Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Birkenes

Utbedring av riksveg 41, Søre Herefoss - Hynnekleiv - parsell Søre Herefoss - Engebu i Birkenes kommune
Prosjektet er utbedring av ca 3,3 km med riksvei på strekningen Søre Herefoss – Engebu. Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg til 7,5 m bredde og geometrikrav i henhold til gjeldende vegnormaler. Ny veitrase følger i hovedsak dagens trase. En bekk, Fjerdingsbekken, skal flyttes en meter pga at veibredden her vil økes med en meter. Her skal nytt bekkeløp bli parallellforskjøvet slik at det får samme tverrsnitt, bare en meter lenger bort fra Herefossfjorden. En eldre garasje like ved Engebuveien skal fjernes.
Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på vegstrekninger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på Fv 405 Vatnestrøm - Vegusdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.