Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (1)
Eigersund (1)
Gjesdal (4)
Haugesund (3)
(1)
Karmøy (6)
Klepp (1)
Kvitsøy (1)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (10)
Sauda (3)
Sokndal (2)
Sola (2)
Stavanger (15)
Strand (1)
Suldal (1)
Time (0)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Oppgradering av Fylkesveg 523 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Oppgradering og tilbygg av kulvert i Sandnes
Gnr/bnr: 69/2446, 69/3168, 69/451, 69/1032, 69/857, 69/12, 69/17 og 69/18.
Fylkesveg 382 kryss mellom Madlaveien og Regimentveien, utbedring
Lengde 200m, omfang 400m Samarbeid sammen med Stavanger utvikling.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene på stasjonen.
Ombygg av eksisterende avløpsrenseanlegg i Klepp og Time kommune
IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen. For framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til avløp må IVAR gjøre tiltak på eksisterende avløpsanlegg. I denne forbindelsen er det besluttet å etablere en ny avløpstrase fra Bråstein til – Vik RA. Det er foreløpig antatt en dimensjon på max Ø800 mm for selvfallsledninger og max Ø600 mm trykkledninger, samlet totalt 13 + 9 = 22 km. IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen.
Separering av avløpsledning på Viste Hageby i Randaberg, del 2
Del to omfatter Endrestøveien med sidegater.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Etablering av bredere fortau Fv 47 i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/349 mfl. Mellom FV47 og Tostemsvingen.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Utbedring av Slåttevikkrysset på E134 i Tysvær kommune
E39 Slåttevikprosjektet er et kryssutbedringsprosjekt der det skal anlegges en ny rampe fra FV. 780 til E39. Det skal etableres ny G/s veg langs den nye rampen. I overgangen fra Fv. 780 til ny rampe består grunnen av torvholdige masser som må skiftes ut og deponeres i nærområdet. Det skal også etableres ny kabelgrøft langs den nye armen samt felles kabelgrøft langs eksisterende G/S veg for både veglys og høyspent kraft. Fra området mot eksisterende Mjåsundbrua til fellesgrøft starter skal SVV etablere ny veglysgrøft. Det må videre etableres rekkverk, asfalt og fortanning tilpasset den nye armen til E39. De nye asfaltlag skal fortannes med eksisterende asfalt på E39. Videre skal terreng arronderes, masser med uønskede arter fjernes, eksisterende kommunikasjonsledninger flyttes i ny grøft under ny avkjøring og høyspent kraftledninger sikres og reetableres under ny kobling mot Fv. 780.
Ombygg av vei i Ålgård
Når familiens hus i Rettedalen 7 står ferdig våren 2024 er det behov for å etablere området mellom Rettedalen 7 og 11 på nytt. Dette er en sone der mange barn og unge ferdes på vei til skole, og det vil være mange besøkende til det nye familiens hus. Dropsonen til Ålgård skole flyttes, slik at kjøremønster og trafikksikkerhet blir vesentlig forbedret.
Rehabilitering av vann-og avløpsledninger ved boligområde i Strand kommune, etappe 2
Komplett leveranse av et VA-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av nye vann-og avløpsledninger, kummer og til koblinger til eksisterende vann-og avløpsnett.
Strømperenovering av overvannsledning på Lura i Sandnes kommune
Gjennomføringsfasen deles inn i tre (3) etapper og er som følgende: 1. Lura: Strekningen kum 10243 til kum 9341, omtrentlig 99 meter 2. Lura: Strekningen kum 11543 til ledningens utløp, omtrentlig 101 meter 3. Hommersåk: Strekningen som er illustrert, omtrentlig 85 meter
Oppgradering og tilbygg av tankpark i Sola
Prosjektet omfatter bygging av 7 nye tanker, oppsamlingsbasseng, pumper og fylleplats for tankbiler.
Utarbeidelse av teknisk plan for nytt boligområde i Hjelmeland kommune
Den tekniske planen skal utarbeidast slik at den for LH2 og LH3 legg til rette for bygging av bustadar, for S6, S7, S8 og S9, område for torg T5 legg til rette for utvikling av sentrumsformål og for B/T legg til rette for bygging av kombinasjonsbygg for bustad og næring.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.
Utvidelse av vaskehall i Ålgård
For å ivarenta renovasjonbilene på en god måte, foreslås det å etablere underspyling i egne lokaler i Kongsgata 21.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.