Alle planlagte industriprosjekter i Rana

Etablering av næringsområde i Skonseng
Gnr. 94 Bnr. 97 – Røssvollveien 38, tilleggsareal: 94/78, 94/67, 94/12, 94/41 og p.a. 94/5. Skissert utbyggingsområde er på ca. 130 daa, dette gir da 65.000 m2 bebygd næringsareal, inkludert parkeirngsbehov. Følgende formål innenfor planområdet planlegges: Lager, næring, kontor, lett industri (enten som egne områder, eller som kombinertformål, veger med tilhørende areal, parkeringsareal, en type friområde/grønnstruktur (mellom elven og øvrig areal), friområde i vann og annet grønt vegareal mot E6. Det planlegges ikke for rene kontorlokaler eller kjøpesenter/handelsnæring.
Nybygg av nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1. Området er nå utvidet til å omfatte deler av eiendommen 24/6. Hensikten med planarbeidet er legge til rette for en sentrumsnær plass for mottak og gjenvinning av rene og lett forurensede masser for gjenbruk, videreforedling og deponering med et langsiktig perspektiv. Området skal etter oppfylling til regulert nivå benyttes til næringsformål. Det er også ønskelig å reetablere Steinbekken som gytebekk for anadrom laksefisk som en del av tiltaket.
Nybygg av produksjonshall i Rana
Hensikten med planarbeidet er å øke utnyttingsgraden og å øke byggehøyden fra 9 m til 13 m, for å kunne bygge en ny produksjonshall på 1500 m². Bakgrunnen er at Helgeland Marinasystemer AS trenger større produksjonsareal og økt løftekapasitet
Etablering av nytt serverrom i Rådhuset i Mo I Rana
Det bør etableres et serverrom 2 for å sikre drift av kommunens IKT-systemer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.