Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestland fylke

Alver (7)
Askvoll (1)
Askøy (1)
Aurland (4)
Austevoll (3)
Austrheim (0)
Bergen (23)
Bremanger (2)
Bømlo (1)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (1)
Fitjar (0)
Fjaler (3)
Gloppen (1)
Gulen (0)
Hyllestad (0)
Høyanger (12)
Kinn (15)
Kvam (4)
Lærdal (1)
Luster (10)
Modalen (1)
Osterøy (0)
Samnanger (2)
Sogndal (3)
Solund (0)
Stad (3)
Stord (2)
Stryn (3)
Sunnfjord (4)
Sveio (0)
Tysnes (1)
Ulvik (1)
Vaksdal (3)
Vik (0)
Voss (4)
Årdal (1)
Øygarden (1)
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Oppgradering av transformatorstasjon i Lindås
•1 stk ny 300(420)/132 kV 300 MVA transformator (T2) inkludert ny transformatorsjakt •1 stk ny 300(420) kV 102(200) MVAr regulerbar reaktor (R2) inkludert ny reaktorsjakt •2 stk standard (300)420 kV apparatanleggsfelt for transformator og reaktor •2 stk standard 132 kV apparatanleggsfelt for transformator T1 og T2 •Omlegging av stasjonsforsyning og utvidelse av hovedfordeling •IKT-anlegg inkl. telekiosk plassert på utsiden av stasjonsgjerdet. •Kontrollanlegg for utvidelsen •Nytt lager og garasje (12x12 meter grunnflate) Total prosjektkostnad: 300-350 MNOK.
Rassikringstiltak på Fv 5412 i Modalen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fangvoll, utflytting av veg.
Portal på Fv 5683 Storesvatunnelen vest i Førde
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 380m.
Etablering av gang- og sykkelsti, omlegging av VA-ledninger og etablering av avrenningsystem for overvann i Askøy kommune
Fornye/ legge om eksisterende VA ledninger samt å etablere et avrenningssystem for overvann. Videre skal det opparbeides ny gang og sykkelveg. I tillegg skal flom veg/ bekk fra Kleppevannet oppgraderes. Prosjektet går langs kommunal veg i Kvernhusdalen, fra undergang på fylkesveg 562 i sør og frem til nytt boligprosjekt ved Bjørkelivegen i nord. Strekningen er på ca. 600m og har som formål å blant annet sikre trygg skolevei for barna på Lønvarden som har sin skolegang på Kleppe skole.
Rehabilitering av dammer ved Storavatnet i Fyllingsdalen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Oppgradering av transformatorstasjon i Fana
Gjennomførelsetid: 24-36 måneder. Total prosjektkostnad for Fana og Litlesotra transformatorstasjon 300-375 MNOK.
Levering og montering av skredsikring på Myrdal stasjon i Aurland kommune
Levering og montering av skredsikring på Myrdal stasjon. Kontrakten omfatter alt arbeid med bygging av støtteforbygninger.
Oppgradering av Riksveg 5 Frudalstunnelen i Sogndal
6758m. Det skal byggast ei snunisje, kombinert med teknisk bygg, ca.500 meter inn frå Sogndal side. Eksisterande rister skal skiftast ut med kjeftesluk på sandfangkummane og rister over inspeksjonkummane skal erstattast med tett lokk. Nisja blir 110 meter lang, (40-30-40). 4 meter brei på det meste. Sjå teikning nr. F100 Tverrslag på 45 meter, sprengt som ein T9,5 tunnel. Det skal også sprengast plass til nye ventilatorer i tunneltaket. 2 stk før nisja og 2 stk etter nisja. Bygging av nytt teknisk bygg, montering av lettklinkervegg framfor teknisk bygg. Plass for deponering av tunnelmassane blir bestemt før oppstart. Alternativa er Lundebotn eller Hodlekve. I tillegg skal det monterast bolt for kvar 3. meter for kabelstige.
Opparbeidelse av infrastruktur for næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Fornying av jordkabler i Tyssedal
Odda Energi søker om å fornye to eksisterande 66 kV jordkabelanlegg ved Tyssedal. Den eine jordkabelen er ca. 2,7 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og muffehus 3/Søndre Synk. Den andre kabelen er ca. 1,2 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og TTI.
Forsterkning og ombygging av dammer i Kvam kommune
To murdammer skal forsterkes og bygges om. Anleggsarbeidene skal foregå uten vanlig adkomstvei. Betong og materialer må flys inn med helikopter.
Utvidelse av gravplass i Bergen kommune
Fyllingsdalen gravplass skal utvides med ca. 7500m2. I forbindelse med utvidelsen skal det etableres opp mot 1900 nye graver fordelt på kiste og urnegraver.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringsområde på Alverflaten, Idalstø
137/832, 804 m.fl. Størrelse hele planområdet 124,2 daa. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for utbygging av eit nytt næringsområde. Den tiltenkte funksjonen til det nye næringsområdet vil i hovudsak vere lagerverksemd og annan plasskrevjande næring.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av hytter, gjestehavn, næring, fritidseiendom mm i Fitjar
Hovudsiktemålet med planen er å utvikle «destinasjon Kråko» for fleire besøkjande. Dette er gjort ved å sjå delområdet Port Steingard i samanheng med tilgrensande område, regulere for fortetting, og innlemme næringsareal, gjestehamn og kombinerte føremål. Planområdet er 154 daa. Hovudeigedomen i planområdet er gnr. 61/348. I tillegg er gnr. 61/370, 61/633, 61/326, 61/679, 61/670-674, 61/639-648, 61/61, 61/268, 61/550 del av planområdet, samt del av 61/2, 61/549 (eksisterande veg), og 61/433 og 61/434 (siktsone i avkøyring).
Opparbeidelse av infrastruktur for bybygg av boliger og næring i Nesttun
Formålet med planen er å legge til rette for 2 til 3 boligbygg med tilhørende infrastruktur og uteområder. Det foreslås totalt ca. 40 boliger fordelt på byggene, med parkeringsanlegg i første etasje. Utformingen av byggene vil være av høy kvalitet slik at de sikrer vakre omgivelser, og gir området et arkitektonisk løft. Det planlegges at noe av den eksisterende grønnstrukturen i området kan videreføres i det nye prosjektet. Som del av planprosessen vil det bli vurdert i hvilken grad deler av eksisterende bygningsmasse kan bevares og videreføres inn i nye boligbygg for å sikre et klimaavtrykk som er så lavt som mulig. Planområde har et areal på ca. 4,0 daa, og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 44, bnr. 695.
Skredvoll på Fv 5641 Grøndøla i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadområde i Austevoll
Gnr/bnr 40/2, 40/217, 40/218, 40/219, 40/221, 41/5 og 40/87. 75,16 daa. Det er lagt opp til ei blanding av einebustadar og fleirmannsbustadar.
Rehabiligering av VA-ledningar i Stord
Rehabilitering av hovudvassleidning, spillvatn og overvatn frå kryss ved Kårevikvegen til om lag Horneland bedehus i planlagt ny fortaustrasé. Prosjektet gjennomførast i samband med nytt fortau i Hornelandsvegen. Fortau er under regulering.
Utbedring av fv 7, Ytre Ålvik-Steinstø, Kvammapakken
Kvammapakken (2010-2014). 350 meter.
Rassikringstiltak på Fv 5442 Krokavatn II i Høyanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 500m.
Etablering av lysstyringssystem for belysning på utendørs idrettsanlegg i Bergen
43 baner, med mulighet for opsjon på resterende og eventuelle nye anlegg i Bergen kommune.
Fanggjerder på E16 Holemarktunnelen aust i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Rv 55 Suppam i Leikanger
Prioriteringsnivå middelsi skredsikringsplan. Rute 4c. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 4700m. Isnett og terrengtiltak.
Rasikringstiltak på Fv 5637 Vest for Sande i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein. 100m.
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av næringsområde i Førde
Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for etablering av næringsaktivitet og å forbetre strandmiljøet, leggje til rette for friluftsliv og betre tilgangen for ålmenta til sjøen.
Utbygging av bredbånd i ti kommuner i Vestland fylkes, 2022
Dei planlagde prosjekt er i kommunene Bjørnafjorden, Etne, Høyanger, Kinn, Askvoll, Sveio, Aurland, Vaksdal, Voss og Øygarden.
Utvidelse og oppgradering av eksisterende gravplass i Fedje kommune
Fjerning av plantefelt som ligger i forbindelse med dagens gravplass. Avgraving av jord, sprenging, drenering av grunnen med rør og grøfter, montering av natursteinsmurer rundt utvidelse av gravplassen, demontering fjerning av noe eks. murer som er oppført med synlig stein i betong (Ålesundsmur). I tillegg til at ny plass skal fylles opp med graderte masser, tilpasset til bruk på gravplass, skal den gamle delen av dagens gravplass fylles opp og rettes av med masser av samme kvalitet. Det skal og etableres en egen minnelund med nytt monument.
Opparbeidelse av infrastruktur for rekkehus i Sædalen, Fana bydel
Rekkehusene er inndelt i 3 bygnings kropper med henholdsvis 3 og 4 enheter i hver.
Rassikringstiltak på Fv 5458 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og rensk.
Rassikringstiltak på E39 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn I i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 100m.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Utvidelse av vei i Samnanger kommune
Siktrydding og skoging (forberedende arbeider) på separat prosjekt.
Etablering av hjertesone (avstigningsplass) ved skole i Storebø
Prosjekt fra Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Utbedring av Fv 5418 (tidligere fv 360) Bruvikvegen i Osterøy
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Utbedring av gang- og sykkelvei samt etablering av mur m.m. i Bergen kommune
Tiltaket i Åsamyrane (nord) innebærer en utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg, oppstramming av avkjørsler og etablering av grønn rabatt mellom g/s og fylkesveg. Strekningen som skal utbedres er ca. 200 meter lang. I Liavegen skal eksisterende sti langs vegens østside erstattes av et nytt fortau. Lysmaster skal flyttes og det skal etableres en mur mellom fortauet og borettslag på eiendom i øst. Prosjektstrekningen er ca. 200 meter lang.
Terrenginngrep på E16 Nakkegjeltunnelen øst i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Terrenginngrep, nett på E16 Stanghelle vest i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype is. 40m
Rassikringstiltak på Fv 5086 i Tysnes
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.