Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Alver

Oppgradering av transformatorstasjon og nybygg av regionalnettstasjon (145 kV) i Lindås
Samarbeidsprosjekt mellan BKK Nett og Statnett. •1 stk ny 300(420)/132 kV 300 MVA transformator (T2) inkludert ny transformatorsjakt •1 stk ny 300(420) kV 102(200) MVAr regulerbar reaktor (R2) inkludert ny reaktorsjakt •2 stk standard (300)420 kV apparatanleggsfelt for transformator og reaktor •2 stk standard 132 kV apparatanleggsfelt for transformator T1 og T2 •Omlegging av stasjonsforsyning og utvidelse av hovedfordeling •IKT-anlegg inkl. telekiosk plassert på utsiden av stasjonsgjerdet. •Kontrollanlegg for utvidelsen •Nytt lager og garasje (12x12 meter grunnflate)
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringsområde på Alverflaten, Idalstø
137/832, 804 m.fl. Størrelse hele planområdet 124,2 daa. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for utbygging av eit nytt næringsområde. Den tiltenkte funksjonen til det nye næringsområdet vil i hovudsak vere lagerverksemd og annan plasskrevjande næring.
Utbedring av Fylkesveg 564 Frekhaugkrysset inkl Fylkesveg 5308 (tidligere fv. 244), Frekhaug, Meland
Nordhordlandspakken. Opsjon: Det skal etableres ny gang- og sykkelveg langs fv. 5308 Sagstadvegen, samt utbedring av Sagstadvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.