Alle aktuelle boligprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (7)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (1)
Evenes (2)
Fauske (9)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (1)
Hamarøy (1)
Hemnes (3)
Herøy (2)
Leirfjord (0)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (0)
Narvik (5)
Nesna (2)
Rana (5)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (1)
Steigen (2)
Sømna (1)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (2)
Øksnes (4)
Nybygg av leiligheter i Bodø
150-200 boliger. Gnr/bnr: 39/397, 39/396, 39/402, 39/873 og 39/507.
Nybygg av boligområde i Bjerkvik
87,7 dekar. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 10/555, 10/552, 10/551, 10/550, 10/282, 10/547 og 10/567. Det er ønsket å legge til rette for flere type boliger, blant annet eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, 4 mannsboliger og 6 mannsboliger. 2-3 etasjer
Etablering av ny bydel i Bodø, trinn 1
Ca. 650 nye boliger og 15.000 kvadratmeter næringsarealer på bakkeplan på hele området. Endret Sellskapsnavn fra Breivika Utvikling AS. Tidligere prosjektnavn: Utviklingsområde Vest 7 delfelt, fordelt på flere trinn.
Nybygg av boliger i Narvik
Det ønskes tilrettelagt for 90 boenheter av varierende størrelse, 2-rom, 3-rom og 4-roms. Det legges opp til ca. 60 parkeringsplasser i parkering under bakken, samt ca. 10 plasser utendørs til kommunale tjenester, gjesteparkering osv. Totalt ca. 70 plasser.
Etablering av boliger og dagligvarebutikk i Bodø
Gnr/bnr: 31/370, 31/1654 og 31/1439. Dagligvarebutikk på bakkeplan på rundt 900 kvm i første etasje. Byggtid: 14-15 måneder.
Nybygg av boligområde i Stokmarknes
Tidligere prosjektnavn Vestbakken boligfelt SM69.
Nybygg av boliger i Bodø
Boligfeltene BFS 1, 2,3,4,5 og BKS 1 vil bli solgt til ny tiltakshaver. Planområdet ligger sør for sentrum av Tverlandet på østsiden av Tverlandsveien og rett øst for Middagsheia. Området er i dag ubebygd.
Nybygg av leiligheter og næring i Ballstad
3-4 etasjer. På eksisterende butikk skal det også etableres leiligheter. 1. etasje skal inneholde næringslokaler og parkering. Gnr/bnr 10/1, 45, 245, 246, 264, 342 og 343.
Nybygg av omsorgsboliger i Leknes, trinn 2
Samlokalisering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. TFF-boliger. 2 8-mannsboliger og 1 administrasjonsbygg.
Nybygg av boliger i Fauske
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 101 bnr. 5 og 356. Parkeringskjeller i 1. etasje. Utfylling i sjø.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Rehabilitering av kaserner ved militærleir i Bodø kommune
Totalrehabilitering av to kaserner i Bodin leir.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Del av gnr 51 bnr 4, 8, 15/30, 98 og 99. 15 nye boligtomter. Universell utforming.
Nybygg av boligområde på Engeløya i Steigen
HIBA hus, inkl prosjektering, kontor ukjent for oss.
Nybygg av leiligheter i Bogen og Liland
Boligene ønskes lokalisert innenfor tettstedene Liland og Bogen i Evenes kommune. Det bør være en rimelig fordeling av boligene mellom 2 og 3 roms boenheter (1 og 2 soverom). Det ønskes primært etablert 6-18 boliger på hver lokasjon. Tilbydere kan velge å levere tilbud kun på en lokasjon. Boligbyggere må selv framskaffe tomt til prosjektene. Kommunen har boligtomter som kan være aktuelle, og aktuelle tilbydere kan ta kontakt med kommunen om disse.
Utvidelse av boligområde i Nesna
Hensikten med planendringen er å etablere et nytt delområde (B2), samt å fjerne regulerte tomtegrenser innenfor delområde.
Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 1
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Riving og nybygg av leiligheter i Fauske
Gnr. 103 Bnr. 62, 239 mfl. 5+1 etasjer, der 6.etasje er tilbaketrukket. Takterrasse, med delvis glasstak og ev pergola. Det planlegges inntil 15 leiligheter og felles parkeringskjeller under bakken. Passivhus, massivtre som konstruksjonsløsning. Det ønskes nær 0-energinivå med fornybar energiforsyning.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 20 nye boliger og oppføres i 2 byggetrinn. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av boliger på Leknes
25-30 enheter. Bygges løpende.
Nybygg av omsorgsboliger i Leknes, trinn 1
Samlokalisering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. TFF-boliger. 5 tomannsboliger og 1 teknisk bygg
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 20 nye boliger og oppføres i 2 byggetrinn. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av kommunale utleiebolger i Dønna
Prosjektet består av 16 kompakte boenheter med tre soverom fordelt på 4 firemannsboliger. Prosjektet er plassert på Snekkaråsen i tilknytting til et etablert eneboligfelt og i direkte nærhet til skole og barnehage sentralt plassert på Dønna. Tomta prosjektet planlegges på har tidligere fungert som landbrukseiendom med dyrket mark. Forespørselen gjelder komplett anlegg med bygg og uteområde.
Nybygg av leiligheter i Kabelvåg
ca 1,7 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger (leiligheter) tilpasset eldre, med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder felles uteoppholdsareal og parkering. Videre ønskes det lagt til rette for etablering av fortau og oppstramming av kryss.
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg ønsker å inngå leie av 18 enheter.
Nybygg av bofellesskap for ungdommer med funksjonshemming i bydelen Tverlandet i Bodø Kommune
Nybygg av bofellesskap for seks stykk ungdommer. Bofellesskapet skal inkludere boenheter, fellesareal og personalfasiliteter. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Good. Ca. 500-600 m2.
Nybygg av lavblokk i Rana
Gnr. 131 bnr. 776 (Strandaveien 6) og Gnr. 131 bnr. 970 (Strandaveien 8). Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av rekkehus på eiendommene, der det i dag eksisterer 2 boenheter. Dette innebærer at eiendommene slås sammen i forbindelse med planprosessen. Det legges opp til 8 boenheter på 2.etasjer med parkeringskjeller. Planforslaget medfører derfor endring i bebyggelse i forhold til dagens bebyggelse og omkringliggende bebyggelse. Det vil bli lagt til rette for nærleik på tomta.
Nybygg av leilighetsbygg på Finneid i Fauske
Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for utvikling og etablering av inntil 7 nye boenheter. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 101/2, 39, 40, 41, 63, 331 og 430. Det er på eiendommene gnr/bnr. 101/41, 63 og 430 det planlegges å etablere nytt leilighetsbygg i 3 etasjer med en tilbaketrukket 4 etasje. Planområdet er om lag 4,3 da.
Nybygg av eneboliger i Leknes
4 tomter til salg. 91/107, 108, 109 og 110. Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.
Nybygg av ROP boliger i Korgen
Botilbud for målgruppen rus- og psykiske lidelser. 4 leiligheter, 1 gjennomgangsleilighet og base for hele ROP-tjenesten.
Branntiltak på bo- og servicesenter i Vestvågøy kommune
Vestvågøy Boligstiftelse skal gjøre branntiltak ved Leknes Bo og Servicesenter. Utvendig rømningstrapp skal oppgraderes for å ivareta nødvendig brannkrav.Innvendig skal det lukkes mellom 1 og 2 etasje. for å unngå røykspredning mellom etasjer.
Pasientvarslingssystem i omsorgssenter i Herøy
Det er helt nødvendig å oppgradere pasientvarslingssystemet ved Herøy omsorgssenteret. Dette innebærer utarbeiding av nettverkstilgang, fornyelse av varslingssystem, mobile trygghetsalarm, digitalt tilsyn som gir pasientene mer privatliv og uforstyrret søvn.
Oppgradering av ventilasjon i omsorgssenter i Sømna
Oppgradering av motorer m.m. på eksisterende ventilasjon.
Riving av boliger i Rana
Gnr. 131 bnr. 776 (Strandaveien 6) og Gnr. 131 bnr. 970 (Strandaveien 8). Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av rekkehus på eiendommene, der det i dag eksisterer 2 boenheter. Dette innebærer at eiendommene slås sammen i forbindelse med planprosessen. Det legges opp til 8 boenheter på 2.etasjer med parkeringskjeller. Planforslaget medfører derfor endring i bebyggelse i forhold til dagens bebyggelse og omkringliggende bebyggelse. Det vil bli lagt til rette for nærleik på tomta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.