Aktuelle nybygg av anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (28)
Gjesdal (7)
Haugesund (3)
Hjelmeland (14)
(2)
Karmøy (7)
Klepp (2)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (4)
Sandnes (17)
Sauda (3)
Sokndal (4)
Sola (3)
Stavanger (33)
Strand (0)
Suldal (5)
Time (2)
Tysvær (9)
Utsira (1)
E39 Rogfast, E03 hovedtunnel sør
10,2 km tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Planlegges for 420 kV. Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført. Lengde ledning: mellom 85-95 km, avhengig av hvilken løsning som får konsesjon.
Nybygg av boligområde og næring i Tysvær
Boligområde men eventuelt næring på arealet ved E134. GNR/BNR: 79/2, 191 og 693 med flere.
Opparbeidelse av gang- og sykkelvei samt vegutbedring på Fv 4286 på Eigerøy i Eigersund kommune
Ca. 3 km, fv. 4286 Ytstebrødveien mellom Skadberg og Leidland.
Nybygg av transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy
Kraftig vekst i behov for strøm, samt alder på anlegg gjør at det må bygges nye transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy. I tillegg er det behov for nye kraftledninger fra Stavanger, via Harestad til Rennesøy.
Nybygg av gang og sykkelvei langs Fylkesveg 507 i Klepp
Klepp kommune skal legge ny VA og Klepp Energi skal legge ny høyspentkabel i forbindelse med prosjektet.
Etablering av nytt hydrogenanlegg på sandaneset industriområde på Jelsa i Suldal kommune
Formålet med planarbeidet er å etablere et nytt hydrogenanlegg med lagerareal for utskipingsklare konteinere, basert på utvidelse av industri-/lagerareal og forlenget kai. Kaien skal etableres ved ny fylling i sør, i forlengelsen av eksisterende kai. Videre er formålet å utvide eksisterende industriområde nordover slik at det kan etableres et lagerområde på nordsiden av dagens bygg.
Nybygg av 132 kV kraftledning i Stavanger
To 132 kV kraftledninger fra Krossberg transformatorstasjon til Harestad transformatorstasjon, lengde 4,8-5,3 km. En 132 kV kraftledninger fra Harestad transformatorstasjon til Nordbø transformatorstasjon, lengde 15 km.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Aksdal vest
Prosjektet omfatter infrastruktur på trekanttomta, Rådhusveien vest frå Aksdalvegen til den nye parkeringsplassen sør for Aksdal senteret, og Aksdalsvegen frå eksisterende gang- og sykkelveg i vest, langsmed trekant tomta og vidare austover til Bringedalstunet bak Tysværtunet.
Nybygg av kulvert og sykkelvei på Hillevåg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av infrastruktur i Stavanger
Infrastruktur for 81 boenheter.
Nybygg av kraftverk i Eigersund
14,00 GWh. Glassdør.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av vannkraftverk i Suldal
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket.
Nybygg av transformatorstasjon i Randaberg
- 132 kV GIS anlegg med fem bryterfelt og dobbel samleskinne. - To stk 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA - Nødvendig høyspenningsanlegg
Rassikringstiltak på Fv 4634 Espedalsstranda II i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Fanggjerde.
Nybygg av transformatorstasjon i Rennesøy
- 132 kV GIS anlegg med fem bryterfelt og dobbel samleskinne. - To stk 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA - Nødvendig høyspenningsanlegg.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Ny 132kV kraftledning i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes, del 1
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Ny sykkelveg med fortau i Åsenvegen i Sola
Ca 1700 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av vannledning og sanering av kombiledning i Sandnes
Entreprenør vil ha opsjon fra prosjektet Figgenveien fortau.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Etablering av vei, sykkelvei og VA i forbindelse med Nye SUS-prosjektet i Stavanger kommune
K7805-entreprisen i Nye SUS-prosjektet omfatter: -Ferdigstillelse av slitelag, indikatorer, vegmerking, skilt i Richard Johnsens gate/Leif Larsens gate, Torg 24 og sykkelvei til rampe Sykkelstamvei (ferdigstillelse av arbeidene påbegynt i K7803) - Etablering av veg - Torg 25 med kjørebane og fortau på begge sider - Etablering av veg - Torg 21-22 med betongheller, møbleringsfelt og gangareal - Etablering av VA i planlagt kollektivakse fra Torg 21-22 og nordover til Torg 29 - Etablering av 65,5 meter lang trasé over fremtidig kollektivakse med totalt 4 stk fjernvarme- og -kulderør - Etablering av trekkerør for bredbånd - Etablering av grøft for høyspentkabler for Lnett og grøft for gassrør for Lyse Neo
Nytt sykkelfelt i Bergelandsgata -Birkelandsgate i Stavanger
Ca 900 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Nybygg av industivei ved industriområde i Årdal i Ryfylke
Konkurransen blir gjennomført som to kontraktar. 1. Bygging av industrikai og muddring 2. Bygging av industriveg
Etablering av bolig og gang-og sykkelvei i Stavanger kommune
Formålet med planen er å flytte regulert lek inn i kvartalet, regulere inn bolig i Nedre Blåsenborg 12, og etablere gangforbindelse mellom Nedre Blåsenborg og Store Skippergate. gnr/bnr 55/770 med flere.
Nybygg av industrikai og muddring ved industriområde i Årdal i Ryfylke
Konkurransen blir gjennomført som to kontraktar. 1. Bygging av industrikai og muddring 2. Bygging av industriveg
Lett separering av VA-ledning i Stavanger
Byggested: Møllegata og Kannikgata, Eiganes.
Etablering av gang- og sykkelvei i Sandnes
Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei.
Nybygg av veg- og gangareal ved parkeringsareal i Sand sentrum, trinn 2
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn II er omfatta av veg- og gangareal og parkeringsareal mellom vegkrysset ved Bekkjatorget og avkøyringa opp til kommunehuset.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Vea
Infrastruktur for 19 boenheter.
Etablering av sykkelfelt og lett separering for VA i Eiganes/Våland bydel, Stavanger
Etablere ensidig sykkelfelt i Musegata mellom Lagårdsveien og Rogalandsgata. Det skal også etableres lett separering for VA.
Etablering av landstrøm på Fosen
Planområdet er ca. 13 daa.
Rassikring på Fv 491 Espedalsstranda I i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein. Fanggjerde.
Nybygg av pumpestasjon på Joa
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger
425 meter fra rundkjøring ved Hundvåg ring til Lundeveien. 2 meter bredde.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 42 i Eigersund
Krossmoveien videre mot Egersund.
Nybygg av fortau og utvidelse av vei i Stavanger
Formålet med planarbeidet er å regulere fortau og breddeutvidelse av Bruveien.
Opparbeidelse av promenade og grøntområder ved havn i Sandnes kommune
Havneparken bygges nå om til en moderne og urban del av Sandnes sentrum med fokus på gode byrom og attraktiv havnepromenade. Havnepromenaden etappe 1 – 3 er fullført.
Rassikring på Fv 45 Morkjå i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan for Region vest. Fangvoll.
Rensk og bolt på Fv 40 Rekefjord i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 250m.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 9-15 boenheter.
Utbygging av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte. Delkontrakter 1. Fjedlet 2. Hagalid 3. Tuntland Grovå 4. Husstøl
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.