Alle planlagte industriprosjekter i Harstad - Hárstták

Nybygg av næring/industriområde i Harstad, trinn 3
Total ca 600 daa på eiendommen.
Nybygg av næring/industriområde i Harstad, trinn 2
Total ca 600 daa på eiendommen.
Utvidelse av næringsområde i Harstad
Planen er en videreføring av reguleringsplanen 797 slik at restarealet skal få samme formål og utnytting som de deler av eiendommene som ligger innenfor plan 797. Reguleringsformålet for hele planområdet blir dermed Næring/tjenesteyting. Det planlegges sammenhengende bebyggelse til næring- og tjenesteyting på eiendommene, på begge sider av plangrensen. Det er lagt til rette for utbygging med tre parallelle bygninger i nord/sør-retning, parallelt med Klubbveien. Bebygghøyden er størst nærmest sjøen og trappes ned mot Klubbveien
Nybygg av industriområde i Harstad
Totalt ca. 40 daa på området.
Etablering av dokkhall over tørrdok i Harstad
Planområdet ligger i Harstad sentrum og omfatter eksisterende tørrdokk og arealet rundt denne. Varslingsområdet utgjør ca 40 daa og dekker nødvendig areal for etablering av dokkhallen med tilhørende infrastruktur, samt hensynssoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.