Alle planlagte industriprosjekter i Innlandet fylke

Nybygg av produksjonsanlegg for biometanol i Øyer kommune
Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 150.000 tonn biometanol.
Nybygg av næringsområde i Lillehammer
Tomtareal: 850 dekar. Trinnvis utbygging.
Nybygg av næringsområde i Sør-Odal, Skarnes
Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr. 34/1, 34/2, 35/1, 35/1/2, 3, 5, 7 og 9, 35/31, 35/53, 35/54, 35/55, 35/57, 35/59, 35/63 og 35/65. Planområde: 1151 daa.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg for ørret i Ringebu
Planen omfatter etablering av et landbasert resirkuleringsanlegg (RAS) for oppdrett av inntil 12.000 tonn ørret per år.
Nybygg av næringspark i Kapphøgda, Lena
Tomtestørrelse: 173.000 m2
Nybygg av næringsområde i Magnor
200 daa. Flate tomter.
Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Etablering av næringsområde i Hamar
Ca. 900 daa gjenstår. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av datasenter i Sør-Odal
Området er 40.000 m2.
Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av industriområde i Bjugstad
400 mål. Byggeklare tomter.
Etablering av storskala datasenter / energi krevende industri med tilhørende teknisk infrastruktur på Gylderåsen I Våler kommune
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende industri innenfor planområdet., f.eks. batterifabrikk, datasenter eller lignende
Etablering av næringsområde i Løten kommune
170 dekar. Ferdig regulerte tomter med god tilgjengelighet fra rv. 3/25.
Etablering av næringsområde ved Rv. 3 Motrøkrysset på Tunndalen i Tynset
120 mål. Gnr/Bnr: 75/1 - 91/ 39,106,158,79,41,58 - 92/1 - 93/36,2,3.
Nybygg av næringspark i Dokka
Tomtestørrelse: 18.727 m2. Området er regulert for industri og storvarhandel.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca. 130 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av veksthus i Ringsaker
Planområde. 28 daa. Veksthusene skal være helårlig robotisert planteproduksjon innendørs. Det skal være integrerte solceller i tak og sydvendt langvegg. Produksjonen baserer seg på regulerbare LED-lys og vertikale vekststasjoner. Det går å ha parallell produksjon av ulike plantetyper i samme bygg. Det er beregnet at produksjonskapasitet kan være ca. 2-3 millioner planter pr år avhengig av plantetype. Hurtigladestasjon for elbiler har en kapasitet på 3 MW og flere hundre hurtigladinger pr døgn. Det skal være med takoverbygg med integrerte solcellepaneler, vil gi ca. 200 kW. Det sees også på muligheter for batterianlegg med nettstøtte til Elvia, for utjevning av effekttopper. Det kan også være aktuelt å etablere hydrogenstasjon. Hurtigladestasjonen og veksthusene skal delvis drives med solceller, og disse kan fordele strømkapasitet ved effekttopper og på så vis få samdriftsfordeler.
Nybygg av næringspark i Våler
Gnr/bnr: 48/155 og 105. Ca. 100 mål tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av industribygg i Fluberg
5 tomter på ca. 2000-3000 kvm per stykke. To av dem er idag byggeklara tomter.
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av fabrikk i Fåvang
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr.: 129/271 og 129/272 samt deler av 129/262 og 129/246. Utbyggingen av næringsbebyggelse skal skje på gnr/bnr.: 129/271 og 129/272
Etablering av næringspark i Ljøstad
Totalt ca 130 mål på feltet. Selges til utbyggere och bygges for leietakere.
Etablering av næringspark i Ljøstad
Totalt ca 130 mål på feltet. Selges til utbyggere och bygges for leietakere.
Utvidelse av industriområde på Sagstua
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av lett industri på Øyberget i Skjåk
Gnr/bnr: 246/1, 246/67, 252/13 og 134/1. Lett industri på nordsida av Skjåk solside på Dønfoss.
Utvidelse av industriområde i Sagstua
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 5 industritomter.
Utvidelse av næringsvirksomhet i Lesja
Gnr/bnr 17/1, 17/3,4 og 158/57
Utvidelse av bakeri i Østre Toten
Gnr/bnr:71/7, 71/44 og 71/2.
Nybygg av industri i Skarnes i Sør-Odal kommune
16 daa. Maksimal byggehøyde 10 meter eller 3 etasjer.
Nybygg av lagerbygg i Moelv
Planområdet er på ca 21 daa. Formålet med reguleringsplanforslaget er å legge til rette for næringsvirksomhet på tidligere småbruk. Næring skal i utgangspunktet omfatte utleie av lagerplass i containere og eksisterende bygninger, samt utleie av lift, gravemaskiner, hjullaster o.l. På sikt kan det også være ønskelig å oppføre ny bebyggelse for lagervirksomhet eller lignende, i form av f.eks. lagerhall.
Nybygg av lager på Skreia i Østre Toten
Gnr./bnr. 56/51, 55, 69, 251, 253, 260, del av 55/1, del av 56/110.
Nybygg av ammunisjonslager på Raufoss
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 19/1, og del av 142/17.
Etableringen av grovsorteringsanlegg for ettersortering av restavfall for Sirkula IKS
Grovsorteringsanlegg for ettersortering av 100.000 tonn restavfall. Prosjektet er et samarbeid mellom Eidsiva Bioenergi AS, Østlandet Gjenvinning AS og INNSIKT-selskapene.
Etablering av lagerhall til Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum i Lena kommune
Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum, Innlandet skal kjøpe én stk. isolerte hall for montering på eget område. Hallen skal være i størrelsesorden 800-1000 m2 med levering senest innen utgangen av november 2022. Inkludert i anskaffelsen inngår også oppsett av hallen på ferdig etablert betongdekke inkludert pallereoler, samt mulighet for kjøp av reservedeler og tilbehør (f.eks innervegger) i hallens levetid. Kunden ønsker primært isolert stålhall, men ønsker også subsidiært tilbud på plasthall som dekker kravspesifikasjonen. Leverandøren skal oppgi om det kan leveres stålhall og/eller plasthall innenfor tidsfristen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.