Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden), K06
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
Nybygg av boliger i Øvre Kroken i Tromsø
Tomten er ca. 166 mål. Området skal inneholde ca. 500 boenheter, egen idrettshall, nærbutikk og barnehage. BREEAM-NOR Very Good.
Etablering av nytt boligområde i Tromsø, trinn 2 m.fl.
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47. Totalt 500-550 boenheter.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Riving og nybygg av barneskole med flerbrukshall og klatrehall i Finnsnes
- Skole til 450 elever og 80 ansatte. - Flerbrukshall med takhøyde 9 meter (godkjent for volleyball på høyeste nasjonale nivå). - Klatrehall med minimum klatrehøyde 10 meter. - Lokaler for kulturskoleopplæring. - Ca. 20 flere parkeringsplasser. - Oppgradering av skolevei og adkomst. - Kostnadsramme ca. 500 000 000 kroner.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Bardufoss - Finnfjordbotn
Melding med forslag til konsekvensutredning ligger til behandling hos NVE. 32 km ledning. To alternative traseer. Planlegger å skifte ut den eldste av de to eksisterende linjene (byggeår 1962) men en ny 132 kV kraftledning med overføringskapasitet på 329 FeAl. Mastene bygges av brunfarget komposittmateriale eller som limtremaster med en høyde på 16-25 meter. Kraftledningen vil berøre kommunene Målselv, Sørreisa og Lenvik. Avhengig av trase som velges så ligger ca 10 km i Målselv kommune, ca 20 km i Sørreisa kmmune og 2 km i Lenvik kommune. Det antas at byggingen vil gå over en periode på ca 12-18 månader. Kostnad er ukjent.
Etablering av datasenter i Tromsø
I Tromsø DC 12 er plassert på sørsiden av byen nær E8. Både DC 11 og DC 12 er koblet gjennom Narvik til Node Pole i Sverige
Nybygg av leiligheter på Langnes i Tromsø
Totalt BRA: 52400 kvm. Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Nybygg av hotell ved kaianlegget på Finnsnes, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av studentboliger for ny fagskole for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Oppdraget vil omfatte 160 hybler, med opsjon på ytterligere inntil 80 hybler. Byggingen skal foregå i 2-3 trinn. Det er ønske om at første byggetrinn er ferdigstilt innen semesterstart for fagskolen i august 2024.
Utvidelse av næringsområde i Senja kommune
Utvide eksisterende næringsområde på ca. 32 daa til 49 daa totalt.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av boliger i Balsfjord
B1 eneboliger. B2 flerbolighus/rekkehus. Tomtene skal selges som råtomter. Tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Tromsø kommune
Boligbehov Tromsø: ca 360 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av flerbrukshall i Bardufoss
Teknisk rom i andre etasje. Totalentreprenør vil ha opsjon for asfaltering av uteområdet.
Utvikling av næring- og boliger i Harstad
Påbygg av 3 etasjer over eksisterende bygg, totalt 5 etasjer. Publikumsrettet aktivitet i 1. etasje og 23 leiligheter i 2. 5 5 . etasje. Totalt blir bygget på 5 etasjer med til sammen 2.944 m² BRA, varav nybygg er på 1500 kvm.
Nybygg av omsorgsboliger for eldre med smarthusteknologi i Bardu kommune, fase 2
Heis: Schindler AS. ALT’A RØR AS overtar ansvarsrett innen UTF Slukkeinstallasjoner.
Nybygg av spesialtilpassede leiligheter i Tromsø
Tidligere prosjektnavn Kvinnehuset.
Rassikring på Rv 85 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori lav. 583m lengde. Skredtype, snø,stein.
Nybygg av boligfelt i Harstad kommune
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Reasfaltering av rullebane ved lufthavn i Tromsø kommune
Ca. 164.000 m2 asfaltering ved Avinor Tromsø lufthavn.
Nybygg av næring i Harstad, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av mannskapsforlegning i Bardufoss, Målselv kommune
Det skal bygges en ny mannskapsforlegning for å øke kapasiteten i Rustad Leir på Bardufoss. Den nye mannskapsforlegningen blir tilsvarende som de to mannskapsforlegningene som allerede er bygget på tomten. Bygget skal være tilrettelagt for 192 sengeplasser.
Nybygg av eneboliger i Hollendervika, Skjervøy
Boligfelt Tjeldveien. Feltet er klargjort for 21 tomter med nytt veg- og va- system samt belysning.
Nybygg av befalsforlegning på Skjold i Målselv kommune
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å bygge nye befalsforlegninger, der prosjektets samfunnsmål er å understøtte Forsvarets virksomhet på Skjold ved å etablere tilfredsstillende bostandard for tjenestegjørende personell.
Nybygg av eneboliger i Balsfjord
Tilrettelegge for grendefelt med byggeklare boligtomter på del av eiendommene 36/2 og 36/20.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Rassikring ved E6 Manndalsklubben i Kåfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype is. 240m. Skredfaktor høy.
Etablering av campingplass med bobiloppstilling, utleiehytter med tilhørende servicebygg og sanitæranlegg på Gorosomoen i Nordreisa kommune
Ca. 5,1 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av en campingplass med bobiloppstilling, utleiehytter og tilhørende servisebygg og sanitæranlegg.
Etablering av fjellstue og opparbeidelse av utomhusarealer i Tromsø kommune
Hensikten med planen er å: • legge til rette for bygging av ny fjellstue inkludert stasjon for taubanen • kanalisere ferdselen på platået for å minimere slitasjen på sårbar vegetasjon • sikre mot fallulykker fra platået Dagens fjellstue er blitt for liten til å ta imot strømmen av besøkende til området. I tillegg er bygget i dårlig teknisk stand. Planen legger til rette for etablering av et nybygg som omfatter stasjon for taubane og kafe/restaurant. Nytt bygg vil også inneholde en konferansedel som skal driftes sammen med kafe/restaurant.
Etablering av leiligheter i Lenvik
Gnr/bnr: 84/22, 303.
Oppføring av nytt avløpsrenseanlegg på Akkasæter ved Blåtind skytefelt i Målselv kommune
Parkeringsarealer, infrastruktur, teknisk bygg, høydebasseng og et renseanlegg.
Nybygg av boliger på Vilje boligfelt i Bardufoss kommune
2 bygg med tilhørende garasjer, antall enheter i hvert bygg er 8 + 6.
Etablering av boligområde øst for Hatteng Sentrum i Storfjord kommune
Planen inneholder 12 boligtomter, grøntstruktur, internt veinett, lekeplass, felles parkeringsplass, samt trasé for teknisk infrastruktur.
Nybygg av leiligheter med tilhørende garasjer på Brinken i Setermoen i Bardu kommune
Utgangspunktet er 2 bygg med tilhørende garasjer, antall enheter i hvert bygg er 8 + 6.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Etablering av treningshall samt tilbygg av idrettsanlegg i Skjervøy kommune
Etablering av innendørs treningshall med spilleflate 64x40 meter. Hallen på 70x50 meter skal etableres på tomta, ved eksisterende idrettsanlegg på Skjervøy. Hallen skal ha et tilbygg på 450 m2 med garderobe, lager, teknisk rom og publikumsarealer.
Etablering av flytende akvakulturanlegg på Andørja i Ibestad kommune
Lokaliteten omsøkes med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3600 tonn. Anlegget er planlagt etablert med 12 bur i en konfigurasjon på 2x6 bur. Hvert bur er omsøkt med en størrelse på 80x80m. Samlet overflateareal for rammen vil derfor være 160x480m. I tillegg kommer fortøyninger og etablering av fòrflåte på lokaliteten.
Etablering av akvakulturanlegg i sjø i Skervøy kommune
Etablering av akvakulturanlegg og fôrflåte. Søkt størrelse: 7200 tonn MTB.
Nybygg av hytter i Aursfjorden i Malangen
Planområdet er på ca. 16 daa.
Nybygg av høydebasseng og VA-ledninger i Harstad kommune
Det skal etableres ca 1020 meter VA-trase fra krysset Bergsengveien/Berglundveien og opp til høydebasseng i Bergslia som vist på tegning GH001. Strekningen inkluderer også Meisestubben Det skal bygges nytt høydebasseng for vann i Bergslia for å sikre trygg vann- og brannvannsdekning i området Mustapartajordet, nye Bergseng skole mm. I den forbindelse skal vannledningen fra trykkøkningen ved Bueskyttebanen forlenges opp til høydebassenget.
Utbedring av kaifront i Tromsø
Utbedring av frontene med rehabilitering av betongkonstruksjonen, og utstyre fronten med ny fendring, leidere og oppdatert kaifrontlist.
Rassikring på Rv 85 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori lav. 8m lengde. Skredtype, sørpe.
Nybygg av eneboliger i Skarpvollen
Gnr/bnr: 27/216 & 27/291
Nybygg av bru langs Fylkesveg 863 på Ringvassøya i Karlsøy kommune
Brua er på 14 meter, og den nye bruen vil ha 6,5 meter kjørebane.
Nybygg av kraftverk på Våtvoll i Kvæfjord
Konsesjon er gitt. 4,11 GWh. Vil utnytte et fall på 160m fra inntaket på kote 170 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 10.
Etablering av midlertidig modulbygg/brakkerigg for skole i Balsfjord kommune
Etablering av midlertidig skole da Nordkjosbotn skole ble skadet i en brann. 3 stk konkurranser for samme oppdrag: - Et modulbygg/ brakkerigg for 1-10 klasse. - Et modulbygg/ brakkerigg for 1-7 klasse. - Et modulbygg/ brakkerigg for 1-4 klasse.
Utvidelse og ombygg av barnehage i Olderdalen
Det er trangt om plassen i Olderdalen barnehage, i tillegg til at bygget er slitt og utdatert. Det er derfor nødvendig med oppgradering og evt utbygging. Prosjektet må ses i sammenheng med eventuelle omstruktureringer i skolestrukturen, og legges derfor inn med prosjekteringsoppstart i 2024.
Etablering av nye garderober samt nytt ventilasjonsanlegg mm i brannstasjon i Sørreisa
Nye garderober med dusjer og toaletter samt nytt møterom tørkerom , generell opppusning etc. Nye ventilasjonsanlegg samt ombygning av sanitæranlegg samt nye eltekniske anlegg.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Tromsø
I Tromsø DC 12 er plassert på sørsiden av byen nær E8. Både DC 11 og DC 12 er koblet gjennom Narvik til Node Pole i Sverige

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.