Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Vestland fylke

Alver (2)
Askvoll (0)
Askøy (0)
Aurland (0)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (2)
Bremanger (1)
Bømlo (1)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (1)
Gloppen (2)
Gulen (0)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (1)
Kvam (2)
Lærdal (0)
Luster (0)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (0)
Sogndal (0)
Solund (0)
Stad (1)
Stord (0)
Stryn (0)
Sunnfjord (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (0)
Årdal (0)
Øygarden (0)
Utvidelse av settefiskanlegg i Tørvikbygd
G/BR 86 /2, 19, 98, 113 mfl.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Gloppen
Gnr/bnr 17/18, 19 m.fl. Planlagt utbyggingsvolum er vist på situasjonsplan under pkt a, og omfattar eit bebygd areal på om lag 2800 m2, tenkt utbygd heilt eller delvis i to etasjar.
Utvidelse og ombygg av eksisterende settefiskanlegg i Kvam
Gnr.95 , bnr.18, 49 m. fl. Utfylling i sjø 4000 m3.
Utvidelse av landbasert oppdrett i Rylandsvågen i Alver kommune
Gbnr 343/2 mfl. Det vil verta regulert for oppdrettsanlegg på land (påvekstanlegg) med tilhøyrande infrastruktur og tekniske komponentar. Produksjonshaller, demning, hamneområde, riving posthus mm.
Utvidelse av industriområde i sjø i Vågsøy
Gbnr. 319/106 m.fl. Ca 286 daa. Volum for massemottak er antatt å vere ca 60 000m3. Utfylling/planeringsnivå er tenkt opp til ca kote +3.
Oppgradering av eksisterende næringsområde på Kvingo i Masfjorden kommue
Formålet med regulering er å utarbeide en reguleringsplan basert på eksisterende situasjon. Planen skal legge til rette for oppgradering av anlegget. Bakgrunnen for planarbeidet er å leggje til rette for betre drift av anlegget, samanlikna med dagens situasjon. Det er eit ynskje om å etablere eit nytt fôrlager i tilknyting til anlegget. Delar av eksisterande bygningsmasse er også tenkt erstatta med eit nytt bygg, og det er planar om å bygge inn to av smoltkara som i dag står utomhus. Planen sett også rammer for vidare utvikling av næringstomta. Gards nr. /bruksnr. 38/2, 38/,24, 38/30, 38/31, 38,32.
Riving av lagerhall ved lufthavn i Flesland
Hele hallen, inkludert betongdekket, skal rives og fjernes. Rivegropen skal fylles igjen, planeres ut og asfalteres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.