Alle planlagte boligprosjekter i Bardu

Nybygg av leligheter og ombygg for leiligheter/næring i Bardu kommune
Planens hensikt er å tilrettelegge for leilighetsbygg og åpne for kombinert formål bolig/næring i eksisterende næringsbygg.
Etablering av nye frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Bardu kommune
For Toftaker/Toftakerlia er planlagt formål Frittliggende småhusbebyggelse og Konsentrert småhusbebyggelse
Etablering av ny militærleir i Bardu kommune
Målsettingen er tilrettelegging for ny utbygging og fortetting av militærleiren, med en videreføring av hovedformål som i gjeldende plan; «Forsvaret» (jf. PBL §12.5, nr. 4).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.