Alle planlagte industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (0)
Eigersund (5)
Gjesdal (2)
Haugesund (1)
(10)
Karmøy (7)
Klepp (3)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (17)
Sauda (1)
Sokndal (1)
Sola (3)
Stavanger (13)
Strand (1)
Suldal (2)
Time (7)
Tysvær (1)
Utsira (1)
Nybygg av plasskrevende industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
9.000 mål tomt. Området blir tilrettelagt for kraftkrevende industri og sekundær industri.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Fortetting av industriområde i Egersund
Gnr/bnr: 8/22 og 9/5. 8 tomter, etablering av bygg på 7.000 m2 per tomt. 50 dekar tomt.
Etablering av næring ved flyplass på Vaulaberget i Sola
40 mål. Gnr/bnr: 14/17, 14/56 m.fl.
Etablering av kraftintensiv næringsvirksomhet på Undheim i Time
Datalagring/datasenter og batteriproduksjon. GNR/BNR: 46/18, 46/47 og 46/216.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Nybygg av industriområde i Ølensvåg
BI1- Industri, lager, kontor og kai. BI2- Industri, lager, kontor, kaier og tørrdokk. BI3- Industri, flyte- og tørrdokk.
Utvidelse av industriområde i Karmøy kommune
Planområde ekskl. veg er ca. 35 daa. Maximal BRA i planforslaget er på 15.000 kvm.
Nybygg av næringsområde i Klepp
Formålet med planen er å legge til rette for næring med en utnyttelse høyere enn 15 000 m2. Maks byggehøyde på 17 meter. Industri/kontor/kraftkrevende industri.
Nybygg av industri- og lagerbygg i Egersund
Gnr/bnr: 45/1, 15, 17, 44, 45, 93, 125 og 303.
Utvidelse av miljøbase i Vats
Gnr/bnr: 102/16, 102/28, 102/29, 102/27, 102/34, 102/25, 102/30, 102/26, 102/1, 102/20 og 102/22. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for utvikling av framtidsretta industri tilknytt offshore vind i samband med etablering av havvind i Nordsjøen. Dette vil utløyse behov for utviding av areal for verksemd på land og i sjø, samt behov for å leggje til rette for auka aktivitet innanfor allereie regulert areal. Planen skal også leggje til rette for vidareføring av eksisterande verksemder ved miljøbasen.
Nybygg av næringsbygg i Svertingstad, NB1
Føremålet med områdeplanen er å regulere området til næring i form av kategori 2 for næringsverksemder, som inneber middels arbeidsplassintensive verksemder som til dømes lager, lett industri og produksjon med tilhøyrande kontor, samt handel med plasskrevjande varer. Gnr/bnr: 3/96, 3/97, 3/8, 3/272 samt del av 3/16.
Nybygg av næringsbygg i Svertingstad, NB2
Føremålet med områdeplanen er å regulere området til næring i form av kategori 2 for næringsverksemder, som inneber middels arbeidsplassintensive verksemder som til dømes lager, lett industri og produksjon med tilhøyrande kontor, samt handel med plasskrevjande varer. Gnr/bnr: 3/96, 3/97, 3/8, 3/272 samt del av 3/16.
Nybygg av næringsbygg i Svertingstad, NB3
Føremålet med områdeplanen er å regulere området til næring i form av kategori 2 for næringsverksemder, som inneber middels arbeidsplassintensive verksemder som til dømes lager, lett industri og produksjon med tilhøyrande kontor, samt handel med plasskrevjande varer. Gnr/bnr: 3/96, 3/97, 3/8, 3/272 samt del av 3/16.
Etablering av industrivirksomhet Sandes kommune
Planområdets størrelse er ca. 60 daa. Gnr/bnr: 50/18, 50/32, 50/40, 50/41, 50/51 og 50/59.
Nybygg av industribygning på Stølsmyr i Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Etablering av nytt avfallsforbrenningsanlegg med nedstrømsanlegg for CO2-fangst på Bærheim i Sandnes kommune
Prosjektet er delt inn i følgende 8 delområder: Del 1: Et nytt avfallsforbrenningsanlegg (FE3) med en forbrenningskapasitet i intervallet 5-8 t/h eller 8-12 t/h. Del 2: 1 eller 2 anlegg for CO2-fangst fra røykgass fra FE2 og FE3. Del 3: Anlegg for flytendegjøring og uttransport av flytende CO2 (LCO2) med bil. Del 4: Varmeintegrasjon (varmepumper) mellom CO2-fangstanlegg fjernvarmesystem. Varmepumpene skal kunne bygges ut trinnvis og driftes i et stort effektintervall. Del 5: En gassfyrt reservekjel (15-20 MW) som skal dekke opp for varmeunderskudd til fjernvarmesystemet ved bortfall av en av forbrenningslinjene eller varmepumpene. Del 6: Felles røykgasskanal og skorstein. Del 7: Felles kjølesystem (tørrkjølere) for ubenyttet overskuddsenergi fra avfallsforbrenningsanlegg, CO2-fangstanlegg og flytendegjøringsanlegg. Del 8: Øvrige hjelpe- og støttesystemer: Del 8A: Rørgater, kanaler og rør mellom hovedblokkene i konseptet. Del 8B: Andre mindre hjelpe- og støttesystemer. Del 8C: Nytt kontrollrom. Del 8D: Krav til bygg og grunn. Del 8E: Internveier, logistikk og tilkomst. Del 8F: Vannrenseanlegg.
Etablering av industri- og havneområde på Berakvam i Suldal kommune
Føremålet med reguleringsplanen er å legga til rette for etablering av eit industri- og hamneområde for storskala produksjon av fundament til offshore vindturbinar, primært i betong, og for montering av vindturbinane før uttauing til felt i Norsk sektor eller for eksport. Planområdet er om lag 975 daa på land, og 720 daa i sjø.
Nybygg av næringsområde i Vikebygd
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for eit større nærings- og hamneområde nær, og i sjøen på Dommersnes, med tilhøyrande infrastruktur. Primært er utviklinga knytt til offshorevind og etableringa av havvind i Nordsjøen. I arbeidet vil mogelege byggetrinn for utfylling, omfang av kaianlegg og planering på ulike terrengnivå bli vurdert. Totalt er planområdet på litt over 1000 daa med ønskje om å utvide og utvikle frå 200- 500 daa ferdig industriareal. Det er planlagt utviding av eksisterande kai ved utfylling i sjø. Utfyllinga tek utgangspunkt i utviding av område ved Brunnvika, som er avsett til industriføremål i gjeldande reguleringsplan for området. Hamneanlegg skal byggast på fylling vest og nordvest, mot nordre Brunnavika.
Nybygg av næringsområde i Utbjoa
Området må reguleres.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
Ca 8 dekar. Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligger ikke langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av driftsområde på Stavanger lufthavn
Nytt driftsområde sørvest på flyplassens område.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/280, 1735, 1759 og 2240.
Nybygg av næringsområde i Jøsenfjorden
• 48 dekar regulert industri der 20 dekar er unytta. • 13 dekar framtidig, uregulert industriområde. • Næringsbygg på 720 m2 + småbåthamn – regulert til reiseliv.
Utvidelse av næringsområde på Krusemarka, Nærbø
Planområdet har en størrelse på ca. 150 dekar og berører hovedsakelig eiendom gnr./bnr. 25/3. I tillegg inkluderer planområdet hele eller delvis av eiendommene 24/3, 24/43, 25/5, 25/8, 25/52, 25/79, 25/90, 25/91, 25/92, 25/101, 25/103, 25/106, 25/104, 25/164, 25/169, 25/171, 25/172, 25/175, 25/195, 26/666, 26/692 og 26/1194.
Nybygg av næringsbygg i Kopervik
Tomtareal: 8 dekar.
Nybygg av industriområde i Gjøysa, Forsand
Regulert og opparbeidet til industriområde. Ca 30 daa.
Nybygg av lager-, verksted- og industribebyggelse i Dusavik, Tasta bydel Stavanger
Gnr/bnr: 31/1, 31/19mfl. Grunneier er Dusavik Utvikling AS.
Etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks i fjellhall på Utsira
Gnr/bnr 30/2, 30/4, 31/1, 31/2, 31/4 m.fl. lanarbeidet skal legge til rette for areal til etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks i fjellhaller og kaianlegg med molo i Kvalvikvågen. Videre må det etableres en adkomstvei til anlegget og det vil være behov for riggområde og ev. midlertidig deponi av tunnelmasser fra fjellhallene i anleggsfasen.
Nybygg av næringsområde på Jøsneset
• Området ligg ved FV 4700, 1,5km frå Nesvik ferjekai. • 23 dekar framtidig (uregulert) kommunal eigedom.
Nybygg av industribygg på Sviland
To tomter på 9 og 11 mål. Kan bygges 5000 - 7000 kvm lagerbygg. Gnr/bnr: 24/25 mfl.
Nybygg av næringsbygg i Skjold
Gnr/bnr: 119/109 og 119/44.
Nybygg av sjøbasert produksjonsanlegg i Gardsundfjorden, Hjelmeland
Anlegget vil gjelde produksjon av laks med maksimal tillatt biomasse MTB på 3600 tonn. Overflateanlegget vil bestå av 8 rammer av 100x100 m i en rekke. Forankringa går ned i fjorden utan landfeste. Ingen planlagde tiltak på land.
Etablering av sirkulær næringspark på Sviland
Ca. 1000 daa. Oppdraget innebærer å levere en forstudie som peker på to til tre mulige scenarier for innhold i næringsparken og deretter gjøre analyser og visualiseringer basert på disse.
Nybygg av næringsbygg med mere i Sirevåg
Planområdet er omlag 150 dekar. Gnr/bnr: 91/37, 89/7, 95/85, 95/456 med flere.
Riving og tilbygg av lagerhall i Eigersund kommune
Det er i dag et eksisterende lagerbygg på tomten, deler av dette skal rives og det skal deretter oppføres et nytt lagerbygg på 400 m2.
Etablering av solceller på bygg i Ålgård
Bygg 2: Lager/Verksted - Takflate: 370m² Bygg 4: Lagerhall - Takflate: 429m² Bygg 5: Administasjon - Takflate: 319m²

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.