Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Nybygg av næringsbygg i Gjøvik
20000-30000 kvm. 55000 kvm tomt. Totalt 56 mål. Gnr/bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av 200/28,29,30, 210/1,2, 41/196 og 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg.
Nybygg av sykehjem og omsorgsboliger i Gran sentrum
Totalt 100 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på ¤ 20 plasser forsterket sykehjem ¤ 40 ordinære sykehjemsplasser ¤ 40 omsorgsboliger med base (kategori 1). Produksjonskjøkken for levering til sykehjemmet samt mat til hjemmeboende Barrierevaskeri Mulig framtidig utvidelse til lokaler for desentraliserte spesilisthelsetjenester i samarbeid med Sykehuset Innladet og Lunner kommune. 9000-10000 m2
Riving og nybygg av sykehjem i Moelv
56 nye sykehjemsplasser.
Nybygg av ungdomsskole i Stange
Lokalisering ved Stange videregående skole. Ny ungdomsskole for 450 elever. Gnr. 97/ Bnr. 126 og Gnr. 96/ Bnr. 219-220
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 1
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Otta
Sel kommune skal bygge en ny barneskole 1-7 trinn. Dette skal være en 2 parallell skole for ca 320 elever, i tillegg skal det bygges en flerbrukshall i direkte tilknytning til en eksisterende idrettshall.
Nybygg av ungdomsskole i Hunndalen i Gjøvik kommune
Det startes et forprosjekt for etablering av to ungdomsskoler for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug, Grande, Gjøvik, Fredheim og Lundstein barneskoler. Forprosjektet skal inneholde romplan for eventuelle nybygg og ombygging av eksisterende skoler, samt samlokalisering av en ungdomsskole og kulturskolen.
Nybygg av museum på Grue
Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige
Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Nybygg av dagligvareforretning og parkering på Kapp (Bakkelia) i Østre Toten
2000-2500 kvm. 3,5 etasje. Mjøsvegen/Fabrikkvegen. 50 stk parkeringsplasser.
Nybygg av dagligvarebutikk og eventuelt kontor/boliger i 2. etasje på Follebu i Gausdal
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny og større dagligvarebutikk i Follebu sentrum. Det skal etableres boliger i 2. etasje over butikkarealet. Ved bygging i 3 etasjer åpner planbestemmelsene også for kontor/tjenesteyting i kombinasjon med boenheter.
Nybygg av næring-/kontor-/forretningsbygg i Gjøvik
Solavskjerming: Scandic Markiser Kontakt: Stian Berg Lås og beslag: Certego AS, avd. Gjøvik Kontakt: Gunvor Berg
Nybygg av næringsbygg i Østre Toten
Et næringsbygg på ca. 20x20 meter, med en høyde på ca. 7,5 meter.
Nybygg av kafebygg ved fjellterminal ved nasjonal turistveg på Valdresflye
Oppdragsgiver har utarbeidet plan for å erstatte eksisterende kafébygg på fjellterminalen Gjende med nytt bygg. Gjende er utgangspunkt for blant annet fotturen over Besseggen.
Nybygg av hamburgerrestaurant i Elverum
Byggetid er 11-13 veckor.
Etablering av ny standplass i Ulvådalen i Elverum
Ny standplass med skyteavstand 40 km for artilleri er planlagt rett nord for RV 25 i området Ulvåkjølen-Flishøgda.
Nybygg av bussterminal og leskur på Fylkesveg 255 i Nord-Fron
Ny bussterminal med oppstilling for 4 busser og leskur.
Etablering av frittliggende enkel hall for undervisning ved videregående skole i Østre Toten
Innlandet fylkeskommune skal sette opp en frittliggende enkel hall for undervisning i TRL faget (Transport og logistikk) ved Lena Valle videregående skole.
Nybygg av servicebygg for kirkene i Øye i Vang i Valdres
Det skal bygges nytt servicebygg for kirkene i Øye i Vang i Valdres. Underetasjen skal inneholde teknisk rom for brannslukningsanlegg for kirkene og tekniske installasjoner i bygget, teknisk rom ventilasjon, samt lagerrom. 1. etasje skal romme toalettanlegg og utstillingsareal med salgsområde. Grunnflaten på bygget er 84m2 pr. plan + takoverbygg og inngangsparti. Bygget skal ferdigstilles utvendig. Innvendig skal underetasjen ferdigstilles. I 1. etasje skal yttervegger og yttertak isoleres, dampsperre monteres, lektes inn og isoleres. Gulv støpes og slipes. Vinduer og ytterdører settes inn, fuges, tettes og gjøres ferdig på utsiden. Videre arbeider innvendig i 1. etasje skal utføres av kommunens egne folk. Det er egne entrepriser for grunnarbeider og tekniske fag. Disse fagene skal koordineres av bygningsentreprenør. I tillegg er det en del bygningsmessige arbeider for de tekniske fag.
Etablering av toalettbygg ved rasteplasser i Innlandet
Statens vegvesen Drift øst 1 ønsker tilbud på levering av 3 toalettbygg til rasteplasser i Innlandet, henholdsvis til Hallingporten (Flå kommune), Nesodden (Tynset) og Kjernmolia (Trysil). Statens vegvesen har i tillegg opsjon på levering ytterligere to toalettbygg til rasteplasser i Lesja kommune.
Etablering av modulbygg for yrkessjåfører, Lurhaugen
Modulbygg som skal benyttes til hvile- og pauserom for inntil 12 sjåfører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.