Nybygg av industriarealer i Tromsø
60 dekar. Nybygg av industriareal - logistikk, kaianlegg, kontor m.m.
Nybygg av næring/industriområde i Harstad, trinn 3
Total ca 600 daa på eiendommen.
Nybygg av fabrikk for e-metanol i Finnfjord
Foremålet med planen er å legge til rette for fabrikk i et etablert industriområde, hvor det skal produseres utslippsfri metanol gjennom bruk av CO2 som slippes ut fra Finnfjord smelteverk (Finnfjord AS). Dermed reduseres klimagassutslippene fra eksisterende industri i Finnfjord, samtidig som det produseres et verdifullt industrielt produkt som brukes til en rekke ulike formål, og som råvare i mange kjemiske industrielle prosesser. Gnr/bnr: 48/4, 48/67, 48/247, 48/49, 48/68, 48/69 m.fl. 82 daa.
Nybygg av næring/industriområde i Harstad, trinn 2
Total ca 600 daa på eiendommen.
Nybygg av industriområde på Hansnes i Karlsøy kommune
Utbygging inklusive infrastruktur. Avhenger prosjektet Langsundforbindelsen da masseutfylling skal tas fra tunnelarbeid til dette prosjektet.
Etablering av akvakulturanlegg i sjø i Senja
Lokaliteten er tenkt plassert på Vestsiden av øya Senja, i Andfjorden. Anlegget vil ha plass til 4 merder med en omkrets på 160 meter til oppdrett av laks. Anlegget vil ha en kvadratisk utforming, og bli 200 m langt og 200 m bredt. Inkludert ferdeselsforbudet på 20 m ut fra anleggsrammen vil anlegget legge beslag på 57. 600m². Omsøkt MTB er på 988 tonn. Anlegget, inkludert flåte og fortøyningsliner og deres utstrekning vil dekke et større areal. Med en MTB på 3120 tonn, vil estimert produksjon ligge på 3432 tonn per utsett.
Utvidelse av næringsområde i Harstad
Planen er en videreføring av reguleringsplanen 797 slik at restarealet skal få samme formål og utnytting som de deler av eiendommene som ligger innenfor plan 797. Reguleringsformålet for hele planområdet blir dermed Næring/tjenesteyting. Det planlegges sammenhengende bebyggelse til næring- og tjenesteyting på eiendommene, på begge sider av plangrensen. Det er lagt til rette for utbygging med tre parallelle bygninger i nord/sør-retning, parallelt med Klubbveien. Bebygghøyden er størst nærmest sjøen og trappes ned mot Klubbveien
Nybygg av industriområde i Harstad
Totalt ca. 40 daa på området.
Etablering av nye industriområder mm i Badderen
Formålet med planen er å legge til rette for både nye industriområder og eksisterende næringsliv i Badderen. I tillegg skal planen ivareta eksisterende idrettsområder og videreføre og konkretisere naustområdet knyttet til boligfeltet i Sætra. Avgrensing og størrelse på planområdet 168,41 dekar. Planområdet berører 11 ulike grunneiere, samt 2 festetomter. De berørte eiendommene har følgende gårds- og bruks- og festenummer: 27/1, 27/7, 28/15, 28/16, 28/16/2, 28/16/5, 28/50, 28/52, 28/61, 28/63, 28/78, 28/99 og 28/109.
Etablering av dokkhall over tørrdok i Harstad
Planområdet ligger i Harstad sentrum og omfatter eksisterende tørrdokk og arealet rundt denne. Varslingsområdet utgjør ca 40 daa og dekker nødvendig areal for etablering av dokkhallen med tilhørende infrastruktur, samt hensynssoner.
Etablering av noderom/datasenter i Nordkjosbotn, Balsfjord kommune
Etablering av fiberkabel traseer på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.