Alle planlagte boligprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boliger i Kongsberg
Gnr/bnr: 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 8354/1. Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg kommune, trinn 2 m.fl.
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 200 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger og næring på Vestsiden i Kongsberg
Om lag 60 boenheter og et areal på ca. 4000 m2 er avsatt til forretning/ tjenesteyting/ bevertning.
Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 1
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet. BREEAM.
Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 2
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet.
Nybygg av boliger og næring på Nymoen i Kongsberg
120 stk boenheter. Næring i 1 etasje.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg
gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl.
Nybygg av leiligheter og næring på Nytorget i Kongsberg
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 7050/1 og deler av 7031/2.
Nybygg boliger og dagligvare Kongsberg kommune
Gnr/bnr: 8333/1, 8334/2, 8335/2.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av boligområde i Saggrenda, Kongsberg kommune
gnr. 108, bnr. 200, gnr. 116, bnr.1 m.fl.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av frittliggende boligbebyggelse ved Pikerfoss i Kongsberg kommune
Gnr/Bnr: 8273/1. I tillegg omfatter planområdet tomtene 8273/5, 8276/1, 2088/1, 7839/5, 8264/1, 8269/2 og 8271/1. Varslet planområde omfatter et areal på ca. 44,1 dekar.
Nybygg av boliger for psykisk helse i Kongsberg kommune
Ca 8-10 boliger for psykisk helse.
Nybygg av boliger og næring i Kongsberg
Gnr/Bnr: 6/6, 7, 11, 37, 47, 70, 72, 76, 77 og 78.
Nybygg av eneboliger og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 8 nye boenheter basert på 4 eneboliger og 1 firemannsbolig. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.