Alle aktuelle anleggsprosjekter i Stange

Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider fra Furnesbakken til Stange omfatter ny Tangen stasjon. Ceequal-sertifisering.
Etablering av infrastruktur i Stange
Infrastruktur for ca 800 boenheter.
Utbedring av Fv 222 Tangen x E6 - Hamar x Åkersvikavegen
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 .Analyse- og tiltaksplaner foreligger.
Etablering av nytt VVA-anlegg på Stensrudvegen i Stange kommune
Stensrudvegen (lengde ca. 490 m) er i dag ikke dimensjonert for trafikkbelastning med så stor andel tunge kjøretøy som den belastes med, og er derfor i dårlig forfatning. I tillegg til ny forserket vegoverbygning, skal vegen breddeutvides med 0,25 m i kurver pga. dårlig plass for store kjøretøy. Det skal etableres ny 0,5 m skulder langs Stensrudvegen, samt at vegen skal justeres med ensidig fall og grøfteareal mot øst. Det skal etableres drensrør mellom eksist. sandfang, og det skal nedsettes nye sandfangkummer der det er behov for dette. Stange kommune ønsker at kommunal gang-/sykkelveg langs Ljøstadvegen skal overtas av Innlandet Fylkeskommune (ca 230 m). Den er i dårlig forfatning, og må rustes opp med ny overbygning og nytt vegdekke. Rabatt mellom gang-/sykkelveg for bedre å håndtere vegvann, samme løsning som sør for Uthusvegen. Eksisterende gatelys mellom Fv. 1898 og gang-/sykkelveg skal saneres (strekning på ca 230 m). Nytt gatelysanlegg etableres sør for krysset med Uthusvegen. Eksisterende gatelys langs Uthusvegen demonteres og remonteres. Stange kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger beliggende i gang- sykkelveg langs fylkesveg 1898, Ljøstadvegen og i Uthusvegen - Stensrudvegen i forbindelse med utbedring av veg/gang-sykkelveg. VA-anlegget er totalt ca. 850 meter. I Uthusvegen krysser en bekk i kulvert under veg. prosjektområdet er preget av industri og det forventes forurensede masser. Det er mistanke om alunskifer i grunn i nordlige del av tiltaket, men ikke påvist.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.