Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Rehabilitering av svømmehall i Gjøvik
Gjøvik svømmehall er lokalisert i fjell, sammen med Gjøvik Olympiske Fjellhall. Det nye svømmeanlegget skal ha et 25-meters treningsbasseng og et opplæringsbasseng i stål, samt et garderobeanlegg med damegarderobe, herrgarderobe, HC- garderober og ansattgarderober i tillegg til badstue, vaktrom, renholdssentral, lager og tekniske rom m.m. Det kreves mer eller mindre en nedstripping av hele anlegget, for og så bygge det opp igjen, hvor blant annet promenadedekket rundt 25-meters basseng skal byttes.
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole.
Rehabilitering og nybygg av helseheim i Lom kommune
Nybygg: 3773 m2 BRA, Ombygg: 1160 m2 BRA, Lettombygg/overflateoppussing: 1813 m2 BRA.
Til- og ombygg av klinikk m.m. på Fagernes i Nord-Aurdal kommune
Valdres Lokalmedisinske Senter – Eigedom IKS skal bygge ny fløy for DPS. BUP, kreft poliklinikk og øyelege i tilknyting til eksisterande bygg for VLMS på Fagernes. Den nye fløyen blir oppført i 3 fulle etasjar + halv underetasje med overbygd del for parkering. I u-etg er det tekniske rom, kontor, og garderobe samt inngangsparti. I 1, 2. og 3 etg etg er det tilrettelagt med kontor og behandlingsrom fordelt mellom DPS; BUP og poliklinisk kreftavdeling, samt augelege. Teknisk rom for ventilasjon er plassert på tak. Det skal også omfatte utbygging av eksisterande storkjøkkenfunksjon samt mindre ombygging i eksisterande areal i samband med om innreiing av eksisterande kjøkken samt samanbygging mellom ny fløy og eksisterande hovudbygg. Utbygging vil også medføre utviding av parkeringsareal med tilhøyrande områdebelysning og ladestasjon for el-bil.
Utbedringstiltak for kirker i Rendalen
Ulike behov for rehabilitering for de fire kirkene. Felles for de fire kirkene er at de er utsatt for råte og tilhørende skader.
Ombygging av kontorlokaler til ny tannklinikk i fylkeshus 3 på Lillehammer
Prosjektet gjelder innvending ombygging og rehabilitering av plan 1 i fylkeshus 3 på Lillehammer, til ny tannklinikk.Kontorlokaler plan 1 i Kirkegata 78-80 på Lillehammer skal bygges om og tilpasses til ny tannklinikk. Ny tannklinikk skal bestå av 12 behandlingsrom, med tilhørende personalrom, garderober, kontorer og venterom. Videre skal det også etableres nytt inngangsparti for TOO avdeling med smitteklinikk.
Rehabilitering og tilbygg av barnehage i Dovre kommune
Dovre barnehage skal renoveres, samt at det skal bygges et nytt tilbygg mot sør.
Etablering av nytt ventilasjonsrom på tak og utskifting av tekniske anlegg for operasjonsstue i sykehus i Hamar
Ny ventilasjon i operasjonsstue 1 og 2 i andre etasje fløy F på Hamar sykehus.
Utvendig oppgradering av sykehus i Lillehammer kommune
Det skal utføres rehabiliteringsarbeider på høyblokk og teknisk hus på høyblokka ved Lillehammer sykehus. Det skal bygges opp ny gesims og etablere vern på taket på høyblokka. På fasaden skal vertikale aluminiumsprofiler festes, det skal utføres service på utvendig solskjermingen, beslag på pipe skal festes og på balkongene skal gummi ved innfesting av glass utskiftes. I tillegg er det opsjon for innfesting beslag over/under vinduer ved trappe oppgang.
Brannsikring på sykehjem i Dovre kommune
Prosjektet omfatter etablering av brannslokkanlegg og utskifting/utvidelse av brannalarmanlegg.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025. Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.
Rehabilitering av basseng og garderober i svømmehall i Lesja kommune
Oppgradering av stålbasseng. Eksisterende bassengbunn med sandlag under skal rives/fjernes, og det skal støpes betonggulv og legges duk i bunnen og over stålveggene.
Utskifting av tak på skole i Etnedal kommune
Taktekking på skolen av takstein skal fjernes og ny shingeltekking skal etableres.
Ombygg til kontorer på Holmen, Tynset
Ombygging av 2. etg. i Torggata 4 i Tynset sentrum.
Rehabilitering av kirker i Åmot kommune
Osen gamle og nye kirke skal gjennom omfattende rehabilitering utvendig av vegger og tak. Utføre tjærebreing av gjerde rundt kirkegårdens øvre del samt konservering av jernkors på kirkegården.
Etablering av solcelleanlegg på høgskolen i Rena
Det skal prosjekteres og leveres komplette systemer for utnyttelse av solenergi på omtrent 900m2 fordelt på 5 ulike takflater.
Rehabilitering av overflater i svømmehall i Hamar
Prosjektet skal utføres i 5 faser: Fase 2a: oktober 2024-mars 2025, fase 2b: april 2025- november 2025, fase 2c: juli 2025, fase 3: desember 2025-august 2026, fase 4: september 2026-desember 2026.
Oppgradering av overvannshåndtering og vannsikring ved kirke i Øyer
Utskifting av gamle drenering og montering Platon på murer samt pussing og tetting av murer over terreng.
Skifte av tak på skole i Bagn
Utskifting av skifertak på A-blokk, samt oppgradering av isolasjon og lufting under tak.
Utskifting av vinduer og innvendige dører på Horsters Minde bo og servicesenter i Lillehammer kommune
Utskifting av vinduer i Horsters Minde bo- og servicesenter, Kirkegata 22, bygg C og innvendige dører i Kirkegata 24, bygg B.
Sikring av trappe og lyddemping av skole i Gjøvik
Det er behov for sikring av trappen ved SFO samt å støydempe ale grupperom.
Etablering av fangnett ved idrettsbane i Raufoss
For å hindre spredning av gummigranulat (nytt krav), må det etableres en sluse inn/ut av banen. Da må det også etableres fangnett langs den ene langsiden. På de 3 andre sidene er det allerede fangnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.