Alle aktuelle byggeprosjekter i Loppa

Nybygg av kompetansesenter i Øksfjord
Gårdsnavn Høgtun skole. Den foreslåtte planavgrensningen omfatter gnr/bnr. 26/180, 26/363, 26/228, 26/38, 26/3 og deler av 26/120, 26/169 og 26/447. Størrelsen på planområdet er ca. 41,5 daa. Læringssenteret vil ha følgende funksjoner: • Barne- og ungdomsskole for 60 elever • Barnehage for 30 barn • Kombinasjonsbibliotek • Voksenopplæring for 10 brukere • Aktivtetssal • Opplæringsbasseng • Uteoppholdsarealer • Nærmiljøanlegg • Utendørs lagring Prosjektet tilfredsstiller miljøkravene i henhold til TEK17, hvor det etterstrebes å velge de riktige, bærekraftige og miljøvennlige løsningene. Det legges stor vekt på valg av bærekraftig materialbruk, fornybar energi og naturlig ventilasjon i prosjektet. Bebyggelsens bæresystem vil oppføres i massivtre, som vurderes å være bærekraftig og som bidrar til lavere klimagassutslipp. Det planlegges også for at bygget skal ha naturlig ventilasjon, som blant annet vil bidra til reduserte driftskostnader og et godt innemiljø. Naturlig ventilasjon vil være mulig ved bruk av massivtrebygg med termisk tyngde og tilgang til aktive treoverflater. Videre er det gjennomført mulighetsstudie med tanke på fornybar energi, hvor det er konkludert med at det vil være hensiktsmessig å benytte varmepumpeteknologi i kombinasjon med solceller i prosjektet. Et varmepumpesystem vil resultere i et mer energifleksibelt anlegg, fortrinnsvis med energibrønner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.