Alle aktuelle boligprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (3)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (7)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (2)
Evenes (3)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (3)
Hamarøy (6)
Hemnes (3)
Herøy (0)
Leirfjord (2)
Lurøy (1)
Lødingen (2)
Meløy (4)
Moskenes (0)
Narvik (8)
Nesna (1)
Rana (6)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (6)
Steigen (1)
Sømna (10)
Sørfold (5)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (4)
Øksnes (2)
Nybygg av leiligheter, næring og hotell i Mo sentrum
Ca 76000 kvm. 500-600 enheter. Tidligere prosjekt Hotellkvartalet, Taxi 1 - Taxi 2 og Busstomta inngår. Prosjektnamn ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Bodø
150-200 boliger. Gnr/bnr: 39/397, 39/396, 39/402, 39/873 og 39/507.
Etablering av ny bydel i Bodø, trinn 1
Ca. 50 dekar. Totalt ca. 650 nye boliger og 15.000 kvadratmeter næringsarealer på bakkeplan. Endret Sellskapsnavn fra Breivika Utvikling AS. Tidligere prosjektnavn: Utviklingsområde Vest 7 delfelt, fordelt på flere trinn.
Utvikling av havnområde i Leknes
Gnr/bnr: 10/2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341.
Riving og nybygg av studentboliger i Bodø
Gnr/bnr: 42/ 345, 346, 354, 355.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Nybygg av kombinasjonsbygg med næring og boliger i Narvik
Totalt 9 etasjer med en åpen mellometasje for uteopphold. Etasje 1-3= næring Etasje 4-9= bolig.
Tilbygg og ombygg til studentleiligheter i Bodø
Bygningsmassen tenkes omgjort til studentboliger (ett-roms leiligheter med bad og kjøkken, samt noen dubletter) inklusive fellesarealer (felles oppholdsrom, cafe, møteplasser, o.l), sykkelparkering og utadrettet virksomhet mot Storgata og i underetasjen mot Sjøgata. Bygningsmassen har tidligere vært brukt til forretning, kontor og lager. 105-113 stk studentboliger og 120 sengeplasser (foreløpig anslag). Planområdet omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 138/693,1919 og 2237, samt 138/2196 og 138/700. Gnr. 138 bnr.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av leiligheter i Svolvær
Gnr/bnr: 18/26 og 18/259. 4-5 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Narvik
Direkte berøres eiendommen gnr.40/ bnr.71, del av gnr.40/ brn.66 og del av gnr. 40/bnr. 1. 4 leiligheter i hver etasje, 50-80 kvm. Felles takterrasse.
Nybygg av boliger, flytebrygge, tursti, småbåtshavn m.m i Narvik
39/1897 m.fl. Planområdet er på totalt ca 117 dekar.
Nybygg av leiligheter i Bodø
Gnr/bnr: 38/3, 38/302 og 38/773. 1 bygg med 22 enheter, 1 bygg med 8 enheter. Planområdet er på ca 13,2 daa.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
48 st omsorgsboliger. 20-25 byggemåneder. Reguleringsplan for nye omsorgsboliger på gnr 48, bnr 74, 165 og 174.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 22-24 nye boliger som er tenkt sammensatt i enheter med 4 til 5 leiligheter i hver enhet. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Sigerfjord
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse (rekkehus, blokk) med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer på eiendom 4/284, 4/11 og 4/11/1.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 1
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Nybygg av utleieboliger på Sortland
Planområdet er på ca 7,9 daa og omfatter eiendommene med gnr 15, bnr 2006, 2008 og 2268. I tillegg til del av av gbnr 15/1806 og 15/1807, samt del av veiene Margrethe Wiigs vei, og Snorres vei, gbnr 15/1354, 15/2003 og 15/1977. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 18-22 utleieboliger med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal. Det foreslås boligbebyggelse bestående av flere bygninger i en-to etasjer og en utnyttelsesgrad på 35-45% BYA.
Nybygg av leiligheter i rekke på Sortland
Gnr/bnr: 15/248, 2277 og 247.
Nybygg av boliger på Sortland
Tidligere prosjektnavn B10, Lamarka Nord. 16-20 stk mindre boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Nybygg av firemannsboliger i Leknes
Planforslaget omfatter eiendommene Gnr. 10 bnr. 232, Gnr. 10 bnr. 356 og Gnr. 10 bnr. 1. Formålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan for området som legger til rette for etablering av fire leilighetsbygg. Det tas sikte på å etablere totalt 16 leiligheter fordelt på to etasjer
Nybygg av omsorgsboliger i Leknes, trinn 1
Samlokalisering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. TFF-boliger. 2 firemannsboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av leiligheter i Leirfjord
Forslagsstiller ønsker å regulere resten av planområdet, gbnr 58/249 og 58/320 dvs. de 2 eiendommene i øst, til boligformål med konsentrert boligbebyggelse, to bygninger med henholdsvis 12 og 4 boenheter.
Nybygg av boliger i Evenes
Byggeklare tomter.
Ombygg fra hotell til leiligheter og nytt modulbygg (leiligheter) i Evenes
Ombygging fra hotell till leiligheter og nytt leilighetsbygg (modulbygg).
Nybygg av eneboliger i Straumen
12 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Meløy
Ledige tomter: 50/88, 50/89, 50/117, 50/118, 50/154, 51/57, 51/58, 51/59.
Nybygg av eneboliger i Straumen
9 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Ørnes
4 ledige tomter på Øvre Korsnes, og 4 ledige tomter i Hamnhaugveien Gnr/bnr 54/119, 122, 123, 124.
Utvidelse av boligfelt i Vik
Dette feltet er ferdig regulert, men kommunen har ikke startet med anbudsprosessen. Det vil si at tomtene pr. i dag ikke er opparbeidet med kommunal tilkomstveg. Det er derfor ikke mulig å antyde noen pris på tomtene enda.
Nybygg av eneboliger i Straumen
6 byggeklare tomter.
Nybygg av tomannsboliger på Hommelstø i Velfjord
Brusjøveien 4, Brusjøveien 2A/2B og 4A/4B.
Nybygg av eneboliger i Meløy
Gnr/bnr 67/196, 197, 200, 198, 204.
Nybygg av omsorgsbolig i Sørfold
Bygging av 1 omsorgsbolig med personalbase og mulighet for utvidelse med ytterligere 3 omsorgsboliger i Straumen sentrum på tomter gnr. 53 bnr. 17 og 376. Det skal opparbeides og asfalteres 6 parkeringsplasser inkl. 1 handicapplass. Vei fra parkeringsplass til inngang til boenheten skal også asfalteres. Samt vei fra Søster Brittsvei opp til boligene.
Ombygging og oppgradering av tomannsbolig på Hemnesberget i Hemnes kommune
Prosjektet gjelder ombygging og oppgradering av 2-mannsbolig. Leilighetene skal bygges om for å bedre planløsning og innredning med hensyn til funksjonshemmede beboere.
Ledige boligtomter i Mosjøen
Etappe 2: Ragnis veg 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47.
Oppgradering av omsorgsboliger i Alstahaug kommune
Mølnhushaugen 6 og 8. Utbedringen består av: - Nye kjøkkeninnredninger - Nye bad - Male vegger - Bytte gulvbelegg - Bytte to vinduer og ei verandadør - Oppgradere el - Flytting av et bad
Nybygg av carporter ved sykehjem i Vefsn kommune
Carport for biloppstilling av 10 biler i rekke
Riving av eksisterende bygningsmasse i Storvåganveien 20, tidligere Våganheimen i forbindelse med SKREI-museet i Vågan kommune
Entreprisen er riving av 5 bygg nå og opsjon på riving av to bygg senere i Storvåganveien 20, Kabelvåg. Kontraktsarbeidet omfatter riving av eksisterende bygningsmasse i Storvåganveien 20, tidligere Våganheimen. Det er totalt 7 bygg som skal rives. Det forutsettes at bygg 1, 2, 3, 4 og 5 rives i høst. Bygg 6 og 7 rives på et senere tidspunkt, per nå stipulert til 2025, dette arbeidet tilbys som en opsjon.
Nybygg av carport med uttag for lading av elbiler ved sykehjem i Leirfjord kommune
Ny carport med plass til 10 biler ved Leirfjord sykehjem. Carport skal ligge på dagens parkeringsplass, rett ved avkjøringen fra Fylkesvei 17.
Utvendig vedlikehold på omsorgsbolig i Alstahaug kommune
- Bytte bordkledning - Bytte alle vinduer - Øke avstanden mellom bordkledning og terreng. - Bytte dører og verandadører - Rive platting - Forkorte takkutstikk
Områderegulering for sentrumsplan Berg i Sømna
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et styrket og attraktivt sentrum, gjennom å skape et godt miljø med mangfoldige tilbud og aktiviteter. Reguleringen legger vekt på å bedre de trafikale forholdene, sikre naturverdier, samtidig som den skal fremme økt liv i sentrum, gjennom tilrettelegging for nye møteplasser, aktiviteter og næringslivet interesser og behov. Gange, sykling og kollektivtransport prioriteres, og det sørges for godt bomiljø og bokvalitet. Gjennom bevaring og utvikling av stedets identitet, i tillegg til å sikre et variert boligtilbud, håper man å skape et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn for alle. Konkrete endringer/tema som skal vurderes: • Definere og tydeliggjøre sentrumsområdet, med funksjonsavklaringer og -delinger innenfor hele planområdet • Avklare rammer for utvikling av nye møteplasser/torg/park. • Vurdere krav i forhold til uteareal og parkeringsplasser. • Vurdere fortettingspotensialet i planen. Planprogram - Områdeplan Berg Side 3 av 27 • Lokalisering av boligområder (type og antall) • Vurdere og organisere ulike næringsarealer. • Sikre blå og grønne strukturer, herunder arealer til park, strand, uteopphold, lek m.fl. • Avklare prinsipper for arkitektonisk uttrykk i sentrum.
Tilrettelegging for boligformål, næringsvirksomhet mm i Lødingen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligformål, næringsvirksomhet, fritids/turistformål, parkering, veger og stedsutvikling med offentlige rom og møteplasser i området Lødingen Hamn. Planarbeidet berører eiendommene gnr/bnr 28/1, 2, 16, 21, 22, 26, 51, 45, 99, 128, 132, 145, 157, 208, 251, 353, 354, 362, 390, 417, 448, 449 og 465. Ca 56,6 caa.
Renovering av tak på boligbygg i Rødøy kommune
Renovering av 500 kvm takshingel.
Oppgradering av ventilasjon i omsorgssenter i Sømna
Oppgradering av motorer m.m. på eksisterende ventilasjon.
Riving av boliger i Rana
Gnr. 131 bnr. 776 (Strandaveien 6) og Gnr. 131 bnr. 970 (Strandaveien 8). Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av rekkehus på eiendommene, der det i dag eksisterer 2 boenheter. Dette innebærer at eiendommene slås sammen i forbindelse med planprosessen. Det legges opp til 8 boenheter på 2.etasjer med parkeringskjeller. Planforslaget medfører derfor endring i bebyggelse i forhold til dagens bebyggelse og omkringliggende bebyggelse. Det vil bli lagt til rette for nærleik på tomta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.