Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Stavanger

Oppgradering av havn i Stavanger kommune
Risavika har en sentral beliggenhet til Nordsjøen. Havnen er en betydelig forsyningsbase for energinæringen på sjø og er Vestlandets største godshavn. Det er også rutegående ferge til Danmark og Bergen i Risavika. Aktiviteten er økende, og det er behov for mer kai-kapasitet. Det vurderes nå en havneutvikling i det sør-østre området i Risavika. Dette skal være kaier som er tilgjengelig for alle, og skal ikke bygges for spesifikke kundebehov. Området skal ikke drives alene av et særskilt terminalselskap. Det skal tilrettelegges som en prosjektkai for gods og forsyninger. Oppdraget skal vise konsept for utbygging av rett kailinje med ro-ro rampe i sørlig ende, med mulighet for å kunne bygge ut i to til tre trinn. Det navngis derfor to kailinjer; kai 25 og kai 26 med ro-ro. Det er svært utfordrende grunnforhold i området. Det er et tykt lag med mudder/løse masser, som sannsynligvis er forurenset, og det er langt ned til fjell. Strandlinjen hvor det vurderes kaiutbygging er innvunnet land. Avgrensningen av denne er et resultat av best egnet område for sikring av grunn vurdert opp mot utfyllingslinje som gav mest mulig nytt landareal. Fyllingsfronten (sjete) er fundamentert på en renne av utgravet mudder og påfyll av sprengstein. Utfyllingen er sams masse opp til ca kote - 2 meter og sprengstein over dette, og sjetéen er plastret med større steiner.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.