Aktuelle nybygg av boliger i Innlandet fylke

Nybygg av boliger og næring m.m i Leiret i Elverum
Elvarheimgata 18 og Storgata 5, 7 og 9. Gnr. 28 / bnr. 50, 587 og 1136 og gnr. 29 / bnr. 3 og 27. 4-8 etasjer.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Ca 292 daa. Gnr/bnr: 142/319, 142/320 m.fl 1-4 etasjer.
Nybygg av leilighets- og næringsbygg i Hafjell, Øyer
97 leiligheter i seks bygg, 2.100 kvadratmeter næringsarealer og et felles garasjeanlegg på 6.800 kvadratmete
Nybygg av fritids-/turistleiligheter på Beitostølen i Øystre Slidre
Gnr/bnr: 3/45, 49, 217, 228, 466, 939, 1188, 1190 og 1295. Skibru over fv. 51. 2 forskjellige alternativer: Alternativ 1 legg til rette for om lag 150 eininger med tilhørende områderetta servicetilbud fordelt på tre utbyggingsområder med parkering i parkeringskjeller og utfartsparkeringsplass til sentrum. Alternativ 2 legge til rette for om lag 100 eininger fordelt på to utbyggingsområder. Om parkering i den sørlege delen av planområde vil bli lagt i parkeringskjeller er på bakken, er avhengig av høyd og tal etasjer på bygninger. Alternativet har verken områderetta bevertningstilbud eller utfartsparkering. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Gjøvik
Kvartal 17. Totalt bruksareal (BRA) er anslått til ca. 10.000m2 bolig og ca. 500m2 næring. Blokk A blir på fem etasjer. Blokk B har fire etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer, trinn 1
Nærsenter, barnehage og totalt 350 nye boliger.
Nybygg av studenthybler i Elverum
Ca 7,6 daa. Gaupevegen 1, Jegerstien 7 og Elgvegen 2A. Gnr/bnr: 13/822, 823 og 824 m.fl.
Nybygg av fritidsboliger i flerleilighetsbygg i Løten
2-4 bygg per delområde. 6-10 enheter per bygg.
Nybygg av boliger i bydel Ydalir i Elverum
52 daa. Gnr/bnr: 95/14, 39, 65.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 10-30 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 136-138.
Nybygg av eneboliger i Trysil, trinn 2 mfl
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av eneboliger Torke, trinn 1
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nybygg av til boliger til førstegangsetablerere og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Innbygda
Følgende bestemmelser gjelder: BBB1- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 30 %. •Bebyggelsen kan være inntil tre etasjer, alternativt med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. •Det skal etableres felles oppsamlingsplass for renovasjon i området. Trysil kommune ønsker at det bygges minimum 18 leiligheter på denne tomta. 1/3 av leilighetene skal bygges som 3-roms leiligheter (med to soverom). BBB2- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg i form av to 4-mannsboliger. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 25 %. •Bebyggelsen kan være inntil to etasjer med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i ´én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Trysil kommune ønsker at det bygges åtte leiligheter, fire med tre soverom og fire med to soverom.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i kjede i Hamar
Gnr/bnr: 49/15 21, 22. Totalt 19-20 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad, trinn 3
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg av boliger i Ringsaker
20 eneboliger og 4 tomannsboliger.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av omsorgsboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn.
Nybygg av boliger for eldre i Flisa
Boxen utfør baderom.
Nybygg av eneboliger i Hamar
Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 3
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Nybygg av heldøgns omsorgsboliger for utviklingshemmede på Korsmo i Skarnes
Bygget skal føres opp i krysslaminert tre (KLT - Massivtre) med fjernvarme som varmeenergikilde og skal oppnå energiklasse A.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 7/4/0/1, 7/27, 7/8, 6/20, 6/8, 6/4, 6/6,7/86, 7/10, 7/33, 7/2, 7/107 og 316/4.
Nybygg av boliger i Hamar
Maks BRA per tomt: 300 m2
Nybygg av lavblokkbebyggelse på Skarnes i Sør-Odal kommune
Boxen utfør baderom. Gnr/bnr: 41/342 og 41/136
Nybygg av boliger i Hamar
Badekabiner: Norac. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av boliger på Håmmelfjellsveien, trin 2 i Os
140 kvm per bolig. Bygges i flere trin med totalt 11 boenheter i 3 ulike typer.
Fortetting av boligområde på Raufoss
Gnr/bnr: 13/588, 142/44, 13/255, 13/574 mfl.
Nybygg av omsorgsboliger på Vignes i Lillehammer kommune
Lillehammer kommune har behov for et forsterket botilbud tilpasset personer med særskilt atferdsproblematikk. Behovet er vurdert til 6 enheter, base for personalet kommer i tillegg. 4 av leilighetene skal være særskilt tilpasset brukere med atferdsproblematikk og de 2 andre skal ha ordinær tilpasning og skal benyttes som en overgangsleilighet for personer med atferds utfordringer som med styrket faglig jobbing kan flyttes til overgangs leilighet før de flyttes videre til ordinært bofellesskap. Bygget skal oppføres i to bygningskropper, bygg 1; leilighet 1-4 og pesonalbase bygg 2; og leilighet 5-6. Det skal oppføres en kald utebod pr. boenhet og en til personalbasen.
Nybygg av eneboliger i Røn
Følgende tomter er ledige for salg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 13. Kostnad for tomtegrunn er kr. 150.000,- pr. tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Brumunddal
Prosjektet vil bestå av tre moderne eneboliger og tre vertikaldelte tomannsboliger (totalt 9 boenheter). Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av eneboliger i Slidre
Følgende tomter er for salg: 1, 3, 6, 9, 10, 13 og 25. Kostnad for tomtegrunn er kr. 135.000,- pr. tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Hov, trinn 2
Gnr/bnr: 43/1, 43/34, 43/111, 60/13, 60/45, 60/47, 61/11, 61/12, 61/49, 61/91 og 303/1.
Nybygg av hybler i Mesnali
4 hybler i 3 byggnoder.
Nybygg av boligområde i Hamar
Eneboliger med mulighet for rekke/ flermannsboliger på enkelte tomter.
Nybygg av eneboliger på Vinstra
Tomter for salg: Nordgardsvegen 2, 816,9 m2, Nigardsvegen 6, 1000 m2, Utsikta 3, 737 m2, Utsikta 5, 698,9 m2.
Nybygg av boliger i Måna
Tomtestørrelse: 1 til 1,5 mål. Vei, vann, avløp og fiber inn til tomtegrensen er inkludert i tomteprisen.
Nybygg av eneboliger i Vingelen
Tomter for salg: nr 8 og 2 private tomter.
Nybygg av boligfelt i Krokhaug
2 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger på Vaset
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Vingelen
Tomter for salg: Tomt B4 og BF6.
Nybygg av eneboliger i Tolga
Tomter for salg: Gnr/bnr: 39/298 og 29/294.
Nybygg av eneboliger i Kvam
Tomter for salg: Steinråket 3, 988 m2 Steinråket 9, 927 m2
Nybygg av boliger i Vågå, trinn 1
Riving av et bygg. Oppføring av to bustader (1x65 m2, 1x85 m2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.