Alle kommende byggeprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (6)
Bokn (0)
Eigersund (23)
Gjesdal (15)
Haugesund (13)
(12)
Karmøy (24)
Klepp (9)
Kvitsøy (2)
Lund (1)
Randaberg (5)
Sandnes (32)
Sauda (12)
Sokndal (10)
Sola (18)
Stavanger (93)
Strand (6)
Suldal (5)
Time (10)
Tysvær (63)
Utsira (1)
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nytt boligområde i Gramstad, Sandnes
440 dekar. 800 boliger.
Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av hotell i Sandnes
Mellom fire og su etasjer. 250 hotellrom.
Nybygg av boligfelt i Time kommune
Tomtens areal er på ca. 12.700 m2 hvor det skal etableres 178 boenheter. Disse er fordelt på: 57 leiligheter i 3-4 etasjer med heis, 36 leiligheter i flermannsboliger, 19 kjedede eneboliger og 66 rekkehus. I tillegg skal det etableres 3 parkeringshus på 2-3 etasjer.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Stavanger
Gjennomførelsetid: 2-3 år. 5 blokker med 4-5 etasjer. 2 lavblokker med 3 etasjer. Tilsammen: 50 leiligheter og 50 rekkehus.
Nybygg av boliger i bydel Eiganes og Våland i Stavanger
Ca. 80-100 boliger. En god blanding av boliger, familier, seniorer, en andel rimelige boliger/såkalt økonomisk tilgjengelige boliger, et bofelleskap for utviklingshemmede m.m.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
20.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av industribygning på Stølsmyr i Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Utbedring av vei, egen trase, i Stavanger - Bussveien
Løsning: Sambruk med øvrig trafikk / Egen trase. Ca. 2,8 km.
Nybygg av vindpark i Bjerkreim
60.00 MW. Ca 20 stk.
Nytt industriområde i Hå
14 dekar. 2-3 tomter gjennstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.