrastruktur og offentlige friområder.
Påbygg av leiligheter og parkeringskjeller i Sortland
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733. Ca 200 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter og næring i Ballstad
3-4 etasjer. På eksisterende butikk skal det også etableres leiligheter. 1. etasje skal inneholde næringslokaler og parkering. Gnr/bnr 10/1, 45, 245, 246, 264, 342 og 343.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Svolvær
Ca. 60 leiligheter. Planområde ca 10,7 dekar.
Nybygg av boliger i Mo i Rana
Det planlegges for 40-50 nye boenheter i ulike størrelser.
Nybygg av forretning, boliger, tjenesteyting mm i Mo i Rana
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Gruben bydelssentrum i henhold til gjeldende områdeplan. Det planlegges en trinnvis utbygging av bebyggelse med forretninger, spisesteder, tjenesteyting på bakkeplan og boliger i etasjene over. Bebyggelsen er tenkt med 3 til 7 etasjer og parkeringskjeller. Det planlegges for ca. 400 nye boenheter i ulike størrelser. Planen skal også omfatte fellesarealer som torg/park og leke-/uteoppholdsareal for beboere. Ca. 42 dekar. Næringsareal ca. 2500 m2.
Nybygg av omsorgsboliger i Leknes, trinn 2
Samlokalisering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. TFF-boliger. 2 8-mannsboliger og 1 administrasjonsbygg.
Nybygg av utleieboliger i Nesna kommune
Utlyste boliger kan deles opp i flere prosjekter med flere tilbydere, og boligutbyggere må selv skaffe tomt til formålet. Området det gjelder er Nesna sentrum, og det søkes følgende utleieboliger: •25 boenheter 2 roms – 25-35 m2 •8 boenheter 3 roms – 50-60 m2 •7 boenheter 4 roms – 70-80 m2
Nybygg av leiligheter i Bodø
Gnr/bnr: 37/160, 37/173, 37/203, 37/223, 37/251, 37/255, 37/259, 37/263, 37/264, 37/265, 37/266, 37/271, 37/272, 37/273, 37/274, 37/275, 37/278, 37/310 Adresse: Anneråsen, sør for Toppseilveien. Størrelse: 22 daa. Det er planlagt å etablere 30-40 boenheter med tilhørende uteareal og infrastruktur. Det er fortrinnsvis planlagt leiligheter, men det kan være aktuelt å dele opp noen av rekkehusene i flere boenheter. Utnyttingsgrad er maks BYA=35%. Parkering er tenkt løst på egen tomt i øst og i felles carportanlegg i vest.
Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Kabelvåg
Intensjonen med planforslaget er å utarbeide en detaljregulerings-plan som legger til rette for nye boligtomter innenfor areal avsatt til bolig i kommuneplan. Den videre prosess vil vise hvordan boenhetene vil fordele seg på bygningstypologi. Foreløpige vurderinger er at inntil 35 boliger med variert bebyggelse er ønskelig å få ført opp, fra eneboliger til flermannsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Meløy
Bygg Helse og velferd – prosjekt – fremtidens bygg og tjenester i Meløy.
Ombygg av omsorgsbolig i Sørfold
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boliger i Brønnøy kommune
Eneboliger, 10 tomter. Firemannsboliger, ca. 4 tomter.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av leiligheter i Valnesfjord
Planlagt bebyggelse er boliger i leilighetsbygg. Parkering i anlegg under bebyggelsen, som åpen parkering eller som parkering i garasjer/carporter i rekke. 25-30 enheter i 1-2 bygg
Nybygg av leiligheter i Valnesfjord
Gnr/bnr 57/38 og 57/9 (ca 2292m2). Planlagt bebyggelse er boliger i leilighetsbygg i inntil 3-4 etasjer. Parkering i anlegg under bebyggelsen, som åpen parkering eller som parkering i garasjer/carporter i rekke. 25-30 enheter i 1 eller flere bygg.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
5 tomter er byggeklare, 36 er planlagt.
Nybygg av flerbolighus i Narvik
Direkte berøres eiendommen gnr.40/ bnr.71, del av gnr.40/ brn.66 og del av gnr. 40/bnr. 1. 4 leiligheter i hver etasje, 50-80 kvm. Felles takterrasse.
Nybygg av boliger, flytebrygge, tursti og småbåtshavn m.m i Narvik
39/1897 m.fl. Planområdet er på totalt ca 117 dekar.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 39/288, 1799, 1719. 25-30 leiligheter. 6 etasjer pluss 1-2 underetasjer.
Nybygg av utleieboliger i Ballangen
Avtalen skal omfatte en tilvisningsavtale som gir Narvik kommune rett til å disponere noen av leilighetene for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Når behovet for boliger til flyktninger avtar vil tilvisningsavtale med Narvik kommune være gjeldende. Narvik kommune har behov for 24-30 utleieleiligheter. I hovedsak to- og treroms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av treroms tilrettelagt for rullestol. Boligene skal ha standard på samme nivå som nye eierboliger for salg. Narvik kommune ønsker å tilby boliger i hele kommunen, men i denne utlysningen gjelder det utleieboliger i Ballangen. Det skal også være minst én hybelleilighet med standard oppholdsrom og bad for utleie. Det skal være mulig å leie denne hybelen slik at beboere i praksis har et ekstra soverom ved behov, besøk etc. Tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Kommunen får tilvisningsrett på inntil 40 % av boligene i bygget til enhver tid, så lenge avtalen gjelder (20 år). De øvrige boligene kan leies ut på det åpne leiemarkedet. Vinner av konkurransen mottar vederlagsfritt inntil 7,5 mål tomt i Ballangen fra Narvik kommune. Boligtomtene er lokalisert i sentrum av Ballangen. Tomten er i dag uregulert
Nybygg av leiligheter i Bodø
Gnr/bnr: 38/3, 38/302 og 38/773. 1 bygg med 22 enheter, 1 bygg med 8 enheter. Planområdet er på ca 13,2 daa. Universell utforming.
Nybygg av boliger i Herøy
Hensikten med planarbeidet er primært å utvikle Danielholmen til et attraktivt boligområde i kombinasjon med næring og tjenesteyting, herunder bevertning og kontor, fortrinnsvis i første etasje eller i eget bygg. Private grunneiere Rune Feldt og Kent Roger Sandvær. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 4 bnr 1 fnr 18, 32, 33, 55, 71, 73, 75, 113, gnr 4 bnr 2 fnr 4, gnr 4 bnr 16, 32 (Herøyholmveien), 37, 38, 39, 40, 48, 75, 76, 121, 140, 141, 174 (fylkesveien med sideareal /Fagervikveien), 192, 203, 204, 221, 225, 227, 234, 240, 241, 244, 251, 253, 254, 257, 258, 265, 266, 271, 272, 275, 279, 284, 294, 297, 317, 343, 358, 369, 372, 417, 421, gnr 5 bnr 10, 14, 16, 52, 102, 262, 313, 448, 516, 521, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 505, 521, 571, 481, 637, 704.
Nybygg av boliger i Terråk
Gnr/bnr: del av 44/422, 275. Ca 25 enheter i frittliggende småhusbebyggelse og noe konsentrert boligbebyggelse.
Utvikling av skoletomta i Evenes
Bogen skole er nå revet, og rivingen har frigitt areal som Evenes kommune primært ønsker å benytte til barnehageformål og boliger. Alternativ 1 29-31 enheter. Alternativ 2 37-39 enheter. Gnr/bnr: 24 3, 43, 44, 57, 88, 94 108, 115, 117, 118, 119, 120, 125, 128, 132, 144, 213, 216, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 (nausttomter). 25/1, 43. 32/1.
Fremtidig bo- og næringsområde på Melbu
MB59 Gulstadøya bo- og næringsområde. Gnr/bnr 52/1, 52/316, 52/353, 52/356, 52/364, 52/377, 52/399, 52/401, 52/530, 52/787, 52/840, 52/965, 52/970, 52/996, 53/10, 53/39-40, 53/75, 53/76, 53/87, 53/111, 53/266, 53/285, 53/315 og 103/3
Utvikling av tidligere barneskoletomta i Kabelvåg
Omfatter gnr. 13, bnr 5, fnr. 431, og gnr 13, bnr. 221, Rækøyveien 12 m.fl. Se finn.no for mer informasjon om eiendommen.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy kommune
48 st omsorgsboliger. 20-25 byggemåneder. Reguleringsplan for nye omsorgsboliger på gnr 48, bnr 74, 165 og 174.
Nybygg av leiligheter i bydel Sortland, trinn 2
20-25 boenheter skall bygges i trinn 2.
Økning av antall omsorgsleiligheter mm i Vestvågøy
På grunnlag av prognoser for aldersutvikling er det nødvendig med økning av antall omsorgsleiligheter. Det gjennomføres mulighetsstudie som ser på muligheter for tilpasninger av dagens omsorgsbygg samt behov for bygging av nye leiligheter. Prosjektet inneholder også bolier for rus og psykiatri samt nye lokaler for hjelpemiddelsentralen.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 40/128 og 249. 20-25 leiiligheter. Området er ca. 890 m2.
Nybygg av boliger i Bodø
Planarbeidet omfatter eiendommen gnr. 23/4, 23/9, del av 23/12, 23/35 og 23/152. Ca 17 eneboliger og 10-20 leiligheter. Evt. sol og vindenergi. Infrastruktur opparbeidet.
Nybygg av leiligheter i Mosjøen
Gnr/bnr 103/905 og 103/906. Planområdet er på cirka 2,1 dekar.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Bodø
Planforslaget legger til rette for utbygging av boliger innenfor rammene av områderegulering for Hunstad sør del 2. I planområdet inngår hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 41/1408, 41/1419, 41/1551, 41/1581, 41/1585, 41/1586 og 42/888. Totalt ca 200 eheter. Boligområdene: B11a, B13, B14, B15 og leke- og uteoppholdsarealet BLK2. B5: 4,5 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.