Utvikling av ny bydel i Tromsø
Langs Tromsøysundet. Fra Hungeren til Midtre Kaldslett.
Nybygg av boliger på Kvaløya i Tromsø
Planer om en kombinasjon av eneboliger, rekkehus og terraserte boliger.
Nybygg av boliger på Nordmannsgård i Tromsø, del 4
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Nybygg av leiligheter på Langnes i Tromsø
Totalt BRA: 52400 kvm. Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Nybygg av seniorboliger og næring i Tromsø, trinn 2 mfl
Gnr/bnr: 119/2493, 2607, 2696, 448.
Riving og nybygg av bo- og velferdssenter i Tromsø
Brukes som pandemicenter i dagens situasjon. Areal: 20 000- 25 000 kvm Riving: Eksisterande omsorgsboliger og 1-2 bolighus.
Etablering av bo- og velferdssenter på Kvaløya i Tromsø
Gnr/bnr: 72/486, 72/84, (72/1) og 72/6. 110 dekar.
Ny bydel i Tromsø
Bengt Erik Paulsen eier 45 daa av 800 daa. Gnr/bnr: 116/8 og 40 Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Nybygg av leiligheter og studentboliger i Tromsø
Totalt 135 boliger. 4-7 etasjer.
Nybygg av studentboliger i sjøen i Tromsø
9 og 12 etasjer. Planforslaget, benevnt som The Front, legger til rette for etablering av 238 studentboliger i to høyblokker, samt mindre andel næring og bevertning. Forslaget omfatter i det vesentligste tiltak i sjø, og utbygging vil kreve pelekonstruksjon.
Nybygg av tett smhåhusbebyggelse i Tromsø
Samlet areal i ny plan: 71,6 daa. Planområdet berører gnr./bnr. 71/ 756 og 753, hvor det foreslås utbygging og uterom. I tillegg inngår 71/670 og 71/1 som omfatter eksisterende veiareal. Formålet med planen er å legge til rette for tett småhusbebyggelse med inntil 170 boenheter. 4 variasjoner av rekkehus og 1 type enebolig. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Solstrandveien 30-35. Ca. 205 stk leiligheter. Nabotomten til Amfi Pyramiden.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Utvidelse av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i Skibotn i Storfjord kommune
100 enheter. Følgende gårdsnummer under bruksnummer 45 inngår helt eller delvis i planområdet: 161, 284, 229, 292, 318, 221, 314, 339, 287, 191, 288, 222, 304, 223, 207, 286, 236, 235, 241, 301, 2, 2/231, 131, 65, 214, 242, 12, 66 og Gammelgårdveien.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 6
Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 104 mål og 60-80 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 104 mål og 60-80 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av leilighetsbygg på Seljestad i Harstad
Planområdet er på ca. 4,3 daa og omfatter deler av Gnr. 58/ Bnr. 8 og Gnr. 58/Bnr. 395 samt hele Gnr. 58/ Bnr. 97, 798 og 294. Intensjonen er å legge til rette for 31 nye leiligheter i blokk/lavblokk, tilpasset eksisterende terreng og småhusbebyggelse. Boligene fordeles på to nye bygg: • en terrassert blokk som trapper seg ned i tråd med terrenget, og ligger parallelt med St. Olavs gate. Bygget er fire boligetasjer + parkeringskjeller, og rommer 25 boenheter. • et mindre bygg med adkomst fra, og som er strukturert etter, Buveien øst. Bygget er i 2 etg + parkeringskjeller, og rommer 6 boenheter.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 5
Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø
Totalt 350 stk boliger skal bygges på Solneset.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø
Totalt 350 stk boliger skal bygges på Solneset.
Utvidelse av boligområde i Karlsøy
Planlegger mellom 20-25 boliger.
Etablering av boligfelt i Tjeldsund kommune
Ca. 123 dekar. Ca 30 - 35 enebolig tomter, ca 2 rekkehus og leilighetsbygg i 3 etasjer.
Nybygg av eneboliger på Storslett i Nordreisa
Ca. 35 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Utvikling av næring- og boliger i Harstad
Påbygg av 3 etasjer over eksisterende bygg, totalt 5 etasjer. Publikumsrettet aktivitet i 1. etasje og 23 leiligheter i 2. 5 5 . etasje. Totalt blir bygget på 5 etasjer med til sammen 2.944 m² BRA, varav nybygg er på 1500 kvm.
Nybygg av boligområde ved Islandsbotn på Senja
Eiendommer som inngår i planområde: 58/24 og 58/30. Planinitiativet omfatter to separate areal på cirka 46 mål (46000 m2) totalt, som ønskes regulert til boligformål. Disse omtales videre som planområde vest og planområde øst. Foreløpige vurderinger gir et ønsket anslag på omkring 30-35 bygg totalt. Bebyggelsen vil bli variert med hovedsakelig eneboliger i forskjellige størrelser, noen flermannsboliger og evt. noen rekkehus/ tomannsboliger. Universel utforming.
Nybygg av boliger i Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca. 4800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør/sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter.
Nybygg av boliger i Øverbygd, Målselv
108,1 daa. Intill 30 stk tomter totalt.
Nybygg av leiligheter i Harstad, Panorama
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nybygg av eneboliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av boliger på Simavika i Sørreisa kommune
Ca. 114 daa. Frittliggende eneboliger og konsentrert bebyggelse som 2-6-manns boliger.
Nybygg av boligområde i Tromsø
55 dekar. Gnr/bnr: 116/1, 117/387.
Nybygg av mannskapsforlegning i Bardufoss, Målselv kommune
Det skal bygges en ny mannskapsforlegning for å øke kapasiteten i Rustad Leir på Bardufoss. Den nye mannskapsforlegningen blir tilsvarende som de to mannskapsforlegningene som allerede er bygget på tomten. Bygget skal være tilrettelagt for 192 sengeplasser.
Nybygg av boligblokk i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av omsorgsboliger i Tromsø
Tromsø kommune har som en del av oppfølgingen av Boligprogram for rus- og psykisk helsefeltet (2017-2027) avdekket behovet for egne tilrettelagte boliger for kvinner med rusavhengighet. BREEAM- Very Good.
Nybygg av leiligheter på Skaland i Senja kommune
I helhet kan det dreie seg om rundt 15 - 20 boenheter. Det er tenkt varierte boliger. Hybler, leiligheter, rekkehus/flermannsbolig gjerne i ulike trinn/nivåer.
Nybygg av leligheter og ombygg for leiligheter/næring i Bardu kommune
Planens hensikt er å tilrettelegge for leilighetsbygg og åpne for kombinert formål bolig/næring i eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av småhus og lågblokk i Tromsø
Ca. 19 boenheter. 9 småhus og lågblokk med 10 enheter.
Nybygg av rekkehus i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av firemannsboliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av kommunale boliger på Hamna i Tromsø
Toftvegen og Ringvegen. 1,6-1,8 mål.
Etablering av boligfelt i Kvænangen kommune
Gnr/bnr 28/113 , 28/114 og 28/115.
Etablering av boligområde på Borkenes i Kvæfjord kommune, trinn 1
Totalt 55 tomter på området. 16 byggeklare kommunale tomter i 1. byggetrinn til salgs. Ta kontakt med Kvæfjord kommune for mer info og priser.
Nybygg av enebolig og leiligheter og riving av eneboliger i Harstad
Felt BFS: 1 enebolig. Felt BBB: 14 stk leiligheter. Gnr/bnr: 56/11, 12.
Nybygg av omsorgsboliger i Sjøvegan sentrum
Ca. 11 daa. Bygging av omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 10-20 omsorgsboliger i et bygg.
Etablering av leiligheter i Lenvik
Gnr/bnr: 84/22, 303.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg E
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter. 15-19 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.