Alle planlagte byggeprosjekter i Agder fylke

Nybygg av vindkraftverk i Åseral og Evje
Søkt produksjon 1360,00 GWh. Søkt effekt 400,00 MW.
Nybygg av hybridkraftverk i Bygland kommune
Planområde 61 km2. Det planlagte vindkraftverket vil ha en installert effekt på opptil 500 MW, og inneholde opp mot 90 turbiner. Årlig produksjon forventes å være rundt 1600 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til rundt 100.000 husstander.
Nybygg av transformatorstasjon på Stølen
Luftisolert anlegg. Inngjerdet areal 65.000 m2 Bygges for 420 kV
Nybygg av boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger. Byggeklar tomt.
Nybygg av boliger og næring på Lund i Kristiansand
250 til 300 boliger og 3.000 til 4.000 kvadratmeter næringsarealer på området.
Nybygg av industri i Tvedestrand
Ca. 50 mål gjenstår.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av sykehjem i Grimstad
Grimstad kommune, Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder har gått sammen om å vurdere muligheter for etablering av et universitetssykehjem i Agder.
Nybygg av hytter i Sirdal
150-200 hytter
Nybygg av kontor i Marvika i Kristiansand
Inntil 17. etasjer kan bygges.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Sørlandsbanen Vest
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av solkraftverk i Simonstad i Åmli kommune
Simonstad solkraftverk er planlagt med installert effekt på 43 MWp. Planområdet er på ca. 1115 daa og består av skog, lavere åser og småkupert hei.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 72 omsorgsplasser
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 84 omsorgsplasser
Ny tunnel på E39 Holmenfoss/Ty i Søgne
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang, is. Prioriteringstall 4,92.
Nybygg av blokkbygg på Dvergsnes
23 leiligheter og 2 rekkehus i felt B23. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger.
Nybygg av flerbolighus, infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Nybygg av idrettshall i Bykle kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Nybygg av kai i Lindesnes
kaianlegg og 2 brygge på 70m vardera skal bygges.
Nybygg av boligområde i Kvinesdal
Gnr/bnr: 100/43, 47, 144, 176, deler av gnr/bnr: 100/9, 17, 36, 77, 179 og deler av gnr. 104. Planen åpner for utbygging av 27 tomter med frittliggende bebyggelse. 3-4 av disse er påbygget. Tomtene er på mellom Ca 0,5 - 1 daa størrelse. Det er åpnet for å tillate 2 enheter på tomer over 0.7daa. På en tomt åpnes det for rekkehus med inntil 5 enheter
Økt transformering 420/110 kV med en ny 300 MVAtransformator i Kvinesdal stasjon
Statnett SF søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende elektriske anlegg: • 1 stk ny 420/110 kV 300 MVA transformator (T5) • 1 stk. transformatorsjakt med en grunnflate på 355 m2 og høyde på 12 m • 1 stk standard 420 kV apparatanleggsfelt med doble samleskinner • 1 stk 110 kV GIS-felt i Glitre netts eksisterende GIS utenfor stasjonsgjerdet • 1 stk 110 kV jordslutningsspole 26-260 A • Utvidelse av inngjerdet stasjonsareal med ca. 2500 m²
Etablering av næringsområde i Froland kommune
Prosjekt fra administrasjonens budsjettforslag, budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026.
Nybygg av næring i Feda
Tomten er godkjent regulert til boligbebyggelse og det foreligger detaljregulering.
Rehabilitering av bofellesskap i Grimstad
Nytt bygg på samme tomt.
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Agder fylkeskommune
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kristiansand, Risør, Grimstad, Arendal, Lindesnes, Gjerstad, Tvedestrand, Froland, Birkenes, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Lyngdal, Bamble og Kragerø.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av eneboliger i Kvinesdal
Tomter for salg: Tomt nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 og 18.
Nybygg av lager i Arendal
Området er regulert til næringsformål, herunder lager.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. Ca 8 km fra Farsund sentrum. 12-13 tomter. 50 dekar. 595.000 nok/m2
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 4
Ca. 3,2 km. Totalt 4 parseller.Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Utvidelse av sykehjem i Dovre
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Utbedring av innseiling Kristiansand
I Kystverkets handlingsprogram.
Nybygg av bofellesskap i Grimstad
Holteveien bofellesskap, ny plassering og nytt bygg (8 tjenestemottakere).
Nybygg av eneboliger i øvre Århuskleiva
Tomter for salg: Tomt nr 2, Gnr/bnr: 41/177 Tomt nr 3 Tomt nr 4, Gnr/bnr: 41/178 Tomt nr 5 Tomt nr 6, Gnr/bnr: 41/179 Tomt nr 7 Tomt nr 9 Tomt nr 11
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Vegårshei
Totalt 9 tomter for salg: 1A 900 m2 191.000,- 2 1000 m2 244.000,- 3 1100 m2 271.000,- 9 1000 m2 271.000,- 25 1300 m2 244.000,- 26 800 m2 244.000,- 28 1500 m2 271.000,- 35 1220 m2 461.000,- 36 1020 m2 516.000,-
Nybygg av boligområde på Myra, Vegårshei
Tomter for salg, tomt nr: 13, 18, 30, 32, 35, 39, 40, 42 og 43.
Nybygg av eneboliger i Bygland
Det kan totalt bygges 9 eneboliger på feltet. Tomt 1, A= 1016 m2 Tomt 2, B= 1008 m2 Tomt 3, C= 1057 m2 Tomt 4, A= 1175 m2 Tomt 5, A= 1130 m2 Tomt 6, A= 1194 m2 Tomt 7, A= 1148 m2 Tomt 8, A= 1319 m2 Tomt 9, A= 1096 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.