Alle planlagte industriprosjekter i Senja

Nybygg av fabrikk for e-metanol i Finnfjord
Foremålet med planen er å legge til rette for fabrikk i et etablert industriområde, hvor det skal produseres utslippsfri metanol gjennom bruk av CO2 som slippes ut fra Finnfjord smelteverk (Finnfjord AS). Dermed reduseres klimagassutslippene fra eksisterende industri i Finnfjord, samtidig som det produseres et verdifullt industrielt produkt som brukes til en rekke ulike formål, og som råvare i mange kjemiske industrielle prosesser. Gnr/bnr: 48/4, 48/67, 48/247, 48/49, 48/68, 48/69 m.fl. 82 daa.
Etablering av akvakulturanlegg i sjø i Senja
Lokaliteten er tenkt plassert på Vestsiden av øya Senja, i Andfjorden. Anlegget vil ha plass til 4 merder med en omkrets på 160 meter til oppdrett av laks. Anlegget vil ha en kvadratisk utforming, og bli 200 m langt og 200 m bredt. Inkludert ferdeselsforbudet på 20 m ut fra anleggsrammen vil anlegget legge beslag på 57. 600m². Omsøkt MTB er på 988 tonn. Anlegget, inkludert flåte og fortøyningsliner og deres utstrekning vil dekke et større areal. Med en MTB på 3120 tonn, vil estimert produksjon ligge på 3432 tonn per utsett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.