Alle planlagte byggeprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (36)
Flesberg (1)
Flå (2)
Gol (3)
Hemsedal (1)
Hol (4)
Hole (5)
Kongsberg (17)
Lier (6)
Modum (16)
Nesbyen (4)
Ringerike (13)
Rollag (4)
Sigdal (3)
Ål (4)
Nybygg av transformatorstasjon i Tønsberg
Statnett søker Norges vassdrags- og energidirektorat om tillatelse til å etablere en transformatorstasjon på Gulliåsen i Tønsberg. Denne skal erstatte eksisterende Tveiten stasjon.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger og park m.m. i Lier
Eiendommen ligger et steinkast fra nytt sykehus og jernbanestasjonen på Brakerøya, mellom Lier og Drammen.
Nybygg av lager og industri i Hønefoss
Totalt 13 tomter, 5 tomter gjenstår. Tomt 2: 4.430.000,- Areal: 5.401 kvm. Tomt 3: 4.590.000,- Areal: 5.399 kvm. Tomt 4: 4.690.000,- Areal: 5.518 kvm. Tomt 5: 4.950.000,- Areal: 6.033 kvm. Tomt 18: 4.200.000,- Areal: 4.575 kvm.
Ny 420 kV ledning fra Ådal i Ringerike kommune til Nes i Hallingdal
Flere alternativer, enten å bygge en ny forbindelse der dagens to parallelle 300 kV ledninger går, eller å bygge en ny 420 kV ledning parallelt med en eksisterende 420 kV ledning som går lenger opp på fjellet mellom Ådal og Nes.
Ny 420 kV ledning fra Hallingdal til Oslo
Statnett forventer ikke bygging av en ny ledning fra Hallingdal før i siste halvdel av utbyggingsperioden for Nettplan Stor-Oslo. Men Statnett ønsker å sette i gang prosessen med melding, konsekvensutredning og konsesjonssøknad tidlig fordi må forvente at det kan ta flere år fra melding sendes myndighetene før konsesjon for en ny ledning er klar.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 3 mfl
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Riving/fjerning av eksisterende bane på Drammen-Kobbervikdalen UDK 31
Kontrakten omfatter riving og fjerning av jernbanespor på eksisterende banetrasé for Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger.
Nybygg av boligblokker i Hønefoss
Ca. 60 sentrumsnære boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 2
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Kostnad 161 MNOK + mva. Inntaket planlegges ved Vikersund arbeidssenter.
Utvidelse av Holmen godsterminal i Drammen
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Etablering av boliger i Nerstad, Sigdal kommune
Langs Rabbenveien ligger det godkjente boligområdet som er uregulert og på ca. 50 mål. Detaljreguleringen vil bestemme antall tomter. Det er trolig aktuelt med 20-25 tomter.
Nybygg av barnehage i Hole
Prosjekt i tidlig fase. Ny barnehage, erstatning for Sundvollen, Sollihøgda og Vik.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ringeriksbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utbedring av E16/Fv 290 (tidligere fv. 35) Hønefoss sentrum til sykehuset
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021-2022.
Nybygg av kraftledning og riving av eksisterende ledning sør for Kongsberg sentrum
Ledninga vil være om lag 4,4 kilometer lang, og skal gå i same trasé som den eksisterende ledninga, som skal rives.
Nybygg av kraftledning nord for Kongsberg sentrum
132 kV kraftledning, omlag 5,7 km lang.
Nybygg av friidrettsarena i Drammen
Fra Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.
Nybygg av transformatorstasjon i Drammen
Totalkostnad 60 mill kr.
Oppgradering av idrettshall i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Selges for kr. 223,- pr. m2. Deler av infrastrukturen er opparbeidet. 5 tomter
Nybygg av boliger i Uvdal
Selges for kr. 120.000,- pr. tomt. 12 ledige tomter
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt. Fra investeringsbudsjett 2018-2021
Nybygg av boliger på Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Ca 11 ledige boligtomter. Selges for kr. 220.000,- pr. tomt.
Nybygg av flerbolighus i Drammen
3-4 etasjer Gnr/bnr: 114/35 og 114/36
Rehabilitering av kunstgressbane i Lier kommune
Dialogkonferanse – Kunstgress. Lier kommune skal rehabilitere en av kunstgressbanene i kommunen, og ønsker i den anledning og få informasjon fra flere forhandlere om deres produkter.
Nybygg av boliger i Hol
Tomter for salg: Tomt 1 Tomt 4 Tomt 5 Tomt 9
Nybygg av boliger i Tunhovd
4 ledige boligtomter. Selges for kr. 120.000,- pr. tomt.
Oppgradering av 66 kV-ledning med master mellom Evju-Haslestad
29 tremaster skal byttes ut med stålmaster.
Nybygg av boliger på Rødberg
5 ledige boligtomter. Selges for kr. 120.000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Nore
6 ledige boligtomter. Selges for kr. 220.000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Hovet
Tomter for salg: Tomt 9 Gnr 35 bnr 19 Tomt 11 ikke fradelt Tomt 20 Ikke fradelt
Ny banekobling vest for Hokksund
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode. Redusert transporttid og økt fleksibilitet mellom Sørlandsbanen og Randsfjordbanen/Bergensbanen.
Kartlegging for utvikling av brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer i Norge
Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer. Gjelder hele Norge.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.