Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestland fylke

Alver (34)
Askvoll (5)
Askøy (25)
Aurland (41)
Austevoll (12)
Austrheim (1)
Bergen (118)
Bremanger (28)
Bømlo (23)
Eidfjord (10)
Etne (34)
Fedje (2)
Fitjar (9)
Fjaler (5)
Gloppen (14)
Gulen (19)
Hyllestad (2)
Høyanger (23)
Kinn (64)
Kvam (13)
Kvinnherad (33)
Lærdal (9)
Luster (27)
Masfjorden (14)
Modalen (6)
Osterøy (9)
Samnanger (4)
Sogndal (32)
Solund (1)
Stad (31)
Stord (19)
Stryn (32)
Sunnfjord (33)
Sveio (22)
Tysnes (12)
Ullensvang (40)
Ulvik (4)
Vaksdal (15)
Vik (5)
Voss (20)
Årdal (7)
Øygarden (11)
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Rehabilitering og ombygging av tinghus i Bergen
Kulturminneressurs: Schjelderup og Gram.
Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Bergen
Gjennomføringstid mellom 2-3 år.
Ombygg av transformatorstasjon i Aurland
Statnett søkjer om å utvide stasjonsarealet med om lag 11 000 m2 vestover og nordover. Dei søkjer om å byggje eit nytt 420 kV koplingsanlegg med sju nye koplingsfelt og sett av plass til tre reservefelt. Vidare søkjer dei om å byggje eit nytt kontrollbygg og garasje/lager, forlenging av den eksisterande støttemuren i bakkant av stasjonen, ein flaumvoll vest for stasjonen, rassikring og tilkomstvegar.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Nordfjord
Kontraktsområde Nordfjord består av 460 kilometer fylkesveg og 14 kilometer gang- og sykkelveg. Det famnar om kommunane Stryn, Stad og delar av Kinn, Gloppen og Sunnfjord.
Rehabilitering og tilbygg av skole og idrettshall på skole i Bergen
Ca 4500 m2 skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca 6000m² inklusiv idrettshall, ny skole blir ca 10 000 m2
Påbygg av leiligheter og nybygg av leiligheter og næring på Skjold i Fana bydel, Bergen
Påbygg av leiligheter på eksisterende forretningsbygg. Nytt bygg med leiligheter og forretning/kontor på bakkeplan. Gangforbindelse mellom byggene. Ladestasjoner for el-biler.
Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 57 Lund i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Utbedring til fri høyde 4,5m.
Ny vegtrasé øst for Dalsøyra på Fylkesveg 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Deler av strekningen trenger gang- og sykkelveg.
Ombygg til hotell, mm i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Oppgradering av avløpsrenseanlegg på Garnes i Arna
Gnr/bnr: 284/363, 284/3, 284/5 m. fl.
Etablering av bru og veiutbedring ved Esefjorden i Balestrand
Bakgrunnen for planarbeidet er rasfareproblematikk for Fv55 ved Esefjorden, og avklaring av framtidig veiløsning for fylkesvegen ved Esefjorden.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Utbedring av dårlige partier på veg, Bryggja-Naveosen i Bremanger
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 614 i Bremanger
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 4.
Utbedring/omlegging av vei og ny gs-vei på Fv 541 i Bømlo
5600m. Lagt til grunn for bygging av tunnel på ca 500m.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 550 i Ullensvang
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 3.
Ny tunnel på Fv 5637 Natdropeneset i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Tilbygg av tredje etasje på videregående skole på Vabakkjen i Stord
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2, totalt 18000 m2. BREEAM excellent.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Overbygg på Fv 604 Grovabøen i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring Fv 5398 Trefallsstranda i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Støtteforebygging. Tiltaket sikrar også Oddaneset og Merkeneset.
Utbedring av Fylkseveg 611 i Sunnfjord
Utbygging av veg til full standard på ein strekning frå Sæla og vestover. Bygging av møteplassar.
Utvidelse av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Kvinnherad
Omsøkt endring: fra 250 tonn til 6600 tonn.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Ombygging til kulturhus i Fyllingsdalen i Bergen
Uteareal på ca 2000 m2. Bnr. 22, bnr. 903 mfl.
Utvidelse av hotell i Flora
Del av kvartal 36 Gnr/bnr: 202/153, 220, 172, 550 mfl.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Miljøtiltak i Vågen i Bergen
Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent. Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres. Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Utbedring av Fylkesveg 48/544 Opsanger – Porsvik, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.