Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestland fylke

Alver (5)
Askvoll (5)
Askøy (0)
Aurland (7)
Austevoll (5)
Austrheim (0)
Bergen (29)
Bremanger (2)
Bømlo (3)
Eidfjord (3)
Etne (5)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (3)
Gulen (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (2)
Kinn (6)
Kvam (3)
Lærdal (1)
Luster (2)
Modalen (0)
Osterøy (2)
Samnanger (0)
Sogndal (3)
Solund (0)
Stad (5)
Stord (3)
Stryn (3)
Sunnfjord (1)
Sveio (0)
Tysnes (5)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Vik (1)
Voss (7)
Årdal (1)
Øygarden (7)
Rehabilitering av dammer i Høyanger
Rehabilitering av 7 st dammer.
Oppgradering av E16 Glaskartunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 592m
Utbedring/omlegging av vei og ny gs-vei på Fylkesveg 541 i Bømlo
5600m. Lagt til grunn for bygging av tunnel på ca 500m.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 550 i Ullensvang
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 3.
Omlegging og trafikksikkerhetstiltak fylkesveg 5354 i Bergen
Ca. 500 m fylkesveg, 900 lm gang og sykkelsti, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal den eksisterende fylkesvegen oppgraderes i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsbestemmelser for i reguleringsplanen for Garnes ungdomsskole. I prosjektet skal det videre tilrettelegges for myke trafikanter. I tillegg skal det gjøres tilpasninger av avkjørsler og utbedringer i Vestlivegen.
Omlegging av kraftledning, forbindelsen Sima - Samnanger på Ålvikfjellet i Kvam herad
Statnett omsøker å legge om eksisterende 420 kV ledning Sima – Samnanger i ny trasé over Ålvikfjellet, ca 5,5 km. Ny omsøkt trasé er nord for eksisterende trasé, hvor det er avdekket betydelig lavere klimalaster sammenlignet med området eksisterende ledning går gjennom i dag.
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Etablering av parkeringsanlegg over kollektivterminal og nybygg av kontor i Stord kommune
Planområdet er på 15,8 daa og omfattar hovudsakleg eigedomane 38/285 (Bandadalsparken), 27/354 der det i dag er eit forretningsbygg, 27/444 og 27/537 ved SKE bygget, og 27/720 (del av Fv544/Sæ). Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for kollektivterminal og etablering av miljøgate gjennom Leirvik sentrum inkludert rundkøyring rett nord for dagens kryss til Lønningsåsen. Over kollektivterminalen kan det etablerast tre etasjar som inneheld parkering, kontor og/eller tenesteyting. På taket kan det etablerast ein park på heile eller deler av arealet. Maksimal byggjehøgde er kote +28, som er rekna i frå eit ferdig utvendig dekke på kote +8. Tilkomst til parkerings­dekke er planlagd i frå Band­a­dalen. Det vert òg ut­greidd mogelegheita for ev. ny løysing for kyss- og køyr, og ny rundkøyring i krysset fv. 544 og Lønn­ings­åsen. Ev solceller.
Rassikringstiltak på E16 Drivo i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og tosidig mur.
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Vedlikeholdsarbeid på hengebruer i Vestland fylkeskommune
12-1821 Tofterøy bru, 12-1487 Herdlesundet bru og 12-1252 Alverstraumen bru.
Rassikringstiltak på E16 Skjerping bru i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype flom. 100m.
Opparbeidelse av infrastruktur for næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Bømlo
Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 27 stk. einebustader/tomannsbustader, og ca. 100 stk. konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal.
Utskifting av overføringsledninger i Flora
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga.
Utbedring av parkeringsanlegg i Bergen
Klostergarasjen består av to haller i fjell, hver hall med tre etasjer. Garasjen har derfor seks parkeringsetasjer. Hver etasje er 200 m lang og 17 m bred.
Rassikringstiltak på Rv 55 Ylvisåker i Sogndal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4c. Skredtype stein. 600m. Fangnett.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling av nærings- og industritomter i Kvinnherad
Gnr/bnr 154/32 og del av 154/17. Planområdet er på ca 25 daa.
Ny portal på Rv 5 Fjærlandstunnelen vest i Jølster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 60m.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredvoll.
Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Utbygging av kraftverk i Granvin
Produksjon 5,08 GWh.
Rassikringstiltak på E16 Romslolia i Bergen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, jord og stein. 200m
Rassikring på Rv 15 Bulega i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av hytter, gjestehavn, næring, fritidseiendom mm i Fitjar
Hovudsiktemålet med planen er å utvikle «destinasjon Kråko» for fleire besøkjande. Dette er gjort ved å sjå delområdet Port Steingard i samanheng med tilgrensande område, regulere for fortetting, og innlemme næringsareal, gjestehamn og kombinerte føremål. Planområdet er 154 daa. Hovudeigedomen i planområdet er gnr. 61/348. I tillegg er gnr. 61/370, 61/633, 61/326, 61/679, 61/670-674, 61/639-648, 61/61, 61/268, 61/550 del av planområdet, samt del av 61/2, 61/549 (eksisterande veg), og 61/433 og 61/434 (siktsone i avkøyring).
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Bømlo
Gnr. 14, 12, bnr. 187, 18 m.fl. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 31 stk. nye einebustader og ca. 20 stk. nye konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal. Ein vil legge opp til at det skal etablerast ein kombinasjon av frittliggjande einebustader, konsentrerte einebustader og 4- mannsbustader.
Ombygg av nærvarmeanlegg med varmepumper som henter varme fra sjø på Nygårdshøyden i Bergen kommune
Universitet i Bergen (UiB) er i gang med et prosjekt for ombygging av et nærvarmeanlegg som betjener 6 bygg på Nygårdshøyden med termisk energi. Eksisterende nærvarmeanlegg har i dag fjernvarme fra BKK som primær energikilde, dette skal konverteres til varmepumper som henter varme fra sjø. Prosjektet skal anskaffes som en generalentreprise, men vi er per i dag usikre på om varmepumpene skal anskaffes som egen entreprise, eller inngå i generalentreprisen. Formålet med markedsundersøkelsen er å gi oss som Oppdragsgiver et bredere beslutningsgrunnlag i vurderingen av hvordan vi skal håndtere prosessen videre. Målgruppen for markedsundersøkelsen er potensielle leverandører av varmepumper (entreprise), men også potensielle generalentreprenører.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde på Nore Neset
Formålet med planen er å utvikle tomta med næringsbebyggelse fordelt på fleire ulike tomter, i form av næringsbygg for logistikk, industri, lager og verkstader. 68,7 daa.
Terrenginngrep på E134 Eljarvik i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Austmarka, Alver
Planforslaget legg opp til nye bustader på gbnr. 479/111 og 479/13.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Trafikksikring og opparbeidelse av VA-anlegg på Lyngbø i Bergen kommune
Arbeidene omfatter følgende blant annet:Ferdigstilling av tre støttemurer med tilbakefyllingEtablering av én sognemurFjellsikringFerdigstilling av én innkjørselEtablering av overvannsrenne i terrengFerdigstilling av påbegynte avløpskummer (fallkum og spillvannskum)Diverse kompletteringsarbeiderUtlysningen vi være en delkontrakt i prosjektet i Lyngbøveien TS-VA, der resten av arbeidene som ikke er påbegynt lyses ut i en senere separat konkurranse.Det er satt krav til utslippsfri maskiner på anleggsplass mm.
Elveforebygging og utbedring av bru i Stryn
Elvaforebygging Sunndøla/Hjelledøla. Prosjekt omfattar sikring av Sunndøla og Hjelledøla, samt utbetring av bru til Nygård
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Alver kommune
Planområdet er på om lag 152 daa og omfattar eit område nordaust på Radøy. Forslagsstillar ynskjer å legge til rette for etablering av eit hytteområde med tilhøyrande uteareal, infrastruktur, naust og småbåthamn, samt at eit friluftsområde vert sikra. Planforslaget opnar for etablering av totalt 22 nye fritidsbustader.
Utvidelse av eksisterende veg i Austevoll
1/13 mfl. Storlek på planområdet 12,8 daa. Det er ønske om å utvide eksisterande Skipavikveg frå kryss i Nordre Drivenes, og fram til Sjøtroll. Utbygginga vil skje i samarbeid med Hardhaus eigedom (eigedomsfirmaet bak Sjøtroll).
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling og fortetting av bustader og fritidsbustader mm i Etne
Gnr/bnr 137/9 (14, 47, 48). Store delar av planområdet er i dag ubygd areal.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsbustader i Austevoll
Gnr/bnr 70/9 mfl. 10 frittliggande fritidsbustader og 6 konsentrerte fritidsbustader. I tillegg er her planlagt 9 naust i rekke og 6 grupperte naust 3*2 stk.
Etablering av bredbånd i Vestland
Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av bredbånd i Vestland
Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av hjertesone (avstigningsplass) ved skole i Storebø
Prosjekt fra Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Etablering av masseuttak/massedeponi i Austevoll kommune
Uttak av stein til byggeråstoff, nydyrking av utmark gjennom å konstruere fulldyrka jord med tilkjørte masser, samt etablere et mellomlager for jord- og steinmasser, på Nordre Vik i Austevoll kommune.
Etablering av massedeponi i Lysekloster
Gnr/bnr del av 9/1-2. 10/1
Opprusting av Fv 48 Mundheimsdalen-Holdhus
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Rassikringstiltak på E39 Grasdalen i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype is, stein. 550m.
Terrenginngrep på Rv 13 Vasteigen i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 520m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen øvre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen nedre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Rassikringstiltak på E16 i Lærdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.