Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsanger - Porsángu - Porsanki

Etablering av ny hovedadkomst nord til Garnison i Porsanger
Det skal etableres ny hovedadkomst nord til Garnison i Porsanger som lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren. Det skal etableres ny avkjøring med gangfelt, ny veg med midtdeler, adgangskontrollområde med avkjøringslomme og rundkjøring. I tilknytning til adkomstvegen skal dagens gang- og sykkelsti forlenges. Eksisterende gjerdetrase med porter ved ny adkomst skal reetableres i området.
Etablering av ny vannledning og pumpeledning for spillvann i Porsanger kommune
Ny vannledning og ny pumpeledning for spillvann mellom Saarela og pumpestasjon ved Haukibrinken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.