Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Bergen

Oppgradering av E16 Glaskartunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 592m
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Fresing og asfaltering på fylkesveger i Vestland 2023
Asfaltarbeidene omfatter fylkesveier i kommunene Askvoll, Aurland, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Fjaler, Masfjorden, Måløy og Stryn.
Rassikringstiltak på E16 Romslolia i Bergen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, jord og stein. 200m
Samlekontrakt for overflatebehandling av stålbruer i Vestland
Arbeidet omfatter vedlikehold og utskifting av overflatebehandling på stålkonstruksjoner for 7 bruer i Vestland fylke. Arbeidet omfatter også noe mekanisk reparasjon av betong og noe utskifting av ståldeler.
Oppgradering av gang- og sykkelveier i Bergen kommune
Fellesentreprise sykkel- og gangetiltak er en samling mindre prosjekter/tiltak slått sammen til en større pakke da det fremstår mest hensiktsmessig å utføre disse samtidig. Totalt er det snakk om 5 prosjekter: Åsane (5 tiltak), Årstad (3 tiltak), Fridalsveien, Olsvikåsen og Liakroken (alle 1 tiltak). Tiltakene er av forskjellig størrelse, eksempelvis kun etablering av kantstein til etablering av nytt fortau, og har som formål å forbedre og tilrettelegge forholdene for gående og syklende. Åsane-delen av prosjektet består av 5 tiltak som innebefatter følgende: Åmundsleitet - Fjerning av bom, flytting av skilt og utvidelse av svingradius inn på gang og sykkel-vei. Rollandslia - Fjerne bom og etablere ny kantstein og ledelinjer. I tillegg ny skilting og oppstramming av avkjørsel. Flaktveitsvingane - Ny kantstein og bom. Stengning av avkjørsel og asfaltering for utvidelse av sving. Liavegen I - Reasfaltering, etablering av kantstein og utvidelse av eksisterende gang og sykkel-vei. Liavegen II - Fjerning av bom og utvidelse av fortau. Årstad-delen av prosjektet består av 3 tiltak som innebefatter følgende: Schweigårds vei - Ny skilting og kantstein, rampe for sykkel, fjerning av jerseystein og utbedring av sikt. Fredrik Stangs vei - Ny skilting og kantstein, rampe for sykkel, legge gress og plante trær, og fjerning av jerseystein og utbedring av sikt. Slettebakksveien - Gang- og sykkelveg endres til sykkelveg inkl. ny kantstein og oppmerking. Ellers etablering av nytt fortau tilkoblet gangvei i Christieparken. Fridalsveien innebærer etablering av 2 stk. ladesøyler, oppstramming av kryss og ny kantstein, legging av smågatestein og beplantning/møblement. Olsvikåsen innebærer utvidelse av eksisterende fortau, ca. 20 meter. Liakroken innebærer etablering av nytt fortau, ca. 150 meter.
Etterarbeider på Bibliotekplassen og UU-arbeider for trapp og plass og etablering av benkearrangement i Bergen kommune
Denne anskaffelsen innebærer opprustning av følgende: - Etterarbeider UU-arbeider foran og over trapp mot Biblioteket. - Etterarbeider UU-arbeider, fresing av ledelinje i granittdekket - Etterarbeider rekkverk i trapp foran Biblioteket og Storsenteret - Etablering av benkearrangement
Utfylling i sjø i Bergenshus
Gnr/bnr 164/1396 m.fl. Planforslaget skal legge til rette for utfylling av reine overskuddsmasser i sjø, for en mulig framtidig ekspansjon av byutviklingsområdet på Dokken. Foreslått planavgrensning er i sin helhet lokalisert i sjø. Planområdet utgjør 144 daa. Det foreslås kun å regulere sjøbunnen, ikke sjøoverflaten. Det er vurdert at en utfylling fra dypere sjø og opp til kote -13 kan etableres uten konflikt med arealbruk og aktivitet på land og i sjø. I planarbeidet vil en noe høyere kote vurderes, da tilgangen på masser kan overstige utfyllingsvolum til kote -13. Ivaretakelse av sjøtransport og havn er førende for hvor høyt det kan fylles ut i denne fasen. Estimert volum anbrakte masser er 1,6 mill. m3. Utfyllingen er første fase i en mulig landekspansjon på Dokken. Den vil utgjøre en «pute» som senere kan benyttes som underlag for utfyllinger og konstruksjoner. Arealbruken på Dokken, med endelig utfylling og landekspansjon, avklares i eget prosjekt gjennom arbeidet med arealstrategi og reguleringsplan for området.
Utvikling av offentlig gategrunn på Nygårdshøyden i Bergenshus
Gatebruksplanen omfatter offentlig gategrunn på Nygårdshøyden mellom Nygårdsgaten og Nygårdsparken, inkludert Haakon Sheteligs plass, Christies gate og Strømgaten. Formålet med gatebruksplanen er å avklare arealbruken og premissene for hvordan gatene skal opparbeides etter graving. Målet er å skape åpne og inkluderende byrom ved å legge til rette for aktivitet og opphold, bedre forholdene for fotgjengere og syklister, og samtidig sikre nødvendig biladkomst for beboerne, næringsliv og universitetet. I flere gater legges det til rette for nye løsninger for overvannshåndtering, nedkast for bossnett, mobilpunkt og HC-parkeringsplasser. Foreslåtte tiltak i gatebruksplanen medfører en reduksjon i tilgjengelig gateparkeringsplasser i området.
Utbedringstiltak på broer langs skiløype i Bergen kommune
Arbeidene skal utføres på to av tre broer langs Gullbotn skiløype.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.