Alle kommende byggeprosjekter i Suldal

Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Nybygg av bustadfelt på Jelsa i Suldal kommune
23 eneboligtomter og 1 område for rekkehus.
Etablering av nytt hydrogenanlegg på sandaneset industriområde på Jelsa i Suldal kommune
Formålet med planarbeidet er å etablere et nytt hydrogenanlegg med lagerareal for utskipingsklare konteinere, basert på utvidelse av industri-/lagerareal og forlenget kai. Kaien skal etableres ved ny fylling i sør, i forlengelsen av eksisterende kai. Videre er formålet å utvide eksisterende industriområde nordover slik at det kan etableres et lagerområde på nordsiden av dagens bygg.
Nybygg av boligområde i Suldal, etappe 1
20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Nybygg av boligområde på Eide, Sand
7-8 eneboligtomter og 2 områder for konsentrert småhusbebyggelse med 4-6 boenheter per felt. Gnr/bnr: 93/153, 154, 155, 156, 157, 158 og 160.
Nybygg av hytter i Jelsa
50-60 tomter.
Nybygg av vannverk i Sand
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av eneboliger i Erfjord
Gnr/bnr: 149/116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 og 123.
Nybygg av ferieleiligheter i kloppå, vatlandsvåg, trinn 3
Ca 500 m2. Hører sammen med: Vatlandsvåg trinn 1 og trinn 2.
Nybygg av eneboliger i Vanvik
Gnr/bnr: 84/63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69.
Portal på Rv 13 før Krokanesodden vest i Suldal
Lav prioritert skredpunkt på riksveg. 60m. Skredtype is, tørrsnø.
Nybygg av eneboliger i Marvik, Jelsa
Gnr/bnr: 126/80, 81, 82, 83, 84 og 87.
Nybygg av eneboliger i Sagstua
5 ledige eneboligtomter Gnr/bnr: 36/122, 125, 126, 127 og 128. Byggeklare tomter.
Nybygg av bru på Riksveg 13 i Suldal
Ny bru over Suldalslågen på riksveg 13 ved Førland. Vidare vil også delar av vegen før og etter brua bli oppgradert. Den eksisterande brua skal vere i bruk under heile byggeperioden, og fram til ny bru er klar.
Nybygg av eneboliger i Vatlandsvåg
Gnr/bnr: 116/42, 44, 45 og 46.
Nybygg av eneboliger i Suldalsosen
Gnr/bnr: 25/60, 61 og 63.
Rassikringstiltak på Rv 13 Kyrteig i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skred etter tiltak i 2010. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Regnevarden øst i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 25m. Skred etter tiltak i 2010. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Falkalidtunnelen øst i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 15m. Skred etter tiltak i 2010. Start og kostad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Gjuvåsen tunnel øst i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. 400m. Kostnad og start er ikke avklart. Skred etter tiltak i 2010.
Rassikringstiltak på Rv 13 Skårajuvet i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. 400m. Kostnad og start er ikke avklart.
Rensk og bolting på Rv 13 Skjæring i Suldal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. Rute 5a. Skredtype stein.
Rassikring på Fv 719 Tengesdal II i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Rassikringstiltak på Rv 13 Falkalidtunnelen vest i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skredtype stein.
Nybygg av veg- og gangareal ved parkeringsareal i Sand sentrum, trinn 3
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn III er omfatta av veg- og gangareal og parkeringsareal mellom avkøyrsla opp til kommunehuset og inn mot Nedre Dalane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.