Alle planlagte byggeprosjekter i Lindesnes

Nybygg av kai i Lindesnes
kaianlegg og 2 brygge på 70m vardera skal bygges.
Nybygg av boliger på Ronatunet i Mandal
Ferdigregulert. Byggeklare tomter. Totalt 30 tomter på Ronatunet. Ronatunet 2-30.
Rensk, bolter og nett på fv 455 i Marnardal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang, is.
Nybygg av solkraftverk i Lindesnes kommune
Installert effekt ca 1,8 MWp. Årlig produksjon ca. 1,8 GWh. Areal på tomt 25 dekar.
Ny fortau på Hestehaven industriområde i Lindesnes
Fortau gjennom Hestehaven industriområde frem til Mesta. Deretter utvidelse av adkomst mellom Mesta og Lindesneshallen for å sikre både kjørevei og gang- og sykkelvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.