Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Akershus fylke

Asker (11)
Bærum (18)
Eidsvoll (7)
Enebakk (0)
Frogn (3)
Gjerdrum (2)
Hurdal (1)
Jevnaker (2)
Lunner (2)
Nannestad (8)
Nes (2)
Nesodden (4)
Nittedal (1)
Rælingen (1)
Vestby (3)
Ås (1)
Nybygg av forretning, lager, kontor og lett industri m.m. ved Dal/Råholt i Eidsvoll kommune
106 mål. Eiendommen (Gnr. 90, bnr. 1 i Eidsvoll kommune) består av ca. 106 277 m² utviklingstomt og en mindre veiteig på ca. 415 m² langs E6 ved Letohallen på Eidsvoll. Eiendommen har god eksponering mot E6, med ca. 500 meter til av og påkjøring.
Nybygg av psykiatrisykehus på Ila i Bærum
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Ny- og ombygg av stadion og idrettspark på Nadderud i Bekkestua
Stadion vil ha sitteplasser til minimum 8.000 tilskuere
Nybygg av psykiatribygg ved sykehus på Nordbyhagen i Lørenskog
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen. Bygget er planlagt med to etasjer på parknivå og to underetasjer mot nord og øst.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole og flerbrukshall i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. En rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kilo avfall pr. BTA.
Riving og nybygg av spesialskole i Stømmen
Ny speisialskole for 60 elever.
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Tidligere adresse: Vestveien 11-13 Åtte-parallell ungdomsskole.
Etablering av videregående skole i Sandvika sentrum
Det nye skolebygget blir på åtte etasjer i tillegg til to etasjer under bakken. Skolen vil ha plass til 300 elever. BREEAM-NOR Excellent.
Tilbygg av barneskole i Skjetten
Gnr/bnr: 75/100, 75/368, 75/405, 75/271, 75/733 og 74/98.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Røyken
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Billingstad
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater av arbeidssenter og kurslokaler i Bærum
7 verneverdig bygg. Det er totalt avsatt 120 mill. til oppgradering av bygningene. I handlingsprogramperioden er det planlagt oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater i tett dialog med brukerne av bygningene. Gamle Lommedalsvei 33, 35 og 37.
Riving og nybygg av barnehage i Asker
Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 3 avdelingers barnehage fra 1969 med en ny 6 avdelingers barnehage på samme tomt, og utvide barnehagens uteoppholdsareal som følge av det økte antall barn. 2/137 med flere. Passivhus.
Nybygg av kontor, lager, forretninger m.m i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Oppgradering og rehabilitering av sykehjem i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Nybygg av hytter og kolonihager mm på Hurum i Asker
Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På øvre delen av området skal det oppføres 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene. Det skal legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.
Ombygg av nærsenter i Asker
Gjennomføringstid: 6-9 måneder.
Utvidelse av ungdomsskole i Nordre Follo kommune
Utvides med en base og spesialrom.
Ombygg av ungdomsskole til barneskole i Lillestrøm
I følge skolebehovsplanen vil Kjellervolla ungdomsskole bygges om til barneskole. Prosjektet skal stå ferdig til det tidspunktet Sophie Radich skole tas i bruk, høsten 2022. Elevene på Volla skole vil da flyttes over til Kjellervolla skole mens Volla skole rehabiliteres.
Utvidelse av næringsområde i Nannestad
Gnr/bnr: 7/13, 7/26, 7/28, 7/34, 7/38, 7/52, 7/92 og 10/10.
Utvidelse av barneskole og SFO i Nannestad kommune
Utvidelse av Maura skole for økt kapasitet, fra 3-parallell til 4-parallell skole. I tillegg skal SFO flyttes fra eksisterende bygg for å bli en del av barneskolens bygningsmasse.
Ombygg til tannklinikk i Eidsvoll
Bygging av tannklinikk i eksisterende bygg.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Ombygg og rehabilitering av skole i Billingstad, Asker
Det er behov for en ombygging og rehabilitering av Billingstad skole, da den er lite arealeffektiv.
Utvidelse av sykehjem i Nannestad kommune
Utvidelse av Nannestad sykehjem, i første omgang bygging av omsorgsboliger/demensboliger. Det vil i planprosessen også bli vurdert muligheter for et eventuelt påbygg (en ekstra etasje) på den nordre delen av eksisterende sykehjem.
Utvidelse av barnehage i Nannestad kommune
Midtbygda barnehage er i dag delt i to, med henholdsvis 4+2 avdelinger. Utvidelse av Midtbygda barnehage til en 8-avdelings barnehage.
Ombygg av sykehus på Nesodden
Ombygging av sykehusarealer for fysio- og ergoterapi ved Sunnaas sykehus på Nesodden.
Nybygg av sansehage/vinterhage ved omsorgsboliger i Bærum
Mellom Gamle drammensvei omsorgsboliger og Nordraaksvei BBS.
Utvidelse og oppgradering av skolekjøkken i Fetsund
På grunn av elevtallsvekst og ny læreplan er det behov for å utvide og oppgradere dagens skolekjøkken på Østersund skole. Det er sett på muligheten for å utvide kjøkkenet inn i eksisterende arealer i tilknytning til dagens kjøkken, hvor det i dag er lager.
Innvendig ombygging och fasadeendring av kontorbygg i Åmot kommune
Innvendig ombygging av kontorarealer + fasadeendring (ny inngang + rampe).
Etablering av arbeidsplasser i låve ved opplærings- og aktivitetssenter i Eidsvoll kommune
Eksisterende låve er delvis innredet som arbeidslokaler. Prosjektet skal innrede resterende ledige areal i bygget.
Etablering av modulbygg for legevakt i Bærum kommune
Det skal leveres og monteres en paviljong med kontorlokaler med plass til 10 kontorplasser. Paviljongen skal også inneholde møterom/pauserom for ansatte med kjøkken og plass til langbord, møterom, samtalerom, garderobe, toaletter inkl. 1 HC-toalett og lager. Paviljongen skal være på én etasje. Den skal plasseres der det i dag er en midlertidig paviljong med samme funksjon.
Ombygg av helsestasjon til KAN i Nannestad kommune
I forbindelse med vedtak om utbygging og rehabilitering av Nannestad kommunehus ble det vedtatt at KAN skal flytte opp til der helsestasjonen er lokalisert i dag. Dersom KAN skal flytte inn der helsestasjonen er lokalisert i dag, må lokalene bygges noe om. Ventilasjonen er lite fungerende og et nytt vedskjul må på plass.
Istandsetting av hovedbygningen på Klokkerenga i Eidsvoll
Hovedtiltakene er knyttet til omtekking av deler av taket, drenering og grøfting rundt huset, samt utbedring av råteskadde konstruksjoner.
Etablering av midlertidige skolepaviljonger i Lillestrøm kommune
Eksisterende paviljong ved Skjetten skole skal erstattes med et permanent tilbygg for å etablere for permanent 4-parallell skole. Det er behov for etablering av en ny midlertidig paviljong i byggefasen, som avbøtende kapasitet for arealer berørt av ombygging og eksisterende paviljong som fjernes. Denne anskaffelsen omfatter etablering, leie og nedrigging av ny midlertidig paviljong mens arbeidet med å etablere permanent tilbygg til skolen pågår.
Utskifting av solskjerming på rådhus i Ullensaker
Utskifting av solavskjerming østre fløy, vestre fløy og Kultur.
Områderegulering for langsiktig sentrumsutvikling på Råholt i Eidsvoll kommue
Dette omfatter gbnr 127 – 1/82/83/87/95/96, gbnr 900-11, og gbnr 126 – 14/20.
Universell utforming av skoler på Hemnes i Aurskog-Høland kommune
Universell utforming ved Løken skole og Bråte skole på Hemnes i Aurskog-Høland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.