Alle kommende byggeprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (3)
Beiarn (1)
Bindal (3)
Bodø (17)
Brønnøy (3)
(1)
Dønna (0)
Evenes (5)
Fauske (8)
Flakstad (5)
Grane (1)
Hadsel (10)
Hamarøy (4)
Hemnes (6)
Herøy (4)
Leirfjord (0)
Lurøy (2)
Lødingen (2)
Meløy (7)
Moskenes (1)
Narvik (2)
Nesna (1)
Rana (7)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (6)
Steigen (1)
Sømna (0)
Sørfold (1)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (9)
Vega (2)
Vevelstad (0)
Vågan (4)
Øksnes (4)
Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Bodø
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Overbygg og fangvoll på Fylkesveg 822 Fiskfjord i Sortland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 2003m.
Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3282 m2. Reguleringsplan er godkjent.
Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Rassikringstiltak ved Valbergura på Fylkesveg 815 i Vestvågøy
Rasoverbygg og fanggrøft. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Ny veg, molo og oppstillingsplass, Fauskenes-Sætervika Langsundforbindelsen
1400m hovedvei, 150m andre veier. Langsundforbindelsen.
Nybygg av fabrikk for insektslarveproduksjon i Meløy
Kapasitet: 30.000 tonn i 2023/2024.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 22-24 nye boliger som er tenkt sammensatt i enheter med 4 til 5 leiligheter i hver enhet. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Skredsikring av stein på E10 i Hadsel
Skredfaktorkategori lav. 265m lengde. Skredtype, stein.
Nybygg av badeland i Leknes
Reguleringsplan for Vest-Lofoten videregående skole er ute til offentlig høring. I tilegg legges det til rette for en videreføring av planene om et badeland og en flerbrukshall i tilknytning til Lekneshallen.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Skredsikring på E6 Ågflåget
I Handlingsplan 2018-2023 med planlagt utført i 2023.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.
Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av helsehus i Øksnes
Kan bli bygget på Myre i Elvelundområdet.
Omdisponering av tomt i Myre, Øksnes kommune
Riving av Aulabygget ligger på eget prosjekt. Ikke fastsatt vad tomten vil brukes til.
Etablering av fangdam og utskiftning av veg og snøskjerm på E10 i Lødingen
Skredfaktorkategori middels. 531m lengde. Skredtype, snø, sørpe, stein.
Nybygg av omsorgsboliger i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av kraftverk på i Fauske
Gitt konsesjon. 7,30 GWh.
Ombygging av kryss til rundkjøring Fv 834 x Løpsmark (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.