Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (0)
Eigersund (6)
Gjesdal (29)
Haugesund (4)
(3)
Karmøy (1)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (14)
Sauda (9)
Sokndal (3)
Sola (5)
Stavanger (18)
Strand (3)
Suldal (14)
Time (4)
Tysvær (19)
Utsira (0)
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Ny kollektivtrasé på Fylkesveg 441 Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik i Stavanger
2000 meter. Gjennomgående løsning 9,0 meter, eller 11,0 meter der det er tosidig fortau. Endeholdeplass med snu- og lademulighet for fire samtidige bussvei-busser.
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Mindre vegarbeider i Rogaland 2025-2029
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Langsgående vegoppmerking på europa- og riksveger i Rogaland 2025-2028
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Overbygg på Fv 503 Indre Vinjavatnet i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1C2. Søkt produksjon 3,00 GWh.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1. Søkt produksjon 4,10 GWh.
Opprusting av dam i Gjesdal
IVAR IKS skal oppruste dam Storevatn i 2024 – 2026. Før arbeidet på dammen starter er der behov for å oppruste deler av den private adkomstvegen fra Kyllingstad til dammen. Opprusting av adkomstvei på separat prosjekt.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Rassikringstiltak på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Utlegging av veg og fangvoll.
Rassikringstiltak på Fv 520 Åsjuvet i Suldal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert fang- og isnett.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing
Kurvutbedring på Fylkesveg 734 i Vindafjord
Fra økonomiplan 2021-2024, planlagt finansiering etter 2024.
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing.
Rassikringstiltak på Fv 4704 Nattland i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerdeer.
Rassikringstiltak på Fv 4678 i Hjelmeland
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Isnett.
Sikre brannvannsdekning og separering av avløpsledning i Ganddal
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.
Separering av fellesledninger og oppgradering av vannledninsnett i Ganddal
Separering av fellesledninger for å redusere uønsket utslipp, pumpekostnader og mengde med avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangnett og bolt
Rassikringstiltak på Fv 520 Raudalen i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert og fanggjerde.
Rassikringstiltak på Fv 4720 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Rv 13 Lauvik i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Sanering av spillvannsledning i Gjesdal kommune
Sanering av VA-ledninger samt fordrøynings basseng på 750m3 må etableres i forbindelse med saneringsarbeidet.
Rassikringstiltak på Fv 520 Svartkulp i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Ikke kostnadsberegnet.
Rassikringstiltak på Fv 520 Svartevatn i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert og fanggjerde.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Utbedring av natursteinmur i Vestre Åmøy, Stavanger
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekning på ca 70 m.
Terrengrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdal I i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø.
Terrenginngrep på Fv 45 Motland II i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Utbedring av elveløp, om- og nybygg av VA-ledninger i Sand
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Ombygg av dam i Ålgård
Betongdammen ved Flassavatnet tilfredstiller ikke krav i Damsikkerhetsforskriften og krever ombygging.
Utvidelse og nybygg av gravplass i Forsand
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass
Riving av gangbru i Ålgård
Etter at ny bru over Figgjoelva lenger sør er etablert, foreslås det at gammel bru ved Cirkle K rives.
Rensk og bolting på Fv 681 Øvrabø i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 150m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.