Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestland fylke

Alver (4)
Askvoll (3)
Askøy (0)
Aurland (1)
Austevoll (3)
Austrheim (0)
Bergen (25)
Bremanger (2)
Bømlo (2)
Eidfjord (1)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (0)
Gloppen (2)
Gulen (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (2)
Kinn (9)
Kvam (5)
Lærdal (1)
Luster (4)
Modalen (0)
Osterøy (3)
Samnanger (0)
Sogndal (4)
Solund (0)
Stad (4)
Stord (21)
Stryn (2)
Sunnfjord (0)
Sveio (1)
Tysnes (3)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Vik (0)
Voss (4)
Årdal (2)
Øygarden (5)
Oppgradering av renseanlegg på Mongstad
Oppgradering av renseanlegg for oljeholdig spillvann.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Voss, Ulvik, Modalen, Vaksdal, Samnanger og deler av Bjørnafjorden, Kvam og Samnanger kommune.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Osterøy, Tysnes, og i deler av kommunene Bjørnafjorden, Kvam, Kvinnherad og Samnanger kommune.
Rehabilitering av dam i Aurland
Forsterkes med om lag 400.000 m3 steinmasser. Gjennomføres over tre sesonger med ferdigstillelse i 2026.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping av farled til dybde - 19,0m ref. sjøkartnull over en bredde på 140m.
Omlegging og trafikksikkerhetstiltak fylkesveg 5354 i Bergen
Ca. 500 m fylkesveg, 900 lm gang og sykkelsti, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal den eksisterende fylkesvegen oppgraderes i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsbestemmelser for i reguleringsplanen for Garnes ungdomsskole. I prosjektet skal det videre tilrettelegges for myke trafikanter. I tillegg skal det gjøres tilpasninger av avkjørsler og utbedringer i Vestlivegen.
Etablering av parkeringsanlegg over kollektivterminal og nybygg av kontor i Stord kommune
Planområdet er på 15,8 daa og omfattar hovudsakleg eigedomane 38/285 (Bandadalsparken), 27/354 der det i dag er eit forretningsbygg, 27/444 og 27/537 ved SKE bygget, og 27/720 (del av Fv544/Sæ). Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for kollektivterminal og etablering av miljøgate gjennom Leirvik sentrum inkludert rundkøyring rett nord for dagens kryss til Lønningsåsen. Over kollektivterminalen kan det etablerast tre etasjar som inneheld parkering, kontor og/eller tenesteyting. På taket kan det etablerast ein park på heile eller deler av arealet. Maksimal byggjehøgde er kote +28, som er rekna i frå eit ferdig utvendig dekke på kote +8. Tilkomst til parkerings­dekke er planlagd i frå Band­a­dalen. Det vert òg ut­greidd mogelegheita for ev. ny løysing for kyss- og køyr, og ny rundkøyring i krysset fv. 544 og Lønn­ings­åsen. Ev solceller.
Oppgradering av Rv 5 Fodnestunnelen i Lærdal
6604m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Vedlikeholdsarbeid på hengebruer i Vestland fylkeskommune
12-1821 Tofterøy bru, 12-1487 Herdlesundet bru og 12-1252 Alverstraumen bru.
Om- og nybygg av hovedannledning på Stord
Per i dag er det ein utrangert røyrbrotsventil på hovudvassleidninga mellom Vaulane dam og Lundsseter kraftstasjon. Ved brot på hovudvassleidninga på dette strekket, har ein i dag ikkje høve til å stengja av leidninga. Ny røyrbrotsventil skal monterast i ny kumme nedanfor Vaulane dam. Prosjektet legg også ned ny hovudvassleidning frå Vaulane til kraftstasjonen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Separering av spillvannledning, utskifting av vannledning og nybygg av pumpestasjon på Stord
Separering av spillvassledning og utskifting av vassleidning i Åsringen, i Trudvangssmoget og i Borggata ned til Nesjaberget og Spelemannsneset. I tillegg vert det etablert ny avløpspumpestasjon på7 ved Spelemannsneset, som skal pumpa til ny Frugarden avløpspumpestasjon. I dag er det direkte utslepp for avløpet på Spelemannsneset.
Rehabilitering av spillvannsledning og utskifting vannledning på Stord
Rehabilitering av spillvassleidning og utskifting av vassleidning i Rindane, Sagvåg. Svært dårleg kvalitet på avløpsnettet, både motfall og brot i røyrane. Prosjektet har samanheng med Nysætervegen VA-prosjektet. Ein vurderer også eventuelle løysingar kring trafikksikring i Utslettevegen.
Utskifting av VA-anlegg på Stord
Utskifting av VA-anlegg frå Luren via Stølen mot Håklubben på Bjelland. Etablering av ny avløpspumpestasjon ved Håklubben. Prosjektet har samanheng med Båtstøo VA-prosjektet.
Utbedring av parkeringsanlegg i Bergen
Klostergarasjen består av to haller i fjell, hver hall med tre etasjer. Garasjen har derfor seks parkeringsetasjer. Hver etasje er 200 m lang og 17 m bred.
Rehabilitering av VA på Stord
Rehabilitering av store deler av Holevegen-området. Vil medføra at overvatn vert separert vekk frå spillvatnet. Overvassnettet i området vert oppdimensjonert.
Oppgradering av uteområde i Odda
Kollektivterminal og informasjonssenter for turister.
Utvidelse av gravplass i Bergen kommune
Fyllingsdalen gravplass skal utvides med ca. 7500m2. I forbindelse med utvidelsen skal det etableres opp mot 1900 nye graver fordelt på kiste og urnegraver.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling av nærings- og industritomter i Kvinnherad
Gnr/bnr 154/32 og del av 154/17. Planområdet er på ca 25 daa.
Tilrettelegging for kollektivpunkt for holdeplasser mm i Dale
Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for eit samla kollektivpunkt for skuletransport, regionale og kommunale bussruter, samt parkeringsplassar som kan nyttast til hente- og bringefunksjonar og besøkjande til skulen/symjehallen. Hensikten er å auke trafikktryggleiken ved å samle busshaldeplassane til eitt område med ei sentral plassering. Dette vil avlaste dei tronge gatene i sentrum av Dale, og gjere det meir attraktivt å nytte busstilbodet.
Reparasjon og oppgradering av industrikai i Eikelandsosen
Det er nødvendig med reparasjon og oppgradering av Industrikai Eikelandsosen, bæreevna er svekka og konsekvensen kan bli stenging dersom ein ikkje får utbedra kaien. Det er utført spesialkontroll av Safe Control, samt at Asplan Viak AS har laga beskrivelse av anbefalte reparasjonar og forsterkningar.
Ombygg av vannverk i Kvinnherad
Forfiltrering membrananlegg Hattebergsdalen.
Trafikksikkerhetstiltak langs E39 i Nordhordland
Det skal utføres fire tiltak langs E39 i Nordhordland. Tiltaka strekker seg frå Ytre Gjervik ved vegref. EV39 K S73D1 m11850 til Vikasund ved vegref EV39 S71D1 M1950.
Nybygg av bru, riving av eksisterende bru samt ombygg av dam i Stryn
Prosjektet omfatter: - Nybygg av betongterskel oppstrøms eksisterende dam, - Bygging av ny bru nedstrøms eksisterende dam, - Riving av eksisterende dam.
Rehabilitering av bru på fylkesveg 585 i Bergen kommune
Eksisterende halvbru, 105 m lengde, skal erstattes med ny betongkonstruksjon.
Etablering av massemottak i Øygarden
Føremålet til planen er å legge til rette for nytt areal for utviding av mottaket, med mål om tilrettelegging for maskinell jordbruksdrift ved sluttføring. Dette inneber ferdiggjering av dei areala som er nytta til massemottak i dag, samt regulere nytt areal for utviding av mottaket. Det nye arealet utgjer om lag 150 000 kubikkmeter,
Etablering av nytt UV-anlegg ved høydebasseng i Bergen kommune
To sidestilte entrepriser: • E21 Grunn, betong og bygg entreprise • E61 Maskin & prosess entreprise (UV-leveranse med tilbehør).
Utskifting av vannledninger i Stad kommune
Stad kommune skal skifte ut vassleidning på to strekningar, Vårsætra (strekning 1) og Haugen (strekning 2). Arbeidet inkluderar blant anna utskfiting av kummar og kontrollventilar.
Rehabilitering av pumpestasjoner i Norheimsund
Utskifting av 3 gamle pumpestasjonar på Kvamskogen. Desse stasjonane har nådd si levetid. Bygga er øydelagt, og stettar ikkje dagens krav til verken driftssikkerheit eller arbeidsmiljø. Anlegga har behov for utskifting og oppgradering. Tiltaket vil redusera driftstans, hindre utslepp og minske driftsutgifter.
Rehabilitering av over-, spill- og drikkevannsledninger på Skotaberg, Stord
Rehabilitering av overvass-, spillvass- og drikkevassleidningar i Flathaugane på Skotaberg, som del av totalrehabiliteringa av VA-anlegg i området.
Nye UV-aggregat i vannverk på Stord
Vassverket har tre UV - aggregat som er med å sikra at innbyggarane i Stord kommune får godt drikkevatn. Aggregata er no 20 år gamle, og det er store driftskostnadar med å halde dei i gang. Derfor er det lagt inn i budsjettet for 2024 tre nye aggregat.
Rehabilitering og utskifting av VA-ledningsnett på Stord
Rehabilitering og utskifting av VA-leidningsnett i Sponavikvegen, Sponavikdalen, Sponavikdalen sør (Gullskarvegen*), Sanddalen (gangsti), Skotabergvegen og i Skotlio. Ny avløpspumpestasjon i Eriksvikjo, som skal pumpa til Djupavik RA. Det vert også utført trafikksikringstiltak i området.
Oppgradering av eksisterende vannverk i Kvam, Norheimsund
VAR-prosjekt oppretta for å sikra kvalitet i vassverka i Kvam
Rehabilitering av ledningsnett, ny hoved- og spillvannsledning på Stord
Dette er eit samarbeidsprosjekt med privat utbyggjar av næringsområdet sør på Vabakkjen, og finansiert ved reduksjon av samarbeidspotten. Rehabilitering av eksisterande leidningsnett, samt ny hovudvassleidning og spillvassleidning mot Høyland. Dette løyser ut at abonnentar med private avløpsanlegg langs Høylandsvegen får krav om tilkopling til offentleg avløp.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling og fortetting av bustader og fritidsbustader mm i Etne
Gnr/bnr 137/9 (14, 47, 48). Store delar av planområdet er i dag ubygd areal.
Oppgradering av busslomme på riksveg 5 i Sogndal kommune
Eksisterande busslomme ved avkøyringa til Fimreite skal oppgraderast til ei fullverdig busslomme.
Etablering av infrastruktur for om- og nybygg av boliger samt næring i Kvam
Reguleringsplan for gnr. 121, bnr, 52, 169 og 173 mfl. Infrastruktur for ombygg av skolebygg til leiligheter.
Rehabilitering av råvannledning mm på fra Herland til Brattlia/Fotlandsvåg
Rehabilitering av råvassleidning frå Herland til reinseanlegg i Brattlia/Fotlandsvåg. Drikkevassleidning tilbake til husa på Herland. Samarbeidsprosjekt med Eviny.
Etablering av masseuttak/massedeponi i Austevoll kommune
Uttak av stein til byggeråstoff, nydyrking av utmark gjennom å konstruere fulldyrka jord med tilkjørte masser, samt etablere et mellomlager for jord- og steinmasser, på Nordre Vik i Austevoll kommune.
Rehabilitering trykkreduksjonskum og VA-ledningsanlegg i Stryn
Rehabiltering trykkreduksjonskum (Hydlamyra) og VA-ledningsanlegg (Visnes).
Avslutningsplan for deponi i Florø
Krav om avslutningsplan for deponi i Purkehola. Mellom anna skal det tilførast meir rein masse for å dekke til deponiet.
Rehabilitering av vannledning på Stord
Rehabilitering av eksisterande vassleidning for å betra kapasiteten og redusera lekkasjar. Frå Lundsåsen trykkutjamningsbasseng og ned til koplingspunkt ved E39 på Lunde.
Utskifting av VA-ledninger i Gaddevågen/Tua, Florø
Prosjektet består av 3 tidligare vedtekne investeringar frå hovudplanen. Tidligare prosjektnummer i parantes. (75029) Tiltak RD10-2 Utskifting av VA-leidningar Tua/Gaddevågen (75031) Tiltak RD10-2 Pumpestasjon og overføring til Kanalen RA (75035) Tiltak V9a Utskifting av VA-leidningar Tua/Gaddevågen
Oppgradering av brannstasjon i Dalvik
Gjeld oppgradering av lokala for å tilfredsstille krav frå Arbeidstilsynet.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Rehabilitering av renseanlegg i Valestrandsfossen
Nye membranar og filter på Daltveit reinseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.