Alle planlagte industriprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (4)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (5)
Brønnøy (3)
(2)
Dønna (2)
Evenes (1)
Fauske (12)
Flakstad (2)
Grane (1)
Hadsel (3)
Hamarøy (1)
Hemnes (2)
Herøy (1)
Leirfjord (0)
Lurøy (2)
Lødingen (0)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (10)
Nesna (2)
Rana (4)
Rødøy (3)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (6)
Steigen (0)
Sømna (4)
Sørfold (2)
Træna (0)
Værøy (1)
Vefsn (4)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (2)
Øksnes (4)
Etablering av batterifabrikk og nybygg av næringsarealer i Narvik
Formålet med planen er å legge til rette for etablering for næringsarealer for virksomhet basert på store mengder «grønn» energi innen industri, lagervirksomhet, engros, transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre vareslag. Det er i all hovedsak det kombinerte formålet industri/lager områdene skal reguleres til. Planområdet er ca. 5000 daa. hvor næringsformål er - 1.000 daa. Batterifabrikk.
Nybygg av landbasert postsmoltanlegg på Slaggen industriområde i Evenes
Produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig. Gnr/bnr 24/68 m. fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for akvakulturanlegg (landbasert oppdrettsanlegg) for Bogen Aqua AS og utvidelse av Slaggen næringsområde for Evenes kommune. Utvidelsen av næringsarealer vil skje ved utfylling i sjø. Planen skal avklare behov for flytting og/eller oppgradering av etablert havneanlegg med kai, samt ev. flytting av småbåthavn. Områderegulering uten krav om ytterligere detaljregulering for oppdrettsanlegg: Ny reguleringsplan skal utarbeides som en områderegulering, men med detaljerte føringer for Bogen Aqua AS sin virksomhet slik at det ikke er behov for ytterligere detaljregulering foe etablering av landbasert oppdrettsanlegg eller for utfylling i sjø. Plantiltaket omfatter utfylling i sjø for opparbeidelse av næringsarealer samt etablering av landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende kaianlegg. Utdyping og utbedring av dagens kai kan være aktuelt. Planen vil åpne for vesentlig utvidelse av etablert næringsarealer herunder nye næringsbygg på samlet mer enn 15 000 m2. Landbaserte oppdrettsanlegg vil også kreve kaianlegg for båter med kjøldybde 6-7 meter.
Etablering av næringsområde i Skonseng
Gnr. 94 Bnr. 97 – Røssvollveien 38, tilleggsareal: 94/78, 94/67, 94/12, 94/41 og p.a. 94/5. Skissert utbyggingsområde er på ca. 130 daa, dette gir da 65.000 m2 bebygd næringsareal, inkludert parkeirngsbehov. Følgende formål innenfor planområdet planlegges: Lager, næring, kontor, lett industri (enten som egne områder, eller som kombinertformål, veger med tilhørende areal, parkeringsareal, en type friområde/grønnstruktur (mellom elven og øvrig areal), friområde i vann og annet grønt vegareal mot E6. Det planlegges ikke for rene kontorlokaler eller kjøpesenter/handelsnæring.
Nybygg av settefiskanlegg i Vevelstad kommune
Lauknes industri- og næringsområde. Aquaculture Innovation AS ønsker å benytte området Strandneset på vestsiden av fv.17 (Forvikveien) til å etablere et nytt marint næringsområde. Det planlegges smoltproduksjon for akvakultur. Dette involverer blant annet opparbeidelse av tomt med rundt 20 000 m2 bygningsmasse i første fase med adkomstvei fra fylkesveg 17 og kaianlegg.
Nybygg av produksjon av sokler til vindturbiner mm i Nesna kommune
Gnr/bnr: 47/1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 24, 37, 51, 67, 69. Varslet planområde er på ca 1600 dekar. Planen skal tilrettelegge for produksjon av sokler til vindturbiner, lagring av deler til vindturbiner, montering av vindturbiner og lagring av ferdigmonterte vindturbiner med sokler i sjø. Planen vil ha til hensikt å tillate gjenfylling av Engentjønna og bruk av området til lagringsformål. Området nordøst for Engentjønna skal planeres til område for monteringsutstyr for vindturbinene. Det planlegges å sprenge ned deler av Skarberget, og fylle ut Engentjønna for å kunne etablere et område for lagring og montasje av vindturbiner for havvind. Det skal anlegges kaifront for mottak av turbindeler.
Nybygg av næring-, produksjons- og kontorsbygg m.m. i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsutbygging/utvikling, trygg ferdsel og kai.
Nybygg av fabrikk og dypvannskai i Drag
Eksisterende bebyggelse utgjør 11.340m2 ( 12.666 inkludert nytt verkstedbygg og mellomlagertelt). Ny bebyggelse innenfor området i størrelsesorden 18.500m2 - 25.000 m2.Forslag til planområde ca 238 dekar. Formålet med reguleringen er å sikre videre drift ved å utvide TQC sitt industri- og lagerområde/ containerhavn samt å tilrettelegge for frakt over sjø istedenfor over land ved å etablere en dypvannskai. Forslagsstiller har listet opp 16 berørte eiendommer innenfor foreslått planområde: 260/11, 129, 129/1, 232, 237, 237/1, 238, 286, 288, 289, 305, 399, 400 og 402 samt 0/ og 291/1.
Etablering av industriområde med utskipningshavn for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniak i Hemnes kommune
Planarbeidet dreier seg om å tilrettelegge for ny industri på Helgeland - utvikling av produksjonsanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk - enten på Mula eller i Sundsmarka i Hemnes kommune. Endelig valg av lokasjon for etablering vil avklares gjennom planprosessen. Foreslått planområde er på ca. 5609 dekar og omfatter eiendommene 42/1, 42/2, 42/4, 42/9, 42/10, 42/10/1, 42/25, 42/26, 42/27, 42/28, 42/29, 42/30, 42/31 samt sjøarealer
Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Totalt 250 dekar.
Etablering av område for oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl i Hadsel
En kjølebasseng ska opprettes for testfacilitet av oljevern.
Nybygg av anlegg for produksjon av postsmolt i Sigerfjord
Anlegget skal bygges opp med moderne RASteknologi og skal inkludere klekkeri, startforingsavdeling, yngelavdeling, smoltavdeling og postsmoltavdeling. Planlagt årlig produksjonskapasitet: 7500 tonn. Produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Gnr/bnr 6/13, 6/37, samt deler av 6/8
Nybygg av datasenter i Sørfold kommune
Detaljregulering for næringsbebyggelse/industri på Gjerelvmoen, gbnr. 17/1, 2, 15 og 21. Regulere næringsområdet for å etablere et større bygg som vil huse nytt høgteknologisk datasenter med tilhørende tekniske anlegg, samt tilkomstvei fra Kobbvassveien og parkeringsplasser. Reguleringsplanen vil legge til rette for et datasenter i flere bygg på ca. 12.000 m2 BYA til sammen, med en maksimal høyde på ca. 20 meter. Reguleringsbestemmelsene vil sette maks krav til bruksareal på 15.000 m2
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Feøya, Fleinvær
Planområdet har størrelse på ca. 240 daa, av det er ca. 60 daa land på Feøya.
Utbygging av næringsområde i Sortland
Formålet med planen er å videreutvikle et allerede etablert næringsområde på Antonhaugen med lagerhaller, arealer til midlertidig lagring og tilhørende infrastruktur. Varslet planområde er på 70 dekar, og berører i hovedsak eiendommen 21/54 og 21/74.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA8: 16,972 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA9: 11,835 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Meløy
Gnr/bnr: 1/4-6. Planområdet er på 304 daa inkludert sjøområde, av dette er 79,7 daa landareal. Planen gir grunnlag for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg. Dette gir kommunen et nytt oppdrettsanlegg med bedre miljøforhold enn dagens åpne anlegg med mærer i sjø. Oppdrettsanlegget består av tre basseng for fisken, rørføringer under vann på øst- og vestsiden av øya, og tankanlegg for oppsamling av avfall. Tanker nedsenkes i terrenget og kan være opptil 3,5 m over bakken. Kai for fôringsflåte og tillegg for fôringsbåt er på sydøstsiden av øya. Fjellskjæringer for bassengene utformes slik at disse får en mest mulig harmonisk form i forhold til omgivelsene. Samlet tas det ut ca. 500.000 m3 berg.
Nybygg av lagerhall/produksjonshall, verksted mm i Øksnes kommune
BKB3. Området ønskes regulert til lagerhall, evt. produksjonshall, verksted o.l. Området kan i sin helhet utnyttes av 1 utvikler eller deles inn i flere tomter. Tomte areal 6069 kvm. Total areal BK1B, 2 og 3 37,1 daa, total BRA 15000 kvm.
Nybygg av industri og næring i Narvik
Eiendommene som omfattes av planinitiativet har gårds- og bruksnummer 94/1 ,45/1, 45/507, 45/836 og45/833, 45/869.
Etablering av næringsvirksomheter i Stokkmarknes
Det ønskes etablert inntil 3000 m2 BRA for plasskrevende varegrupper/volumvarer samt bebyggelse for lett industri, håndverksbedrifter, lager, kontor og offentlig/privat tjenesteyting. Gnr/bnr 62/27, 127, 28.
Nybygg av lager/verksted/lett industri og ladestasjoner på Myre i Øksnes kommune
BKB1 Området BKB1 ønskes å regulere til lager/verksted/lett industri. En del av området ønskes utnyttet til ladestasjon for elektriske biler. Ladestasjonen planlegges med 10 ladere som plasseres nærmest veien. Pga. værforhold planlegges ladestasjoner under tak. 10 plasser krever ca. 30*6meter=180m2. Tomte areal 2426,7 kvm. Total areal BK1B, 2 og 3 37,1 daa, total BRA 15000 kvm.
Utvikling av industritomt i Værøy kommune
2 tomter til salg. Værøy kommune - Salg tomt for Hjellbruk / Lager på Tyvnesleina. Areal er 2 940 m2.
Nybygg av industriområde i Herøy
Samlet salgbart tomteareal er ca. 13,5 dekar.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Sortland
Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 33477 Reinsnesøya i Sortland kommune.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA1: 12,114 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Nybygg av nærings- og boligområde i Myre
Planinitiativet omfatter et areal på cirka 78 dekar.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA5: 4,783 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Nybygg av industriområde i Fauske
Planområdet ligger nord for Fauske sentrum i nærhet av E6, og omfatter hele eiendommene gnr. 111, bnr. 1, 3, 4, 6, 8, 11 og deler av eiendommene gnr. 113, bnr. 1, 2, 3, 4, 9, 48.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA2, 872 daa Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA6: 4,043 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Nybygg av næringsareal i Lurøy kommune
Hensikten med planarbeidet er å realisere et attraktivt næringsareal. Dette skal gjøres gjennom å anlegge dypvannskai langs Stokkvågodden, inn mot Stokkvågen. Videre skal deler av området utsprenges og planeres. Massene skal utgjøre utfyllinger i vikene på begge siden av Jektvikøya. I tillegg ønskes det anlegges en molo mot grunnpunktene mellom Jektvikøya og Litllamholmen. Planområdet er på ca. 278 dekar, og berører følgende eiendommer: 29/4, 29/94, 29/98 og 29/100 Reguleringsplanen tar høyde for å regulere aktivitet i sjø i tilknytning næringsområdet. Landareal 150-160 mål.
Etablering av industrielt utviklingssenter i Bjerkvik
Aktivitetsområder: Utdanning - Militær industriell virksomhet - Sivil industriell virksomhet - FOU Innovasjon og Infrastruktur.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA4: 7,568 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Videreutvikling av eksisterende næringsområde for akvakultur på Kleppstad i Vågan
Formålet med planarbeidet er å fremme et privat forslag til reguleringsplan som tilrettelegger for videreutvikling av eksisterende næringsområde med akvakultur, med mulighet for utfylling i sjø, forlengelse av dagens molo og bygging av kai. Samtidig ønskes det å få hele anlegget under tak og planlegges ca. 4000 – 5000 m2 ny bebyggelse på det utfylte området. Arealet av planområdet er 54 284 m2 , hvor 37 352 m2 er areal på land og 16 932 m2 er areal i sjøen.
Nybygg av nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1. Området er nå utvidet til å omfatte deler av eiendommen 24/6. Hensikten med planarbeidet er legge til rette for en sentrumsnær plass for mottak og gjenvinning av rene og lett forurensede masser for gjenbruk, videreforedling og deponering med et langsiktig perspektiv. Området skal etter oppfylling til regulert nivå benyttes til næringsformål. Det er også ønskelig å reetablere Steinbekken som gytebekk for anadrom laksefisk som en del av tiltaket.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA7: 7,567 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Etablering av ny industri i Ballangen
Utfylling i sjø, vil gi 38.000 kvm nytt areal.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA3: 3,302 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.
Etablering av smoltanlegg i Ballangen
Ballangen Sjøfarm søker om tillatelse for a produsere 1100 tonn settefisk av laks i størrelsesområdet 70 til 300 g, ved etablering av smoltanlegg på Ballangsleira i Narvik kommune. Maksimalt vil dette utgjøre 5,1 millioner smolt. Vår visjon er lokalprodusert og kortreist settefisk til våre lokaliteter. Lokaliseringen på Ballangsleira er svært formålstjenlig med umiddelbar nærhet til riksvei, sjø og et stort og anvendelig areal til det planlagte anlegget. Anlegget er planlagt etablert på en tomt på ca 27 mål. Planlegging av prosjektet gjennomføres av Ballangen Sjøfarm men gis det konsesjon vil det etableres et nytt selskap (Ballangen Smolt as) som eier og driver anlegget. Søkt størrelse: 5.1 millioner stk.
Nybygg av industriområde i Gildeskål
Fra kommunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Tilrettelegging av byggeområder for næring i Vågaholmen, Rødøy
Hensikten med planen er å tilrettelegge for byggeområder for næring på Einvollneset. Forslagsstiller ønsker å etablere et serviceanlegg for små og mellomstore båter, med båtutsett, flytebrygge og noen større verkstedhaller. Det er i tillegg behov for å etablere en molo, og det reguleres inn avkjørsel fra fylkesvei 831/7406 (Vågaveien). Planområdet er på cirka 35 dekar. Utfylling i sjø.
Nybygg av sjøbasert fiskeoppdrettsanlegg for torsk i Brønnøy
Den planlagte produksjonen innebærer utsett av opp mot 650.000 settefisk med startvekt ca 100 gram. Produksjonsforløpet frem til slakteklar fisk med gjennomsnittlig vekt ca 4,5 kg er forventet å ta ca 24 mnd med utslakting fra mnd 20 til 24. Basert på rundt 15 % frafall som registrert dødfisk i denne perioden vil total produksjon ved lokaliteten bli ca 2 500 000 kg. All settefisk vil være vaksinert. Det vil bli brukt merder á 120-160 meter omkrets. Som landbase og fôringsanlegg vil det vil bli benyttet fôrflåte med sentralforingsanlegg.
Nybygg av produksjonslokale og sedimentstasjonbasseng på Nedre Øyra i Narvik
Gnr/bnr 42/80, 41/195 og 41/464 til formål næring - industri. Det ønskes å tilrettelegge for et nytt produksjonslokale/sedimentasjonsbasseng for å utføre nye tiltak tilknyttet til håndtering av slam fra produksjon, samt økte gjenbruk av prosessvann i produksjonen. Hoveddelen av tiltaket omfatter etablering av sedimenteringsbasseng for oppsamling av prosessvann fra rengjøring og oppsamling av slam. Tiltaket planlegges plassert sentralt i tilknytning til dagens produksjonslokaler for best mulig produksjonslinje og arealutnyttelse. Tiltaket omfatter sedimenteringskammer i betong under bakken, og mulighet for overbygg med høyde inntil ca. 7 meter.
Etablering av akvakultur i sjø i Meløy
Ny lokalitet laks, ørret og regnbueørret. Søkt størrelse: 3400 tonn MTB.
Nytt flytende anlegg for akvakultur i Rødøy kommune
Søkt størrelse: 3599 tonn MTB. Lokalitet: Selsøy.
Nybygg av næringsbygg, lager samt utvidelse av kai i Svolvær
Gnr./bnr. 18/4, 18/2062 og 18/2086 på Kjeøya (Kuba). Nothall, mellomlager og utvidelse ekisterende kai.
Nybygg av lager på Salhusmarka i Brønnøy
Vi planlegger nye lagerseksjoner på Salhusmarka, kun 6 minutter fra Brønnøysund sentrum.
Nybygg av produksjonshall i Rana
Hensikten med planarbeidet er å øke utnyttingsgraden og å øke byggehøyden fra 9 m til 13 m, for å kunne bygge en ny produksjonshall på 1500 m². Bakgrunnen er at Helgeland Marinasystemer AS trenger større produksjonsareal og økt løftekapasitet
Etablering av akvakultur, tilrettelegging for veg og parkering mm i Brønnøy
Utfylling i sjø. Formålet for den nye planavgrensningen er, i tillegg til etablering av akvakultur, å legge til rette for forbedret vegføring og parkeringsløsninger forbundet med driften av det planlagte skoleanlegget. I det pågående planarbeidet skal det videre tilrettelegges for mulig etablering av folkehøgskole og internat ved eiendom 93/8, 93/110 og 93/109.
Nybygg av servicetilbud i Eidet, Bø
Gnr/bnr: 66/1-17, 19-28, 30-31, 66/91, 66/98.
Etablering av akvakultur i sjø i Dønna kommune
Det søkes om en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3599 tonn. Det søkes om en anleggskonfigurasjon med 2x6 bur. Det planlegges et bufferområde mellom rekkene. Anleggets arealbeslag vil være ca. 100.000 m2 . I tillegg kommer etablering av fôrflåte og fortøyninger.
Klarering av ny lokalitet for akvakultur i flytende anlegg i Bodø kommune
Søkt størrelse: 1560 tonn MTB. Flytende anlegg. Matfisk torsk.
Nybygg av næring/industri i Hadsel
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringstomter innenfor den østlige delen av Børøya industriområde. Planområdet utgjør ca. 28,6 daa. Knutsen & Ramsevik eiendom AS ønsker vel 1,5 daa, Aqua pumpeteknikk ca. 1 daa og Hadsel kommunes uteetat ønsker ca. 4 daa. Resten av arealet inndeles i tomter for småindustri og håndverksbedrifter som skal selges av kommunen. I tillegg blir her innregulert nødvendige veisystemer.
Etablering av nytt serverrom i Rådhuset i Mo I Rana
Det bør etableres et serverrom 2 for å sikre drift av kommunens IKT-systemer.
Riving av produksjonsanlegg i Narvik
Det tidligere produksjonsanlegget til kjøttvareprodusent Kuraas i Villaveien 72 ønskes revet. Her vil det på noe sikt bli reist et boligbygg på tomta.
Riving og sanering av hus og fjøs i Sømna kommune
Riving og sanering av 2 huskropper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.