Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (1)
Eigersund (7)
Gjesdal (11)
Haugesund (5)
(1)
Karmøy (0)
Klepp (5)
Kvitsøy (3)
Lund (0)
Randaberg (2)
Sandnes (19)
Sauda (4)
Sokndal (0)
Sola (2)
Stavanger (22)
Strand (4)
Suldal (1)
Time (3)
Tysvær (16)
Utsira (1)
Oppgradering av Fylkesveg 44 i Sokndal
Oppgradering av fv. 44 fra Prestbru til toppen av Bjånesbakken (ca 800meter forbi krysset til PV1148 Tellenesveien).
Oppgradering av bru langs Fylkesveg 453 i Stavanger
Det skal utføres overflatebehandling av flere stålelementer som bærekabler og stålkasse samt utskifting av system for vannhåndtering og utskifting av detaljer som vindavstivere, bolter, festedetaljer, sluker og rister. Det skal også utføres noen reparasjonsarbeider på landkar i betong og vedlikeholdsarbeider med fugekonstruksjoner.
Utvidelse av transformatorstasjon i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland. Utvidelse av Vagle transformatorstasjon.
Rensing av kloakk og nybygg av gang- og sykkelvei i Sauda
Prosjekt fra formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Utvidelse av landstrømsanlegg for skip i Stavanger
SRH har besluttet at landstrømstilbudet i Risavika skal utvides til å inkludere kai 23 og 24. Anlegget skal hovedsakelig forsyne forsyningsfartøy til oljeindustrien, gods- og tankskip som leverer bulkprodukter. Det forventes et effektbehov på inntil 800 kW per skip som ligger til kai. Landstrømanlegget skal bygges som et lavspenningsanlegg med to uttakssentraler, én på hver kai.
Rassikring på Fv 45 Giljajuvet i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Fanggjerde.
Flomsikring ved elv i Eigersund kommune
Hensikten med arbeidet er sikring av øvre del av elven Lundeåne mot 200 års flom. Oppdraget består i all hovedsak av gravearbeider, betongarbeider, veiarbeider, natursteinarbeid, og VA-arbeider. Arbeidet skal utføres både i elven og langs elven, og det er derfor en avgrenset tidsperiode arbeidet kan utføres.
Oppgradering alternativ nybygg av pumpestasjon på Joa
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Rehabilitering av fortau i Sandnes
Det er behov for å bytte kantstein, reasfaltere og vurdere fundament.
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Omlegging av pumpeledning ved Gandsfjorden i Sandnes kommune
Omlegging av pumpeledning/sjøledning, ca. 1,5 km.
Omlegging av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av ny barnehage i Sola kommune
I arbeidet inngår omlegging og ny teknisk infrastrukturen som må etableres før man starter bygging av barnehagen. - Omlegging av dagens VA ledning. - Omlegging av eksisterende pumpeledning. - Omlegging av gass. - Omlegging av høyspent. - Omlegging fiber fra ulike aktører. - Ny gatebelysning. - Opparbeidelse av underlag for ny parkering til barnehage. - Omlegging av sykkelsti med tilhørende gangfelt fra Myklaberglia mot kulvert under fv. 510. - Omlegging av sykkelsti med tilhørende gangfelt langs fv. 510, Nesbuveien. - Etablering av støttemur med støyskjerm mellom utomhus området til nye Røyneberg barnehage og ny gang- og sykkelvei langs Nesbuveien.
Grøftefri rørfornying vannledning i Hundvåg bydel, Stavanger
Fornying/renovering av eksisterende ø450 hoved vannledning i Ulsnesveien med strømpe/cracking, eventuelt inntrekking av ny mindre ledning om mulig (må modelleres). Det er ca. 700m med vannledning som skal fornyes. Eks spillvannsledninger skal renoveres på det samme strekket.
Flytting av nettstasjon i forbindelse med bygging av kollektivakse i Stavanger kommune
Bygget/nettstasjonen Amerikatelegrafen skal på grunn av etablering av kollektivakse i Kjell Arholms gate i Stavanger kommune flyttes ca. 28 meter til Kringkasterveien 11. Byggets konstruksjon og fasade er vernet og skal derfor bevares. Bygningen har en grunnflate/BYA på ca. 60 m². Antatt totalvekt er 157 tonn. Bygget må være flyttet helt bort fra sin nåværende plassering innen 1. desember 2023, slik at det ikke hindrer noen deler av arbeidet med opparbeidelse av ny kollektiv trasé.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av vei og VA-ledning i Stavanger
Gnr/bnr: 51/529, 51/1015 og 51/810.
Rehabilitering av vann-og avløpsledninger ved boligområde i Strand kommune, etappe 1
Komplett leveranse av et VA-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av nye vann-og avløpsledninger, kummer og til koblinger til eksisterende vann-og avløpsnett. I denne etappen skal det legges nye vann-og avløpsledninger i nedre del av Nedre Vollgate, fra krysset TunglandvegenNedre Vollgate til sjøen.
Etablering av massedeponi på Myklebust
Gnr/bnr: 5/1, 5/24 og 5/10. Planområde: 45,4 daa.
Utomhusarbeider ved domkirken i Stavanger
Entreprisen for utomhusarbeidene omfatter utvendige trapper og dekker. Det inngår bl.a. demontering av eksisterende elementer, reetablering og nyetablering av dekker, renner og trapper. I tillegg dskal det leveres møblering, skilting og falggstenger.
Rehabilitering av park og skateanlegg i Stavanger
Trinn 1 inneholder skatepark og etablering av en flate for plassering av en ramp, samt noen stier av asfalt. Trinn 2 inneholder etablering av en sti ved sjøen, oppholdsplass, et aktivitetsområde og nye plantefelter.
Oppgradering av belysning på idrettsanlegg i Sandnes
Oppgradering av idrettsbelysningen på tre idrettsanlegg: Hana stadion, Bogafjell nedre bane (treningsbane) og Bogafjell stadion. Etablering av nye LED lysarmaturer og nye lysstyringssystem.
Flytting av bolighus og uthus i Sandnes
Huset flyttes i sin helhet med unntak av grunnmuren og mellomlagres på tomten eller nabotomten 111/952. Eksisterende grunnmur rives og ny grunnmur etableres ved fremtidig plassering av huset. Ny grunnmur skal oppføres som ringmur i betong og pusses.
Ombygg av høydebasseng i Ålgård
Termosikring av underarmert høydebasseng.
Levering av kabeltromler i forbindelse med utvidelse av landstrømsanlegg for skip i Stavanger
SRH har besluttet at landstrømstilbudet i Risavika skal utvides til å inkludere kai 23 og 24. Anlegget skal hovedsakelig forsyne forsyningsfartøy til oljeindustrien, gods- og tankskip som leverer bulkprodukter. Det forventes et effektbehov på inntil 800 kW for båter som ligger til kai. Til dette anlegget skal det leveres et kabelfordelingssystem, for tilkobling av skip fra uttakssentraler på kai.
Geoteknisk undersøkelse for grunnforholdene og områdestabiliteten ved småbåthavner i Randaberg kommune
Geoteknisk undersøkelse med boreplan og dokumentasjon på grunnforholdene og områdestabiliteten i området Harestadvika og Skiftesvik.
Geoteknisk undersøkelse for grunnforholdene og områdestabiliteten ved småbåthavner i Randaberg kommune
Geoteknisk undersøkelse med boreplan og dokumentasjon på grunnforholdene og områdestabiliteten i området Harestadvika og Skiftesvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.