Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (1)
Eigersund (7)
Gjesdal (4)
Haugesund (3)
(1)
Karmøy (4)
Klepp (2)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (1)
Sandnes (5)
Sauda (1)
Sokndal (1)
Sola (3)
Stavanger (17)
Strand (2)
Suldal (2)
Time (0)
Tysvær (0)
Utsira (0)
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 4258 Rusdalsstranda
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 480m.
Etablering av kollektivakse ved Universitetsområdet i Stavanger kommune
Entreprisen omfatter etablering av kollektivakse iht. reguleringsplan fra Madlaveien til Professor Olav Hanssens veg (heretter benevnt POH veg), samt utvidelse av eksisterende veg Kjell Arholms gate til to felt med tilhørende fortau og breddeutvidelse i kurven ved Kjell Arholms hus. Med flere tillegg.
Oppgradering av vann og avløpsledninger i Sandnes
Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.
Heving av vegen på Fv 45 Hunnedalen II i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø. 50m.
Utbedring av VA anlegg og nybygg av overvannsledning og gatelys i Storhaug bydel, Stavanger
Prosjektet skal utbedre eksisterende VA anlegg, og det skal legges ny «lett» overvannsledning. Det skal etableres nytt gatelys. Berørt veiareal skal reetableres, og det skal legges belegningsstein på fortauene i Jelsegata. Prosjekt omfatter: - Jelsagata, mellom Sandsgata og Avaldsnesgata.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Rehabilitering av bru i Haugesund kommune
Hasseløy bru er lokalisert i sentrum av Haugesund. Det er en betongbru på ca 150m lengde og 10m bredde. Det skal utføres delvis rehabilitering av brua i 2022. Primært objelker oppå brulegemet. Følgende arbeider skal utføres i entreprisen: - Legge nytt slitelag og ny membran. - Skifte ut bitumen fuger, 3 stk. - Skifte ut skillerekkverk mellom gangbane på nordside og kjørebane. - Skite ut sluker / kummer, 4 stk. - Skifte ut inspeksjonsluker, 3 stk. - Håndtering av trafikkavvikling. - Opsjon om forsterking av brudekke med påliming av karbon-fiberduk.
Rehabilitering av vann-og avløpsledninger ved boligområde i Strand kommune, etappe 2
Komplett leveranse av et VA-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av nye vann-og avløpsledninger, kummer og til koblinger til eksisterende vann-og avløpsnett.
Opprusting av adkomstvei til dam i Gjesdal
Vegen er ca 4,7 km lang, i hovedsak asfaltert. Arbeidet består i grøfting, rørlegging, fjerning av asfalt, utskifting / oppbygging av vegfundament og reasfaltering, fjerning og utbedring av ferister.
Rehabilitering av park og skateanlegg i Stavanger
Trinn 1 inneholder skatepark og etablering av en flate for plassering av en ramp, samt noen stier av asfalt. Trinn 2 inneholder etablering av en sti ved sjøen, oppholdsplass, et aktivitetsområde og nye plantefelter.
Rehabilitering av turstibelysning i Sandnes kommune
Blant arbeidet som er tenkt omfattet av entreprisen: - Prosjektering. - Utskiftning av et fåtalls lysarmaturer til LED. - Demontering og avhending av den eksisterende turstibelysningskabelen, som i dag går i luften mellom trestolpene. - Bytte og utbedring av et fåtalls trestolper. - Grave grøft for ny kabel, klamre kabelen i trestolpene. - Generelt skape mer ordnede forhold angående kabler som er i nærheten av turstien. - Som opsjon skal entreprenøren tilby: Etablering av skap med strømmåler, som måler turstibelysningens reelle strømforbruk. Opsjon utøves dersom det er midler til formålet, og eller dersom Byggherren anser opsjonsutøvelse som hensiktsmessig.
Ferdigstillelse av torgareal i Kvernevik, Stavanger kommune
Ferdigstillelse av torgareal i Kvernevik mellom bydelshuset, svømmehallen og kirken.
Konsulenttjenester for elvebunnkartlegging i forbindelse med flomsonekartlegging i Rogaland fylkeskommune
Hovedformålet med anskaffelsen er å innhente data til flomsonekartlegging, for prosjekter som arbeider med fysiske tiltak mot flom og erosjon og kartlegge erosjon i forhold til kvikkleirerisiko. Elvebunnsdataene skal blant annet brukes i hydrauliske modeller av elvene. 5 delkontrakter: 1) Mosby - fra utløpet i sjøen i Kristiansand, til Vigelandsfoss ved Vikeland (13,1 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 2) Egersund - Fra utløpet i sjøen til Åmot. Området består av to deler, med et gap mellom områdene. (Totalt 14,7 km elvestrekning). Området ligger i Rogaland fylkeskommune. 3) Søgne - fra utløpet i sjøen til Eikeneset innover (17 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 4) Tuven - fra utløpet i Heddalsvatnet til Brekka oppstrøms, i tillegg til en liten egen strekning i Notodden by (totalt 21,5 km elv). Området ligger i Vestfold og Telemark fylke. 5) Opsjon: Konsmo - fra utløpet i sjøen til utløpet av Ytre Øydnavatnet (32,5 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.