Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestland fylke

Alver (27)
Askvoll (7)
Askøy (19)
Aurland (29)
Austevoll (12)
Austrheim (4)
Bergen (106)
Bremanger (20)
Bømlo (16)
Eidfjord (6)
Etne (36)
Fedje (0)
Fitjar (5)
Fjaler (4)
Gloppen (20)
Gulen (14)
Hyllestad (3)
Høyanger (22)
Kinn (42)
Kvam (19)
Kvinnherad (25)
Lærdal (12)
Luster (33)
Masfjorden (18)
Modalen (7)
Osterøy (10)
Samnanger (6)
Sogndal (29)
Solund (1)
Stad (22)
Stord (43)
Stryn (23)
Sunnfjord (32)
Sveio (24)
Tysnes (9)
Ullensvang (28)
Ulvik (4)
Vaksdal (12)
Vik (4)
Voss (26)
Årdal (24)
Øygarden (60)
Ny- og ombygg av boliger, kontor, flerbrukshall og næring m.m. på verftstomt i Laksevåg
Total utbygging på området er planlagt: Langs Kringsjåveien og Vågsgaten: Nye bygg med sokkeletasje på 7000 m2 som egner seg godt til produksjons- eller lagerlokale. Tre kontor-/næringsbygg i 5-6 etasjer bygges på toppen. De tre byggene er totalt på ca 30 000 m2. Mot Vågsgaten (i nord): Tre kontor-/næringsbygg med totalt ca. 19 000 m2 næringsareal. Et fleksibelt bygg (kafé, kantine, velferdstilbud) på ca. 1000 m2 kommer i tillegg. Smien ytterst på kaien erstattes med et nytt næringsbygg i 3 etasjer på totalt 2700 m2. Dette kan inneholde kontor, kantine og lignende. Nybygget vil bli tilpasset Personalbygget.
Rehabilitering og ombygging av tinghus i Bergen
Kulturminneressurs: Schjelderup og Gram.
Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Voss, Ulvik, Modalen, Vaksdal, Samnanger og deler av Bjørnafjorden, Kvam og Samnanger kommune.
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Alver kommune
Anlegget skal lokaliserast i det etablerte industriområde på Mongstad på sørsia av Fensfjorden, innanfor område regulert til akvakultur. Prosjektet skal utbyggjast trinnvis der ein startar med produksjon av 10 200 tonn matfisk. Anlegget skal utviklast vidare i 4 trinn til ein samla produksjon av matfisk på totalt 42 000 tonn. Det skal i tillegg etableres et smoltanlegg som tar smolten fram til 90 gram. Det er ei målsetting og plan om å knyte anlegget til fjernvarme, biogassanlegg for håndtering av fiskeavfall og hydrogen-/oksygenproduksjon frå eksisterende og ny planlagt industriverksemd
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Osterøy, Tysnes, og i deler av kommunene Bjørnafjorden, Kvam, Kvinnherad og Samnanger kommune.
Til- og ombygg av kulturarena på Nordnes i Bergen
Ombygg av fire lagerhaller samt påbygg av etasje.
Rehabilitering og tilbygg av skole og idrettshall i Bergen
Ca 4500 m2 skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca 7000m² inklusiv idrettshall, ny skole blir ca 10 000 m2
Påbygg av leiligheter og nybygg av leiligheter og næring på Skjold i Fana bydel, Bergen
Påbygg av leiligheter på eksisterende forretningsbygg. Nytt bygg med leiligheter og forretning/kontor på bakkeplan. Gangforbindelse mellom byggene. Ladestasjoner for el-biler.
Totalrehabilitering og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Futurebuilt. Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
Ombygg til hotell m.m. i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Etablering av bru og veiutbedring på Fylkesveg 55 ved Esefjorden i Balestrand
Bakgrunnen for planarbeidet er rasfareproblematikk for Fv55 ved Esefjorden, og avklaring av framtidig veiløsning for fylkesvegen ved Esefjorden.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 614 i Bremanger
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 4.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Ny tunnel på Fv 5637 Natdropeneset i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Gloppen
Gnr/bnr 17/18, 19 m.fl. Planlagt utbyggingsvolum er vist på situasjonsplan under pkt a, og omfattar eit bebygd areal på om lag 2800 m2, tenkt utbygd heilt eller delvis i to etasjar.
Tilbygg av tredje etasje på videregående skole på Vabakkjen i Stord
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2, totalt 18000 m2. BREEAM excellent.
Utvidelse av omsorgssenter på Stord
Føremålet med planen er å utvida omsorgssenteret, og legga til rette for ytterlegare 64 plassar og eit produksjonskjøkken som skal betena heile kommunen.
Overbygg på Fv 604 Grovabøen i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rehabilitering av skole på Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Utbedring av Fylkseveg 611 i Sunnfjord
Utbygging av veg til full standard på ein strekning frå Sæla og vestover. Bygging av møteplassar.
Utvidelse av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Kvinnherad
Omsøkt endring: fra 250 tonn til 6600 tonn.
Utvidelse av svømmehall i Odda
Påbygg med opplæringsbasseng, tilrettelegging for universell utforming garderobar og tilkomst alle basseng, attraktive aktivitetar for born og vaksne. Planprosess parallelt. Gnr/bnr 60/189, 59/125, 123, 122, 60/129.
Totalrehabilitering av kontorbygg ved togstasjon i Bergen
Innvendig totalrehabilitering samt fjerne og bygge nytt inngangsparti. I tillegg skal den drøyt 300 kvadratmeter store hagen mot togstasjonen gjøres tilgjengelig for publikum. Det skal skapes liv på gateplan med nye serveringssteder, samtidig som det blir kontorer i etasjene over. Hagen skal brukes til uteservering.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Ombygging til kulturhus i Fyllingsdalen i Bergen
Uteareal på ca 2000 m2. Bnr. 22, bnr. 903 mfl.
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Askøy kommune skal utarbeide en detaljreguleringsplan for ny barneskole på Erdal i Frudalsrindane. I denne planen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall, som både skal dekke kroppsøvingskapasitet for Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole. I tillegg utvidelse av ungdomsskolen.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Utvidelse av hotell i Flora
Del av kvartal 36 Gnr/bnr: 202/153, 220, 172, 550 mfl.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.
Miljøtiltak i Vågen i Bergen
Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent. Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres. Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Sandviken: Dette er en grunnentreprise på strekningen fra Sandbrogaten til Amalie Skrams vei, inklusiv 1500 lang tunnel (llengde på tunnel kan bli justert) og underjordisk holdeplass (grunnarbeid og bygg (eks. teknisk utrustning)) med adkomstunnel som har utgang ved Sandviken kirke. Tunnelportaler, murer, omlegging av infrastruktur, etablering av sportrau, holdeplass i Amalie Skrams vei, omfattende grøntarbeid, omfattende grunnarbeid og konstruksjoner ved Sandviken kirke, bygging av portaler og tekniske rom ved Sandbrogaten, re-etablering av anleggs-/riggområde ved Sandbrogaten. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbedring av Fylkesveg 48/544 Opsanger – Porsvik, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Riving og nybygg, alt rehabilitering/utvikling av bustadblokk for utvilkingshemmade på Eide i Ullensvang
Rehabilitering/Nybygg bustadblokk på Eide i Odda, med fokus på universell utforming og energieffektivt bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.