Alle planlagte boligprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (92)
Flesberg (1)
Flå (6)
Gol (3)
Hemsedal (2)
Hol (8)
Hole (9)
Kongsberg (22)
Lier (15)
Modum (10)
Nesbyen (2)
Ringerike (26)
Rollag (3)
Sigdal (4)
Ål (1)
Etablering av fjordby på Lierstranda og Brakerøya
Arbeidet med områderegulering utføres av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. 720 måneder byggetid. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger. Totalt 940.000 m2 BRA.
Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Ny bydel på Tangenkaia på Strømsøsiden av Drammenselva
Ca 100 dekar. Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen. Grunneiere er Eidra AS, Bane NOR Eiendom AS og Brække Eiendom AS
Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 2 m.fl.
Totalt 1000 boliger. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av boliger i Mjøndalen, trinn 2 m.fl.
600-700 boliger planlegges totalt.
Total rehabilitering og utvidelse av Helgelandsmoen Næringspark i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl. Næringsparkens bygningsareal er i dag rundt 30 000 kvadratmeter og det ligger et potensial med eksisterende og nytt på ca. 100 000 kvadratmeter.
Nybygg av boliger ved gamle godsterminalen i Nybyen i Drammen
Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 of 23 m.fl Gnr/bnr: 110/132, 17/6012, 16/150, 110/6024, 110/129 m. fl
Nybygg av boliger på gammel papirfabrikk tomt i Drammen
Planlagt 700-800 nye boliger på tomten som idag huser Vajda-papir scandinavia.
Nybygg av boliger og næring på Lierstranda i Lier kommune
Ca. 500-600 boliger og ca. 5.000 kvadratmeter næring.
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Karoline Forsnæs Birkemo. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Ny-, til- og ombygg av boliger, kontor og næring m.m. i Drammen
3 nybygg samt en ekstra etasje på en av dagens bygg. Ca. 80-110 leiligheter i opp til 7 etasjer. Kontor og næring i opptil 6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 350 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn.
Nybygg av boliger og kombinasjonsbygg på Støa i Svelvik, felt B5 og B/T
Totalt skal det bygges ut 750 boenheter i området fordelt på 5 utbyggingsområder. leilighetsbygg= maksimalt 4 etasjer, småhus 2-3 etasjer. Felt B5: Ca. 240 boenheter, leilighetsbygg maskimalt 4 etasjer og småhus 2-3 etasjer. Gnr/bnr: 337/3, 337/9 og 337/12 mfl. Planområde: 294 dekar.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger på Støa i Svelvik, felt B4
Totalt skal det bygges ut 750 boenheter i området fordelt på 5 utbyggingsområder. Felt B4: ca. 210 boenheter, leilighetsbygg maksimalt 4 etasjer og småhus 1-3 etasjer. Gnr/bnr: 337/3, 337/9 og 337/12 mfl. Planområde: 294 dekar.
Nybygg av boliger i Kongsberg
Gnr/bnr: 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 8354/1. Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Nybygg av boliger på Storøya
Nybygg av 200 boliger på Storøya. 60 dekar. Privat grunneier.
Nybygg av boliger og park m.m. i Lier
Eiendommen ligger et steinkast fra nytt sykehus og jernbanestasjonen på Brakerøya, mellom Lier og Drammen.
Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges 350 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn.
Nybygg av boliger på Gulskogen i Drammen
Ca 200 boenheter. Totalt ca 24 mål på Rød Øst - Rød Vest.
Nybygg av leilighetsbygg på Støa i Svelvik
Totalt skal det bygges ut 750 boenheter i området fordelt på 5 utbyggingsområder. Felt B1: ca. 160 boenheter,2-4 etasjer. Gnr/bnr: 337/3, 337/9 og 337/12 mfl. Planområde: 294 dekar.
Nybygg av boliger i Hemsedal kommune
Gnr./bnr. 66/1, 66/3, 66/15, 65/8, 65/9 og 2233/1 (fylkesveg). Planområdet er på ca. 186 daa. Området grovt beregnet kommer kunne romme 150-200 enheter.
Nybygg av leiligheter i Drammen, fase 1, delfelt BKB
Totalt 1000 boliger. Kniveutsikten AS (Tveit Boligutvikling AS) bygger ut 115 boliger og Knut Langeteig 865 boliger. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger og næring m.m. på Bragernes i Drammen
130-140 boliger, coliving samt 600-1.000 kvadratmeter utadrettet virksomhet. Inkludert coliving kan prosjektet komme opp i 170 boenheter. Nedre Storgate og Gjetergata. Selskapet har en ambisjon om å oppnå miljøsertifiseringen Breeam Excellent, i tillegg til at det ligger en rekke miljøkrav i det å være et FutureBuilt-prosjekt.
Nybygg av boliger, næring og kontor i Drammen
Kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gata. Gnr/Bnr: 110/570, 110/571, 110/572 og 110/5006 41 meter høyt.
Nybygg av boliger på Konnerud i Drammen
4-6 etasjer og inntil 10.000 kvm BRA bolig. Pettersvollen, felt BBB5.
Nybygg av boligområde i Lier kommune
Det planlegges for 50 rekkehus, 17 eneboliger og rundt 110 enheter i leilighetsbyggene. Småhusene oppføres typisk med to etasjer over bakken.
Nybygg av forretning og flerbolighus på Øya i Hønefoss
Blokkene vil variere i høyde fra 3-9 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 3 mfl
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg kommune, trinn 2 m.fl.
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 200 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen kommune
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus. 80-90 enheter. 3-6 etasjer. Kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata.
Nybygg av boliger og næring på Vestsiden i Kongsberg
Om lag 60 boenheter og et areal på ca. 4000 m2 er avsatt til forretning/ tjenesteyting/ bevertning.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Estimert utvidelse ligger på 3000-6000 m2.
Nybygg av tett småhusbebyggelse på Støa i Svelvik, felt B2
Totalt skal det bygges ut 750 boenheter i området fordelt på 5 utbyggingsområder. Felt B2: ca. 100 boenheter, 2 etasjer. 3 fellestun. Gnr/bnr: 337/3, 337/9 og 337/12 mfl. Planområde: 294 dekar.
Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 1
Totalt 1000 boliger på området. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av leiligheter på Strømsø
Gnr/bnr 111/693 (Treschows gate 1), 111/694 (Treschows gate 3), del av 111/5007 (Tollbugata), del av 111/5008 (Tordenskiolds gate), del av 111/6024 (Treschows gate)
Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 1
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet. BREEAM.
Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 2
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet.
Nybygg av boliger i Ringerike
Gnr/bnr 101/6, 7, 8, 9 og 10, 102/22, 102/190
Nybygg av boligområde i Gol
Ca. 100 dekar. ca. 100 boliger.
Nybygg av boliger i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm. Byggtid: 8-10 måneder
Nybygg av rekkehus i Drammen
Planområdet er 30 mål. 87 rekkehus med tre till fem rom.
Til- og ombygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen, trinn 1
Ca. 56 boliger og 3000 m2 næring i trinn 1. Strandveien 4-6. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av leiligheter på Sokna
Planområdet omfatter eiendommene Gnr/Bnr 148/200, 148/219, 148/220, 148/221, boligeiendom Gnr/ Bnr 148/171, privat veiareal Gnr/ Bnr 148/1, del av fylkesvei Gnr/ Bnr 1007/1, del av fylkesvei Gnr/ Bnr 2179/1 og del av arealformål SB- Bane Gnr/ Bnr 4000/20.
Nybygg av blokkleiligheter i Ringerike kommune
Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33. Gnr/bnr 87/145, 87/412, 87/404, 87/347, 87/304, 87/375, 87/355, 87/370, samt deler av 87/1, 87/302, 87/65 og 87/305. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger og næring på Nymoen i Kongsberg
120 stk boenheter. Næring i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter, butikk og kontor i Hokksund, trinn 1
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. 2500m2 næring. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg
gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl.
Utvidelse av hotell samt etablering av boliger og næring i Ringerike kommune
Ca. 30 leiligheter. Etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i dag og utvidelse av hotellet på parkeringsplassen som i dag ligger nord for hotellet. 101 rum. 700m2 næring. Det tilrettelegges for torg mellom bygningene.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse). Gnr. 10 / Bnr. 202, 203 og 16, m.fl.
Nybygg av boliger i Ringerike kommune
Ca. 20 daa. 50-70 boenheter. Planområdet omfatter eiendommene 47/85, 47/242, del av 47/236 (fotball-løkka), samt deler av Østmoveien.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 2
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av leiligheter og parkeringshus på Landfalløya i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 alternativt 4 huskropper i 4 etasjer. Totalt ca. 130 boliger.
Nybygg av boliger på Gulskogen i Drammen
50-60 boenheter. 13 eneboliger, 8 rekkehus, 17 terrassehus og 12 tomannsbolig. Totalt ca 24 mål på Rød Øst - Rød Vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.