Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus. Bygget blir på ca 33.000 kvm og skal romme spesialisthelsetjeneste, medisin- og sykepleierutdanning, legevakt og helsehus.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Nybygg av smoltanlegg på Sørøya i Hasvik kommune
Postsmolt. Anlegget skal etableres på Veines i Hasvik kommune. Ca. 260 daa. Gnr./bnr. 3/1, 3/4, 3/20, 3/24.
Nybygg skole og helsesenter i Karasjok kommune
Nytt skolebygg og nytt helsesenter på dagens skole- og internattomt.
Nybygg av transformatorstasjon i Hammerfest
Greenfield-prosjekt. Hyggevatn transformatorstasjon etableres som et greenfield-prosjekt og utvikles i et byggherresamarbeid mellom Statnett og Equinor. Felles planlegging for Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen tranformatorstasjon. Transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Antall kilometer: ca 54 km. Spenningsnivå: 420 kV. Stasjoner: Hyggevatn og Skaidi stasjon må utvides med 420 kV transformering. Kommuner som berøres: Kvalsund og Hammerfest kommuner (sammenslått fra 2021).
Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av kompetansesenter i Øksfjord
Gårdsnavn Høgtun skole. Den foreslåtte planavgrensningen omfatter gnr/bnr. 26/180, 26/363, 26/228, 26/38, 26/3 og deler av 26/120, 26/169 og 26/447. Størrelsen på planområdet er ca. 41,5 daa. Læringssenteret vil ha følgende funksjoner: • Barne- og ungdomsskole for 60 elever • Barnehage for 30 barn • Kombinasjonsbibliotek • Voksenopplæring for 10 brukere • Aktivtetssal • Opplæringsbasseng • Uteoppholdsarealer • Nærmiljøanlegg • Utendørs lagring Prosjektet tilfredsstiller miljøkravene i henhold til TEK17, hvor det etterstrebes å velge de riktige, bærekraftige og miljøvennlige løsningene. Det legges stor vekt på valg av bærekraftig materialbruk, fornybar energi og naturlig ventilasjon i prosjektet. Bebyggelsens bæresystem vil oppføres i massivtre, som vurderes å være bærekraftig og som bidrar til lavere klimagassutslipp. Det planlegges også for at bygget skal ha naturlig ventilasjon, som blant annet vil bidra til reduserte driftskostnader og et godt innemiljø. Naturlig ventilasjon vil være mulig ved bruk av massivtrebygg med termisk tyngde og tilgang til aktive treoverflater. Videre er det gjennomført mulighetsstudie med tanke på fornybar energi, hvor det er konkludert med at det vil være hensiktsmessig å benytte varmepumpeteknologi i kombinasjon med solceller i prosjektet. Et varmepumpesystem vil resultere i et mer energifleksibelt anlegg, fortrinnsvis med energibrønner.
Nybygg av blokkbebyggelse, parkering og uteområde i Hammerfest kommune
Området består av eiendommene 23/187, 23/301, 23/377, 23/188 som eies av tiltakshaver (Sentrumsgården Alta). BAR Eiendom AS handler etter fullmakt fra grunneieren.
Nybygg av boliger på Sandnes i Sør-Varanger kommune
Innenfor planområdet legges det til rette for etablering av leiligheter, eneboliger og tomannsboliger, rekkehus og lavblokk med tilhørende både felles og noen private uteoppholdsareal. Bebyggelsen er lokalisert langs interne boligveger. Lavblokk planlegges i 3 etasjer og ene- og tomannsboligene og rekkehus planlegges med to etasjer eventuelt kjelleretasje der terrenget tillater det. Det planlegges etablering av ca. 6 000 m2 bebyggelse fordelt på omtrent 45 boenheter med tilhørende carporter og boder. 12-15 bygninger. Bebyggelsen kan oppføres med saltak, flatt tak eller pulttak. Ved bruk av saltak skal takvinkel være mellom 20 og 35°.
Nybygg av industriområde i Alta
Trinn 1 er på 360 mål. Totalt er Skillemo på 800 mål. 44 industritomter, opsjon er utdelt på ca 20 st.
Nybygg av flerbolighus på Gakorimyra i Alta
Totalt 56 leiligheter. Totalentreprenør vil få opsjon på trinn 2.
Nybygg av barnehage på Nordskogen i Båtsfjord kommune
Den nye barnehagen skal være lokalisert på Nordskogen der eksisterende Nordskogen barnehage og barneskole er i dag.
Ny kontrollstasjon ved Polmak, Tana kommune
Opparbeidet utomhusareal vil utgjøre ca. 4.500m² og inkluderer opparbeiding av asfaltert vei, kjøreareal og gangveier med belysning, grøntanlegg, jordvoll etc. Totalt omfang nybygg vil være ca. 850m² som inkluderer en kontrollhall m/verksted, adskilt visitasjonsdel, ekspedisjonsareal og administrasjon med tilhørende fasiliteter.
Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Nybygg av barnehage i Lebesby kommune
Riving på separat prosjekt.
Ombygg og utvidelse av transformatorstasjon samt etablering av velferdsbygg med servicefunksjoner for driftsorganisasjonen i Hammerfest
Felles planlegging for Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen tranformatorstasjon. Transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG.
Etablering av felt ved eksisterende transformatorstasjon i Hammerfest
Felles planlegging for Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen tranformatorstasjon. Transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG.
Etablering av boligområde i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av ferjekaier ved Fv. 8026 i Hammerfest kommune
Samarbeidsprosjekt. Ca. 91,30 daa. Planforslaget legger opp til etablering av ny fergekai med 20 oppstillingsplasser og tilhørende infrastruktur. Videre planlegges standardheving av fylkesvegen i planområdet. Omfatter eiendommene 15/12, 15/120 og 15/144.
Utbedring av Sandnes kulvert på Fv 885 i Sør-Varanger
I handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022. Dårlig bæreevne.
Nytt modulbygg for oppvekstsenter i Måsøy
Måsøy Kommune ønsker å etablere et nytt oppvekstsenter bestående av skole, SFO og barnehage for inntil 20 barn. Tiltaket er planlagt utført som modulbygg.
Nybygg av boliger i Sør-Varanger kommune
Tre eneboliger med utleiedel med felles adkomstvei fra Ellisif Wessels vei.
Rehabilitering av vann- og avløpsnettet i Vadsø kommune, del 2
Fra Waravegen til krysset i Myrkroken. 270 meter med vann- og avløpsledninger.
Nybygg av tremannsbolig i Alta kommune
Bolig: 224.9 kvm. Carport: 90.5 kvm.
Etablering av ny vannledning og pumpeledning for spillvann i Porsanger kommune
Ny vannledning og ny pumpeledning for spillvann mellom Saarela og pumpestasjon ved Haukibrinken.
Etablering av ny hovedadkomst nord til Garnison i Porsanger
Det skal etableres ny hovedadkomst nord til Garnison i Porsanger som lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren. Det skal etableres ny avkjøring med gangfelt, ny veg med midtdeler, adgangskontrollområde med avkjøringslomme og rundkjøring. I tilknytning til adkomstvegen skal dagens gang- og sykkelsti forlenges. Eksisterende gjerdetrase med porter ved ny adkomst skal reetableres i området.
Renovering av høydebasseng i Måsøy kommune
Havøysund Høydebasseng skal rehabiliteres pga. vannlekkasjer og manglende vedlikehold samt forbedre den generelle forsyningssikkerheten til bebyggelsen i Havøysund.
Nybygg av brygge i Kjøllefjord
Komplett leveranse av ca 40 meter lang flytebrygge med landgang og fortøyning.
Rehabilitering av spilleflate ved idrettshall i Alta kommune
Eksisterende dekke er av parkett med en underkonstruksjon av tilfarere som skal rives i sin helhet. Det skal etableres ny underkonstruksjon med flatelastisk dekke (Parkett). Dekket er ca. 1518m2.
Tilrettelegging av parkeringsplass ved omsorgssenter i Alta
Eksisterende parkering skal reetableres og utvides.
Etablering av infrastruktur for eneboliger i Alta
Gnr/bnr. 26/1, 26/9 og 26/375. Ca 10 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.