Alle aktuelle byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (19)
Drangedal (12)
Fyresdal (5)
Hjartdal (4)
Kragerø (9)
Kviteseid (3)
Nissedal (6)
Nome (10)
Notodden (6)
Porsgrunn (24)
Seljord (16)
Siljan (0)
Skien (34)
Tinn (3)
Tokke (13)
Vinje (11)
Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 1
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Ombygg og nybygg av boliger og næring i Skien sentrum
Gnr/bnr: 300/3270, 300/3272, 300/4636 og 300/175.
Nybygg av boligområde med infrastruktur på Grasmyr i Bamble kommune
80-100 stk boenheter. Gnr/bnr: 26/1, 26/95, 26/97 og 26/100.
Utvidelse av bo- og behandlingssenter i Skien
Lyngbakken bo- og behandlingssenter skal utvides med 64 plasser tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det skal vare følgende fordeling av plassene: - Sykehjem: 32 stk. - Bokollektiv: 16 stk. - Forsterkede institusjonsplasser: 16 stk. Dette blir et bærekraftig prosjekt der bæresystem i lavkarbon betong klasse ekstrem og i klasse A, energieffektive tekniske anlegg og energikilde fra lokalt flisfyringsanlegg samlet gir minst 40 % reduksjon i klimagassutslipp i forhold til referansebygg. Bygget leveres i energiklasse A og byggearbeidene utføres fossilfritt.
Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, tomt A1
Tomtareal: 8296 m2, Regulert næringsareal: 7075 m2, Maks BYA: 3809 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av gang- og sykkelbru fra Klosterøya - Jernbanebrygga i Skien sentrum, Bypakke Grenland
Gang- og sykkelbru over Bryggevannet mellom Klosterøya og Jernbanebrygga. Gang- og sykkelbrua skal bygges i spennarmert betong, med en bruklaff over seilingsdelen utført i et komposittmateriale. Brua vil bli ca. 170 meter lang og kommer til å få en bredde på 5 meter, med flere utstikkende nisjer for utplassering av benker.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes- g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Notodden, Hjartdal, Seljord, Midt-Telemark og deler av Skien, Nome, Kviteseid og Vinje kommune.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2
Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av boliger på Bråtheia i Drangedal
Kommunale boligtomter. 6 byggeklare tomter og 49 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av hytter i Midt-Telemark
Totalt 92 hyttetomter. En del byggs i egen regi. En del selges til utbyggere.
Nybygg av boliger på Mjelkåsen i Drangedal
Kommunale boligtomter. 2 byggeklare tomter, 50 trenger ferdigstillelse.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, C1
Tomtareal: 5388 m2, Regulert næringsareal: 5031 m2, Maks BYA: 2709 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, tomt A5
Tomtareal: 6204 m2, Regulert næringsareal: 4872 m2, Maks BYA: 2623 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Etablering av fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, tomt A6
Tomtareal: 5438 m2, Regulert næringsareal: 4591 m2, Maks BYA: 2472 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, tomt C3
Tomtareal: 4620 m2, Regulert næringsareal: 4175 m2, Maks BYA: 2088 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Nybygg av boligområde i Bamble kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, tomt B4
Tomtareal: 5104 m2, Regulert næringsareal: 4160 m2, Maks BYA: 2262 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. En tomt gjenstår. Tomtareal: 3500 m2.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, tomt B1
Tomtareal: 4353 m2, Regulert næringsareal: 3678 m2, Maks BYA: 2002 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, tomt C2
Tomtareal: 4071 m2, Regulert næringsareal: 3667 m2, Maks BYA: 1834 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Nybygg av vedlikeholdssenter i Porsgrunn kommune
Det skal bygges et fire etasjers bygg (vedlikeholdssenter) bestående av verksteder på plan 1, en mesaninetasje for verkstedkontorer i plan 2, en kontor- garderobe- og kantineetasje på plan 3, og teknisk rom på plan 4, på til sammen ca 4000m2. Byggets bæresystem vil være i stål og betong, bla yttervegger i betongelementer i plan 1 og hulldekker i alle etasjer over plan 1. All teknisk infrastruktur i bygget skal medtas inkl. rørsystem i verkstedene for sveisegass og fram til egen gassbu (sveisegass-sentral) 10 meter fra yttervegg. I verkstedene skal det leveres og monteres traverskraner.
Nybygg av leilighetsbygg og tomannsbolig på Kjølnes i Porsgrunn
Gnr/bnr: 200/4134 og 200/764. 22 boenheter i to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig.
Nybygg av boliger i Henseid
Kommunale boligtomter. 5 byggeklare tomter og 23 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av kontorbygg på Moheim næringspark i Porsgrunn
Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. På Enger er det planlagt kontorbygg og på Moheim (utviklingspotensial for 25 000-30 000 kvadratmeter næringsarealer) er det planer om å føre opp et signalbygg med kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet.
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet. Ca 12 leiligheter. 12-15 byggemåneder.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Etablering av boliger i Porsgrunn kommune
Ca. 27 daa. Det legges til rette for 38 boenheter, fordelt på fem 6-mannsboliger og en 8-mannsbolig.
Etablering av næringsvirksomhet på Prestmoen, Moheim
Gnr/bnr 43/393 og del av gnr/bnr 43/343. Ca 20 daa.
Etablering av nytt industriområde øst for Tinnemyra ved E134 i Notodden
Planområdet er på ca. 155 daa, og ligger øst for Tinnemyra ved E134.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av industri og lager i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 6 daa.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Infrastrukturen for trinn 1 er ferdig. Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.
Nybygg av industri/næringsbygg i Seljord, tomt B6
Tomtareal: 3383 m2, Regulert næringsareal: 1386 m2, Maks BYA: 693 m2. Totalt er delt 9 ledige tomter på området for salg.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter. Ca 40 båtplasser.
Nybygg av eneboliger i Fyresdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet. Ca 12 ledige boligtomter.
Nybygg av leiligheter i Langesund, fase 1
Ca. 1,5 mål til bolig. 600 m2.
Rehabilitering av VA-anlegg og gate i Skien kommune (Bypakke Grenland)
Oppdraget består i å lede prosjektet gjennom forprosjektfasen med opsjon på prosjektledelse i detaljprosjektfase og under bygging.
Nybygg av boligområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av hytteområde i Kviteseid kommune
Planen omfatter utvidelse av hytteområde med totalt 19 nye tomter fordelt på 3 delområder. 5 tomter på Søndingen, 6 tomter på Skjerodden og 8 tomter på Fiskodden.
Etablering av konsentrert boligbebyggelse i Rauland i Vinje kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Heistad
Planområdet er på ca. 16 daa. 4 Eneboliger. 2 tomannsboliger.
Nybygg av hytter i Midt-Telemark
Totalt 92 hyttetomter. En del byggs i egen regi. En del selges til utbyggere.
Nybygg av boliger på Juvassåsen i Drangedal
Kommunale boligtomter. 3 byggeklare tomter og 6 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av skytebane og næringsareal på Rauland, Vinje
Planframlegget legg til rette for skytebane og næringsareal i det nedlagde steinbrotet Fundlid. Formålet med reguleringsplanen er å avklare arealbruken ved det nedlagte steinbrotet, og for å leggje til rette for etablering av ein ny lokal 100 m riflebane og næringsverksemd. Banen vil vere godt egna for rekruttering av ungdom, skyting for dei høgaste aldersklassane og for jegerskjoting.
Nybygg av boliger i Løbbedalen, Drangedal
Kommunale tomter. 3-4 byggeklare tomter samt flere fremtidige tomter som trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger i Tørdal
9 kommunale boligtomter til salgs. 7 byggeklare tomter og 2 trenger ferdigstillelse.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Nybygg av bru i Vinje kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Etablering av småbruk i Fyresdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet. 17 store tomter til salg for bygging av småbruk.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
6 mannsbolig og 1 enebolig.
Nybygg av boliger på Bostrak i Drangedal
3-4 kommunale byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.