Alle aktuelle boligprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (4)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (2)
Evenes (5)
Fauske (5)
Flakstad (1)
Grane (0)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (2)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (3)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (8)
Nesna (1)
Rana (8)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (3)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (7)
Øksnes (3)
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av leiligheter i Svolvær
Gnr/bnr: 18/26 og 18/259. 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
22 st omsorgsboliger. 20-25 byggemåneder.
Utvikling av kommunehuset i Evenes
"Stedsutvikling Bogen".
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 22-24 nye boliger som er tenkt sammensatt i enheter med 4 til 5 leiligheter i hver enhet. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av boliger og arbeidssted for kunstnere mm i Lofoten
Flakstadveien 305 (strandsiden) og Flakstadveien 306 (fjellsiden).
Nybygg av boliger i kjede alternativt rekkehus i Narvik
Gnr/bnr: 46/251, 300, 531, 470 og 10.
Nybygg av omsorgsboliger i Rana
Lokalisering i Tjærahågen eller Nordmohøgda.
Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av bofellesskap for ungdommer med funksjonshemming i bydelen Tverlandet i Bodø Kommune
Nybygg av bofellesskap for seks stykk ungdommer. Bofellesskapet skal inkludere boenheter, fellesareal og personalfasiliteter. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Good. Ca. 500-600 m2.
Ombygg til leiligheter og kontor i Rana
Hensikten med omregulering er å legge til rette for å bruksendre 2. og eventuelt noe av 1.etasje til boliger i eksisterende bygning i Nordlandsveien 5 og 7.
Nybygg av omsorgsboliger i Mo i Rana
Nye omsorgsboliger skal bygges i Toranesgata ved siden av den eksisterende omsorgsbolig (Toranesgata 69). Bygget er planlagt som 2-etasjes bygning med samme atkomsten som de eksisterende omsorgsboliger. Ferdig bygning skal fremstå med en tydelig miljøprofil; - Redusert energiforbruk og klimagassutslipp under utførelse og driftsfase - Et robust bygg med lang levetid - Bygg med miljøvennlig materialbruk og godt inneklimaBygget skal bygges etter passivhusstandard og skal ha energiklasse A.
Nybygg av boliger i Narvik
Det planlegges oppført 3-4 boenheter som enmanns- eller flermannsbolig/rekke.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 20 bnr. 65 fnr. 456. Modulbygg.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 39/1891 og 394. 3,7 dekar.
Ombygg av leiligheter i Rana
Gnr. 20, Bnr. 376, 65/243 og 18.
Riving og nybygg av garasje i Bindal kommune
Riving av eksisterende garasjebygg og bygging av nytt lager/garasjebygg for kommunens tekniske uteseksjon.
Riving av 6 boliger i forbindelse med E6 Narviktunnelen
Sanering av boliger på Administrasjonsveien 2, Administrasjonsveien 4, Rombaksveien 1, Rombaksveien 34, Rombaksveien 34A, Rombaksveien 40.
Utskifting av ventilasjonsanlegg og kjøkkenhetter ved bo- og servicesenter i Bodø kommune
Det skal utskiftes 3 ventilasjonsaggregater og skiftes kjøkkenhetter i fløy A,B og C, ved Tverlandet bo- og servicesenter. I leilighetene skal himlingen tas ned i kjøkkenområdet i nødvendig omfang, og reetableres og males. De tekniske fag omfatter nytt ventilasjonsanlegg i fløy A, B og C/D. Ny vifte for kjøkkenhetter i kafeteriaen, og utskifting av kjøkkenhettene i leilighetene, unntatt fløy D. I tillegg skal det for rør, fra og tilkobles nye varmebatterier. Elektroarbeidene omfatter fra og tilkobling av ventilasjonsaggregater, tilførsel og styring av ny kjøkkenvifte, fjerning av eksisterende automatikkkomponenter og kabling evt. føringsveier, etablere nye føringsveier, kurser og tilførsler. Det er også behov for de/remontering av evt. brannmeldere, lyspunkter ol. i forbindelse med arbeidene.
Kommunedelplan for Konsvikosen i Lurøy kommune
Forrige kommunedelplan for Konsvikosen ble utarbeidet i 2003 og er utdatert. Det er behov for areal for nye boliger. Det er også behov for mer næringsareal. Plankartet må også oppdateres med endringer som har skjedd siden 2003. Man må også kartlegge funksjonell strandsone og sette forbudsgrense mot sjø i hht til krav i den nye plan og bygningsloven. Plangrenser foreslås utvidet slik at planen omfatter Skolvatnet, areal på begge sider av Nordmyrveien og Salaveien samt hele Konsvik Breivika til og med Småskogan.
Oppgradering av inventar på dagsenter i Øksnes kommune
Dagsenter, adm lokaler og fellesstue må møbleres.
Oppgradering av kommunale boliger i Evenes
Fra økonomiplan 2022-2025. Evenes kommune har boligmasse som ikke er utleid på grunn av dårlig standard. Ved en oppgradering av disse vil en kunne få økt antall innbyggere, samt at oppgradering vil kunne være selvfinansierende ved at man får disse utleid til fastsatt leie
Oppføring av carporter ved omsorgsboliger i Saltdal kommune
I oppdraget innebærer det at eksisterende masser i bygeområdet ca. 175m2 fjernes og erstattes med telesikre masser med ett topplag. Graving for fundamentering av kjegler ca. 0,5-0,7meter. Masser som brukes for tilbake fylling skal tilfredsstille kravene for vei og parkering. Montering av prefabrikert carport levert av Weland AS.
Riving av boliger i Mo i Rana
Gnr. 131 bnr. 776 (Strandaveien 6) og Gnr. 131 bnr. 970 (Strandaveien 8). Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av rekkehus på eiendommene, der det i dag eksisterer 2 boenheter. Dette innebærer at eiendommene slås sammen i forbindelse med planprosessen. Det legges opp til 8 boenheter på 2.etasjer med parkeringskjeller. Planforslaget medfører derfor endring i bebyggelse i forhold til dagens bebyggelse og omkringliggende bebyggelse. Det vil bli lagt til rette for nærleik på tomta.
Reparasjon av tak på elevheim i Nesna
Det er vannlekkasje i to blokker i elevheimen. Prosjektet går ut på å skifte ut og oppgradere taket til høyere standard for å forlenge levetiden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.