Alle planlagte boligprosjekter i Vevelstad

Nybygg av frittliggende boligbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse i Vevelstad
Planområdet ligger i Slåttvika i Vevelstad kommune og omfatter del av gnr/bnr 12/8 m.fl. Forslagsstiller, Vevelstad kommune, ønsker hovedsakelig å regulere gnr/bnr 12/8 m.fl. til frittliggende boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, kjøreveier, p-plasser, turveg, naust samt et større lekeområde/friområde og LNFR. Planområdet har en størrelse på ca. 51,3 daa inkl. areal i sjø. 25-30 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.