Alle planlagte boligprosjekter i Vågan

Nybygg av boliger i Svolvær
Ca. 130 dekar. Deler av eiendommene gnr/bnr 16/1, 16/2, 16/6, 16/14, 16/243, 16/280 og 16/284 samt tilliggende vegareal langs deler av Kongsvatnveien og Ørnveien i Vågan kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som tar utgangspunkt i arealdisponeringen vist i kommunedelplanen for området. Forslagstillers planinitiativ er et boligområde med tilhørende uteoppholdsarealer, ny vegforbindelse mellom Ørnveien og Kongsvatnveien, sti langs Leirosen, utfylling i sjø, småbåthavn samt nødvendig infrastruktur.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 2
Purkholmen nord. Gnr. 18/ Bnr. 2, 435, 2372, 2394, 2395 samt kommunalt sjøareal i nord. Det åpnes for etablering av inntil 80 nye boenheter i tre leilighetsbygg, mens gjeldende plan åpner for 32 i samme område. Sør for bygg på 18/2372 planlegges ikke nye tiltak, men ny plan skal tilpasses til etablert havnepromenade.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Svolvær
Ca. 60 leiligheter. Planområde ca 10,7 dekar.
Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Kabelvåg
Intensjonen med planforslaget er å utarbeide en detaljregulerings-plan som legger til rette for nye boligtomter innenfor areal avsatt til bolig i kommuneplan. Den videre prosess vil vise hvordan boenhetene vil fordele seg på bygningstypologi. Foreløpige vurderinger er at inntil 35 boliger med variert bebyggelse er ønskelig å få ført opp, fra eneboliger til flermannsboliger.
Utvikling av tidligere barneskoletomta i Kabelvåg
Omfatter gnr. 13, bnr 5, fnr. 431, og gnr 13, bnr. 221, Rækøyveien 12 m.fl. Se finn.no for mer informasjon om eiendommen.
Nybygg av boliger i rekke i Bodø
10-15 enheter i rekke.
Nybygg av leiligheter i Kabelvåg
ca 1,7 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger (leiligheter) tilpasset eldre, med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder felles uteoppholdsareal og parkering. Videre ønskes det lagt til rette for etablering av fortau og oppstramming av kryss.
Nybygg av leilighetsbygg i Kabelvåg
Planområdet omfatter eiendommen gnr. 12 bnr. 210 samt kommunal eiendom gnr. 12 bnr. 1 og del av kommunal veg Steinvegen.
Ombygging til habiliteringsboliger i Vågan kommune
Ombygging og tilpasning av eksisterende bygningsmasse til habiliteirngsboliger i Grønnhaugen bofelleskap - legge ned Juten etterpå.
Utvidelse av bofelleskap i Vågan kommune
Etablere 2 nye leiligheter i tilknytning til Alterosen bofellskap, fra 4 til 6 boenheter. Dekke habiliteringstjenestens behov for fase 2
Etablering av boliger for hardbruk i Svolvær
Etablering av boliger for hardbruk. Boliger som tåler større slitasje enn ordinære boliger.
Energioppgradering av bofelleskap i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering, oppgradering av bygningsmassen.
Energioppgradering i bofelleskap i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterisolering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.