Alle planlagte industriprosjekter i Sandnes

Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Etablering av industrivirksomhet Sandes kommune
Planområdets størrelse er ca. 60 daa. Gnr/bnr: 50/18, 50/32, 50/40, 50/41, 50/51 og 50/59.
Etablering av nytt avfallsforbrenningsanlegg med nedstrømsanlegg for CO2-fangst på Bærheim i Sandnes kommune
Prosjektet er delt inn i følgende 8 delområder: Del 1: Et nytt avfallsforbrenningsanlegg (FE3) med en forbrenningskapasitet i intervallet 5-8 t/h eller 8-12 t/h. Del 2: 1 eller 2 anlegg for CO2-fangst fra røykgass fra FE2 og FE3. Del 3: Anlegg for flytendegjøring og uttransport av flytende CO2 (LCO2) med bil. Del 4: Varmeintegrasjon (varmepumper) mellom CO2-fangstanlegg fjernvarmesystem. Varmepumpene skal kunne bygges ut trinnvis og driftes i et stort effektintervall. Del 5: En gassfyrt reservekjel (15-20 MW) som skal dekke opp for varmeunderskudd til fjernvarmesystemet ved bortfall av en av forbrenningslinjene eller varmepumpene. Del 6: Felles røykgasskanal og skorstein. Del 7: Felles kjølesystem (tørrkjølere) for ubenyttet overskuddsenergi fra avfallsforbrenningsanlegg, CO2-fangstanlegg og flytendegjøringsanlegg. Del 8: Øvrige hjelpe- og støttesystemer: Del 8A: Rørgater, kanaler og rør mellom hovedblokkene i konseptet. Del 8B: Andre mindre hjelpe- og støttesystemer. Del 8C: Nytt kontrollrom. Del 8D: Krav til bygg og grunn. Del 8E: Internveier, logistikk og tilkomst. Del 8F: Vannrenseanlegg.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/280, 1735, 1759 og 2240.
Nybygg av industriområde i Gjøysa, Forsand
Regulert og opparbeidet til industriområde. Ca 30 daa.
Nybygg av industribygg på Sviland
To tomter på 9 og 11 mål. Kan bygges 5000 - 7000 kvm lagerbygg. Gnr/bnr: 24/25 mfl.
Etablering av sirkulær næringspark på Sviland
Ca. 1000 daa. Oppdraget innebærer å levere en forstudie som peker på to til tre mulige scenarier for innhold i næringsparken og deretter gjøre analyser og visualiseringer basert på disse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.