Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Akershus fylke

Utvidelse av sykehjem i Bærum
Eksisterende Berger sykehjem har i dag 75 sykehjemsplasser og 17 omsorgsboliger. Planlagt nytt anlegg vil ha inntil 150 beboerplasser. Planlagt ferdigstillelse er i 2025.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole og flerbrukshall i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. En rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kilo avfall pr. BTA.
Nybygg av barneskole på Sofiemyr i Nordre Follo kommune
Passivhus-standard og sertifiseres som et Breeam Excellent-bygg.
Nybygg av fotballbaner, ishall, multibygg, barnehage mm i Lillestrøm
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på Fribergjordet. Planområdet skal gi plass til fotballbaner og hall, ishall, «multibygg» for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg til adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grønnstruktur. Det planlegges også for ny barnehage innenfor planområdet. Varslingsområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 37/9, 37/12, 37/53, 37/115, 37/122, 37/178, 37/194, 37/258, 37/350, 37/390, 37/393, 37/395, 37/396, 37/445, 37/512, 37/539, 37/591, 37/623, 37/625, 37/798, 37/869, 37/871, 37/872, 37/876, 37/880, 56/192 og 56/316. Saksnummer PLAN-20/01751.
Riving og nybygg av spesialskole i Stømmen
Ny speisialskole for 60 elever.
Etablering av sivilforsvarsanlegg på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune
Samlet brutto areal for nytt bygg er vurdert ca. 2100 m2 BTA fordelt på 2 etasjer + kjeller + teknisk etasje. Bygget skal inneholde: administrasjon - 16 kontorer og 3 møterom inkl. garderober mm. Garderobeanlegg og toaletter for folk i felt. Lager for diverse utstyr i tilhengere og i reoler (FIG, MRE, MFE, varslingsutstyr). Garasjeplass for biler. Vaskehall for biler og utstyr. Tørkerom for utstyr samt teknisk areal.
Riving og nybygg av barnehage i Asker
Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 3 avdelingers barnehage fra 1969 med en ny 6 avdelingers barnehage på samme tomt, og utvide barnehagens uteoppholdsareal som følge av det økte antall barn. 2/137 med flere. Passivhus.
Nybygg av hytteområde på Årnes i Nes kommune
Planområdet på ca. 184 daa er lokalisert sørvest for Sagstusjøen ved Rakeievegen ca. 8 km øst for Årnes.
Nybygg av idrettspark i Lørenskog
Oppgradering med blant annet nytt tribuneanlegg, administrasjonslokaler, klubbhus, garderober og treningrom. Også utomhus skal anlegget videreutvikles, med flere nye idrettsbaner og et parkanlegg på 8.000 kvadratmeter.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Ombygg av nærsenter i Asker
Gjennomføringstid: 6-9 måneder.
Utvidelse av ungdomsskole i Vestby kommune
Tilbygg for administrasjonen, omgjøring av tre teamrom til klasserom samt dele av bibliotek til to klasserom.
Nybygg av hamburgerrestaurant ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Ombygg av kultur- og kirkesenter i Haslum, Bærum kommune
Rundt hele Menighetshuset skal det dreneres og ny VA-ledning legges vest for bygget mot gravplassen.
Ombygg av ungdomsskole til barneskole i Lillestrøm
I følge skolebehovsplanen vil Kjellervolla ungdomsskole bygges om til barneskole. Prosjektet skal stå ferdig til det tidspunktet Sophie Radich skole tas i bruk, høsten 2022. Elevene på Volla skole vil da flyttes over til Kjellervolla skole mens Volla skole rehabiliteres.
Utvidelse av barneskole og SFO i Nannestad kommune
Utvidelse av Maura skole for økt kapasitet, fra 3-parallell til 4-parallell skole. I tillegg skal SFO flyttes fra eksisterende bygg for å bli en del av barneskolens bygningsmasse.
Utvidelse av sykehjem i Nannestad kommune
Utvidelse av Nannestad sykehjem, i første omgang bygging av omsorgsboliger/demensboliger. Det vil i planprosessen også bli vurdert muligheter for et eventuelt påbygg (en ekstra etasje) på den nordre delen av eksisterende sykehjem.
Nybygg av kontorbygg i Ski
Gnr/bnr: 134/353, 136/225, 230.
Utvidelse av barnehage i Nannestad kommune
Midtbygda barnehage er i dag delt i to, med henholdsvis 4+2 avdelinger. Utvidelse av Midtbygda barnehage til en 8-avdelings barnehage.
Ombygg av sykehus på Nesodden
Ombygging av sykehusarealer for fysio- og ergoterapi ved Sunnaas sykehus på Nesodden.
Etablering av arbeidsplasser i låve ved opplærings- og aktivitetssenter i Eidsvoll kommune
Eksisterende låve er delvis innredet som arbeidslokaler. Prosjektet skal innrede resterende ledige areal i bygget.
Utvidelse og oppgradering av skolekjøkken i Fetsund
På grunn av elevtallsvekst og ny læreplan er det behov for å utvide og oppgradere dagens skolekjøkken på Østersund skole. Det er sett på muligheten for å utvide kjøkkenet inn i eksisterende arealer i tilknytning til dagens kjøkken, hvor det i dag er lager.
Innvendig ombygging och fasadeendring av kontorbygg i Åmot kommune
Innvendig ombygging av kontorarealer + fasadeendring (ny inngang + rampe).
Innvendig oppgradering av barnehage på Skollerud i Bærum kommune
Prosjektet omhandler innvendig oppgradering av Helset barnehage avd. Skollerud. Tiltak inkluderer utskifting av vinduer og dører, utskifting av ventilasjonsanlegg, oppgradering av stellerom, nytt hovedkjøkken og avdelingskjøkken, nytt sovetak, nye varmekabler og nytt gulvbelegg samt overflatebehandling av himling og veggene.
Etablering av modulbygg for legevakt i Bærum kommune
Det skal leveres og monteres en paviljong med kontorlokaler med plass til 10 kontorplasser. Paviljongen skal også inneholde møterom/pauserom for ansatte med kjøkken og plass til langbord, møterom, samtalerom, garderobe, toaletter inkl. 1 HC-toalett og lager. Paviljongen skal være på én etasje. Den skal plasseres der det i dag er en midlertidig paviljong med samme funksjon.
Etablering av lysløype over Buåsen i Nordre Follo kommune
Lysløypetrase fra Kloppa i nord, over Buåsen til Stallerudhytta i sørøst. Traseen krysser Vevelstadveien på eksisterende bru.
Ombygg av helsestasjon til KAN i Nannestad kommune
I forbindelse med vedtak om utbygging og rehabilitering av Nannestad kommunehus ble det vedtatt at KAN skal flytte opp til der helsestasjonen er lokalisert i dag. Dersom KAN skal flytte inn der helsestasjonen er lokalisert i dag, må lokalene bygges noe om. Ventilasjonen er lite fungerende og et nytt vedskjul må på plass.
Utskifting av solavskjerming på rådhus i Ullensaker
Utskifting av solavskjerming østre fløy, vestre fløy og Kultur.
Områderegulering for langsiktig sentrumsutvikling på Råholt i Eidsvoll kommue
Dette omfatter gbnr 127 – 1/82/83/87/95/96, gbnr 900-11, og gbnr 126 – 14/20.
Etablering av midlertidige skolepaviljonger i Lillestrøm kommune
Eksisterende paviljong ved Skjetten skole skal erstattes med et permanent tilbygg for å etablere for permanent 4-parallell skole. Det er behov for etablering av en ny midlertidig paviljong i byggefasen, som avbøtende kapasitet for arealer berørt av ombygging og eksisterende paviljong som fjernes. Denne anskaffelsen omfatter etablering, leie og nedrigging av ny midlertidig paviljong mens arbeidet med å etablere permanent tilbygg til skolen pågår.
Istandsetting av hovedbygningen på Klokkerenga i Eidsvoll
Hovedtiltakene er knyttet til omtekking av deler av taket, drenering og grøfting rundt huset, samt utbedring av råteskadde konstruksjoner.
Universell utforming av skoler på Hemnes i Aurskog-Høland kommune
Universell utforming ved Løken skole og Bråte skole på Hemnes i Aurskog-Høland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.