Alle planlagte industriprosjekter i Steigen

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Steigen som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av industriområde i Herøy
Samlet salgbart tomteareal er ca. 13,5 dekar.
Nybygg av landbasert postsmoltanlegg på Slaggen industriområde i Evenes
Produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig. Gnr/bnr 24/68 m. fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for akvakulturanlegg (landbasert oppdrettsanlegg) for Bogen Aqua AS og utvidelse av Slaggen næringsområde for Evenes kommune. Utvidelsen av næringsarealer vil skje ved utfylling i sjø. Planen skal avklare behov for flytting og/eller oppgradering av etablert havneanlegg med kai, samt ev. flytting av småbåthavn. Områderegulering uten krav om ytterligere detaljregulering for oppdrettsanlegg: Ny reguleringsplan skal utarbeides som en områderegulering, men med detaljerte føringer for Bogen Aqua AS sin virksomhet slik at det ikke er behov for ytterligere detaljregulering foe etablering av landbasert oppdrettsanlegg eller for utfylling i sjø. Plantiltaket omfatter utfylling i sjø for opparbeidelse av næringsarealer samt etablering av landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende kaianlegg. Utdyping og utbedring av dagens kai kan være aktuelt. Planen vil åpne for vesentlig utvidelse av etablert næringsarealer herunder nye næringsbygg på samlet mer enn 15 000 m2. Landbaserte oppdrettsanlegg vil også kreve kaianlegg for båter med kjøldybde 6-7 meter.
Etablering av næringsområde i Skonseng
Gnr. 94 Bnr. 97 – Røssvollveien 38, tilleggsareal: 94/78, 94/67, 94/12, 94/41 og p.a. 94/5. Skissert utbyggingsområde er på ca. 130 daa, dette gir da 65.000 m2 bebygd næringsareal, inkludert parkeirngsbehov. Følgende formål innenfor planområdet planlegges: Lager, næring, kontor, lett industri (enten som egne områder, eller som kombinertformål, veger med tilhørende areal, parkeringsareal, en type friområde/grønnstruktur (mellom elven og øvrig areal), friområde i vann og annet grønt vegareal mot E6. Det planlegges ikke for rene kontorlokaler eller kjøpesenter/handelsnæring.
Etablering av nytt serverrom i Rådhuset i Mo I Rana
Det bør etableres et serverrom 2 for å sikre drift av kommunens IKT-systemer.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.