Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Agder fylke

Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Rassikring/omlegging av veg ved fv 455, Øylid i Marnardal
Ca. 600m. Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang, is, jord. Sikringstiltak i sideterreng. Samme reguleringsplan som Øyslebø-Heddeland gs-vei.
Uttak av stein/masser i forbindelse med opparbeidelse av næringsområde i Arendal kommune
Innenfor området som er regulert til og som skal opparbeides til næringsområde er det et antatt masseoverskudd på ca. 500.000 m3. Disse massene ligger innenfor området som i reguleringsplanen er benevnt BAA. Det foreligger godkjent reguleringsplan for området (vedlagt). I planen er det lagt opp til at det vil kunne være mulig å ha masseuttak og knuseverk i det området som i reguleringsplanen er benevnt BAA. Agderparken Nord AS ønsker å ha inn en leverandør som kan ta ut massene. Leverandøren vil kunne stå i området med knuseverk og ta ut massene over tid.
Flomsikringstiltak i Lindesnes kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utvidelse av masseuttak i Bygland
Hensikten med planen er å regulere eksisterande uttak samt utvide arealet for masseuttak for å kunne fortsette drifta i området. Reguleringsplanen vil omfatte dei vurderingar som er naturlege i et slik formål.
Utvidelse av masseuttak på Tonstad
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et større og sammenhengende masseuttak for fjell/steinmasser i det aktuelle området. Det er ønskelig å ta ut masser på inntil 718 000 m3; over en tidsperiode på 20 år, med planlagt etterbruk av arealene for områdene etter uttaksperioden. Uttaket vil skje etappevis med tre planlagte etapper, med et årlig uttak på ca. 25 000 m3. Gnr/bnr: 38/1-3.
Sammenkobling av vannledning i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Utskifting av tanker ved bensinstasjon i Kristiansand
Dagens 5 nedgravde drivstofftanker skal graves opp og vil bli erstattet med nye drivstofftanker.
Tettilsluttet rør for rehabilitering av vannledninger i Kristiansand kommune
NO-Dig. Kristiansand kommune ønsker å bruke tettilsluttet rør for rehabilitering av vannledning. Metoden kan brukes der det er mulig å redusere dimensjonen noe og der det er noen anboringer på strekket. Ved bruk av PE-rør ved NoDig-metode tillater vi en designfaktor på 1,25. Prosjektet skal følge VA-norm for Kristiansand kommune.
Øke kapasiteten på vannbehandlingsanlegg i Grimstad
Økt kapasitet på råvann og rentvann.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
En trenger å asfaltere 1370 meter, skifte 5 stk stikkrenner, oppgradering av bærelag og grøfting.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
Mjålandsvegen er det behov for å oppgradere den innerste delen av veien med ny asfalt på et strekke av 1120 meter, oppgrusing / nytt bærelag 340 meter og skifte 2 stk stikkrenner.
Oppgradering av flomlysanlegg på kunstgress stadion i Lillesand
Oppgraderingen innebærer å skifte fra lyskastere med halogen-metalldamplamper til lyskastere med LED.
Asfaltering av kommunal vei ved boligfelt i Åmli kommune
Dølemo boligfelt er det behov for å asfaltere den kommunale veien igjennom feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.