Alle aktuelle anleggsprosjekter i Innlandet fylke

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
Den midterste strekningen på E6 Moelv-Øyer. 23 km; 18 km veg i dagen, ny bru over Lågen på 700m, og 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss. Etablering av overvannsledning mellom Mosåsa PS- Hunder.
Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider fra Furnesbakken til Stange omfatter ny Tangen stasjon. 12 km. Ceequal-sertifisering.
Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider i Stange sentrum, omfatter ombygging av Stange stasjon
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg mellom Tynset og Kvikne
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Flomsikring i sør del av Hov
Varslingsområdet for flomveg A er på drøyt 100 dekar, med planlagt flomveg på i overkant av 1,6 kilometer. Varslingsområde for flomveg C er på omtrent 43 dekar, med en planlagt flomveg på ca. 750 meter. Tiltakene berører dyrket mark, bebygde områder, kommunale og private veger, kulturminneområder, eksisterende infrastruktur for kommunal VA og kryssing av fylkesveg 34.
Nybygg av politistasjon i Tynset kommune
Nye politistasjonen skal bygges ved siden av brannstasjonen.
Nybygg av solkraftverk i Sør-Fron kommune
7 MWp. Tiltaksområdet er ca 92 daa. I tillegg vil det være behov for å etablere en hogstsone rundt kraftverket i sør og vest slik at det totale avtrykket til kraftverket kan bli ca 110 dekar. Solkraftverket skal være et fotovoltaisk (PV) anlegg som omgjør solenergi til elektrisk energi. Hele solkraftverket vil bestå av moduler med fast montasjevinkel, vendt mot sør. Modulene vil monteres i lange rader til et festesystem/reisverk som er fundamentert med påler som vist i Figur 3-3. Radene vil gå fra øst mot vest og de vil monteres med noe innbyrdes avstand for å redusere skygge fra en rad med moduler på den bakenforliggende raden. I foreløpig layout har panelene en helning på 35 grader og det er lagt til grunn ca. 6 meter mellom radene. Fremkanten av modulene vil være rundt 1,2 meter over bakken.
Etablering av solcellepark i Elverum kommune
80 mål. Fordelt mellom 2.500 solceller på tak og ytterligere 12.614 paneler på bakken.
Forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2024
Kontrakten omfatter dypstabilisering, tørrfresing og asfaltering i hele Innlandet.
Ombygg av garderober og lokaler i Gjøvik
Ombygging av lokaler i 1 etg. i bygg A.
Nybygg av VA-ledning i Heggenes
VA for hytteområdena: Sandbakkadn, Viflå, Murkhovd, Yddin og gravfjellstølen.
Riving og nybygg av av kulvert ved fylkesveg 250 ved Djupå i Nordre Land kommune
Prosjektet går ut på å fjerne dagens stålrør og erstatte dette med en kulvert i betong. Det skal etableres midlertidig omkjøringsveg oppstrøms byggegropen. I tillegg skal eksisterende betongbru oppstrøms fylkesvegen rives.
Utvidelse av småbåthamn og parkering i Tynset
Gnr/bnr.: 112/9, 112/102, 113/26, 124/5 og 124/315.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport på strekningen Riksveg 3 Kolomoen–Hovda i Østerdalen
Etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransport langs med rv. 3 på strekningen Kolomoen–Hovda. Kjøreavstanden fra rv. 3 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Avkjøringen fra rv. 3 skal være på strekningen fra krysset E6/rv. 3 ved Kolomoen og til Hovda rasteplass. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-20 oppstillingsplasser.
Etablering av døgnhvileplass for tungtransport langs Riksveg 3, Atna–Kvikne i Innlandet fylkeskommune
Kjøreavstanden fra rv. 3 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Avkjøringen fra rv. 3 skal ligge på strekningen fra den sørlige avkjøringen til fv. 219 ved Atna, og til fylkesgrensen Innlandet/Trøndelag. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-20 oppstillingsplasser.
Reparering av vegbru over Lågen ved Ringebu
Ny vegbru over Lågen ved Ringebu.
Utbygging av vannverk i Rendalen kommune
Levering og montering av vannbehandlingsutstyr til Finstad vannverk (brønnhull 2), Finstad vannverk (brønnhull 1), Åkre vannverk og Åkrestrømmen vannverk i Rendalen kommuneFinstad vannverk (brønnhull 2)- Nytt bygg inklusive prosess anlegg.Finstad vannverk (brønnhull 1)- Nytt SD anlegg i bestående bygg.Åkre vannverk – Nytt UV anlegg i bestående bygg.Åkrestrømmen vannverk – Nytt UV anlegg i bestående bygg.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen. ca 15-16 byggemåneder.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport langs med Riksveg 15 i Vågå, Lom eller Skjåk
Etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransport langs rv. 15 i kommunene Vågå, Lom eller Skjåk. Kjøreavstanden fra rv. 15 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-15 oppstillingsplasser.
Kabling av høyspent i Brumunddal
Kabling av luftledning mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern.
Nybygg av bru langs Fylkesveg 2508 i Øystre Slidre kommune
skifte ut de 2 smale bruene ved Skolte, og erstatte disse med en ny sammenhengende og bredere bru. Eksisterende bruer er svært smale, har et dårlig tredekke og behov for vedlikehold. Ny bru vil bli en ca. 54 m lang bjelkebru på ca. 8,6 meters bredde. Bruen skal ha to kjørefelt med en føringsbredde på 7,5 meter. I tillegg til landkarene vil det bli et fundament midt på bruen. Fundamentet midt på brua vil stå på fast grunn mellom dagens to bruer. De tre fundamentene som står i vannet på eksisterende bruer vil bli fjernet. Bruen vil bli plassert på tilsvarende sted som eks bruer slik at det gjøres minst mulig tiltak utenfor brua. Tilstøtende veg skal videreføre eksisterende bredder.
Ombygging av vei til miljøgate i Ringsaker
Anlegget strekker seg fra rundkjøring ringsakervegen/Fagerlundvegen til parketten og brufoten til Amlund bru.
Rehabilitering av renseanlegg i Engerdal kommune
Rehabilitering av maskin og prosessteknisk utstyr inkl. elektro og VVS utstyr for Drevsjø renseanlegg. Utarbeidelse av teknisk underlag for automatikkleveransen basert på at ny PLS vil bli programmerlevert/levert i egen entreprise (A1).
Lavspenningsarbeider ved jernbanestasjoner i Innlandet fylkeskommune
Diverse arbeider på Bjorli, Dombås, Otta, Fokstua og Lillehammer stasjon.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Lillehammer
Infrastruktur for 40-50 boenheter.
Utbedringstiltak på fylkesveger Midt-Gudbrandsdal 2024
Prosjektet omfatter utbedringstiltak på fv. 27 Rondanevegen og fv. 2592 Kvarvvegen, bygging av gs-veg på fv. 2532 Liavegen samt etablering av vegbelysning på fv. 2628 Rondanevegen.
Nybygg av høydebasseng i Gjøvik
Høydebassenget består av to sirkulære basseng på 800 m³ hver, med et ventilkammer mellom. Taket skal ha tilgang for publikum via en gangpassasje fra Øverbyvegen.
Utbedring av eksisterende grøftesystemet, survannsnettet og etablering av avskjærende tiltak i Folldal kommune, trinn 1
Det er utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for å redusere utlekking av tungmetaller fra Folldal gruver til elveresipienten Folla. Det ble konkludert med at det kreves tre tiltak (trinn 1 til 3) som alle må utføres for å redusere forurensning og forurensningsspredning. • Trinn 1: Utbedring av eksisterende grøftesystemet, survannsnettet og etablering av avskjærende tiltak. • Trinn 2: Tildekking av forurensede masser i gruveområdet. • Trinn 3: Renseanlegg for survann.
Etablering av ny infrastruktur ved industrpark i Raufoss, Vestre Toten kommune
Samarbeidsprosjekt mellom Vestre Toten kommune og Raufoss Næringspark ANS. Etablering av pumpestasjon på separat prosjekt.
Etablering av ladestasjoner i Trysil kommune
Det skal etableres infrastruktur for lynladere på følgende lokasjoner: • Coop Marked Ljørdalen, Skårvegen 2, 2425 Ljørdalen • Matkroken Søre Osen, Osensjøen vest 11, 2428 Søre Osen • Joker Jordet, Gammelvegen 25, 2430 Jordet • Nærbutikken Østby, Landsvegen 25, 2423 Østby • Nærbutikken Søre Trysil, Elvdalsveien 1861, 2427 Plassen • Grendehuset Vidsyn i Flendalen, Skardlivegen 40, 2420 Trysil • Sentralt i Eltdalen – Ved gårdsbruket Strandby i Eltdalen, gårdsnr. 51, bruksnr. 84 • Circle K Nybergsund, Elvdalsvegen 2, 2422 Nybergsund
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Øyer kommune
Øyer kommune skal fornye og øke kapasiteten på ca. 3km med VA. I dette prosjektet blir det både tradisjonell VA-grøft, styrt boring og en stor andel utblokking.
Nybygg av bru Riksveg 2 i Eidskog kommune
Eksisterende trebru rives og erstattes med en 54 meter lang bru i betong. Tilstøtende veg til brua skal justeres i forhold til brua. Det skal bygges ca.250m omkjøringsveg for rv.2 som skal benyttes under hele prosjektet.
Gjenoppbygging av veg og utbygging av vann- og avløpsledninger i Vang kommune
Gjennoppbygging av Burmavegen som ble ødelagt avflommen Hans, og flomsikring av langsgårnde bekkeløp.Vegstrekningen er 694m lang pluss avkjøringer.
Rassikringstiltak på Fv 606 Oluftsua i Stor-Elvdal
Skredtype stein. Skredfaktor låg. Tiltak og kostnad er ikke vurdert enda.
Nybygg av infrastruktur ved eneboliger i Disenå
Infrastruktur for 11 eneboligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.