Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (4)
Bokn (0)
Eigersund (13)
Gjesdal (26)
Haugesund (7)
(5)
Karmøy (10)
Klepp (8)
Kvitsøy (1)
Lund (1)
Randaberg (4)
Sandnes (10)
Sauda (9)
Sokndal (5)
Sola (5)
Stavanger (26)
Strand (9)
Suldal (19)
Time (8)
Tysvær (28)
Utsira (0)
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Utbedring av vei, Fylkesveg 47 Åkra sør-Veakrossen
Samme kontrakt for prosjekleder for Fv 47 Karmsundgata og Fv 47 Åkra Sør-Veakrossen.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Sundekrossen-Mosvannet del 1
4000 meter. Fullverdig bussvei og system for gange og sykkel.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Sundekrossen-Mosvannet del 2
2000m. Endring av holdeplasser fra busslomme til kantsteinstopp.
Utvidelse av vei i Rennesøy
Siktemålet med planen er å leggja til rette for å auka breidda på Fv 4620 Østhusvikveien frå Dalåker til Hodneveien og å etablera langsgåande gang- og sykkelveg. Målet er betre trafikktryggleik samt å leggja til rette for tungtrafikk på strekninga. I tillegg til planområdet som vart varsla i 2016 er det nå tatt med areal som gjer det mogeleg å føra overvatn til sjø sør for Østhusvik.
Fanggjerder på Fv 45 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Overbygg på Fv 503 Indre Vinjavatnet i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 4258 Rusdalsstranda
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 480m.
Utbedring av Fv 410 Grødemveien i Randaberg
Knyttet opp mot Smiene-Harestad.
Ombygg av vei i Harestad
1: Konsekvensutredning for deltemaet forurensning. 2: Bistå i konsekvensutredning for deltemaet transport og prosjektering av vei.
Ombygg av eksisterende avløpsrenseanlegg i Klepp og Time kommune
IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen. For framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til avløp må IVAR gjøre tiltak på eksisterende avløpsanlegg. I denne forbindelsen er det besluttet å etablere en ny avløpstrase fra Bråstein til – Vik RA. Det er foreløpig antatt en dimensjon på max Ø800 mm for selvfallsledninger og max Ø600 mm trykkledninger, samlet totalt 13 + 9 = 22 km. IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen.
Utfylling av havneområde på Husøy industriområde i Karmøy, trinn 2
Videre utfylling mot Søre Flatskjær med steinmasser levert fra Rogfasttunnelen er aktuelt fra 2023.
Utbedring av Fylkesveg 523 i Strand
Fra økonomiplan 2021-2024.
Rassikringstiltak på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Utlegging av veg og fangvoll.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 506 i Time
Hensikten med prosjektet er å utbedre eksisterende veg, samt trafikkfarlige og utrygge punkter/kryss, ved å bedre framkommeligheten og å gjøre vegen mer trafikksikker.
Oppgradering av Fylkesveg 44 i Sokndal
Oppgradering av fv. 44 fra Prestbru til toppen av Bjånesbakken (ca 800meter forbi krysset til PV1148 Tellenesveien).
Rassikringstiltak på Fv 520 Åsjuvet i Suldal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert fang- og isnett.
Ombygg av torg og uteanlegg i Stavanger
<< Tre hus og et langbord>>
Heving av vegen på Fv 45 Hunnedalen II i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø. 50m.
Kurvutbedring på Fylkesveg 734 i Vindafjord
Fra økonomiplan 2021-2024, planlagt finansiering etter 2024.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Time
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser. 7,6 km.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerdeer.
Rassikringstiltak på Fv 4678 i Hjelmeland
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Isnett.
Rassikringstiltak på Fv 4704 Nattland i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Fanggjerde.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Klepp
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser. 3,6 km.
Rassikringstiltak på Fv 520 Raudalen i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert og fanggjerde.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangnett og bolt
Rassikringstiltak på Fv 4730 Tengesdal i Suldal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Skredtype stein.
Utbedring av VA anlegg og nybygg av overvannsledning og gatelys i Storhaug bydel, Stavanger
Prosjektet skal utbedre eksisterende VA anlegg, og det skal legges ny «lett» overvannsledning. Det skal etableres nytt gatelys. Berørt veiareal skal reetableres, og det skal legges belegningsstein på fortauene i Jelsegata. Prosjekt omfatter: - Jelsagata, mellom Sandsgata og Avaldsnesgata.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Oppgradering av Fylkesveg 519 og Fylkesveg 4628 gjennom Judaberg sentrum i Stavanger
Forenkle vegsystemet frå gjeldande plan samstundes som ein sikrar gode løysningar for både køyrande, gåande og syklande.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Hå
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser.
Rassikringstiltak på Fv 4720 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Rv 13 Lauvik i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.