Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Sandnes

Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing.
Sikre brannvannsdekning og separering av avløpsledning i Ganddal
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.
Separering av fellesledninger og oppgradering av vannledninsnett i Ganddal
Separering av fellesledninger for å redusere uønsket utslipp, pumpekostnader og mengde med avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.
Utvidelse og nybygg av gravplass i Forsand
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass
Asfaltering av område og etablering av midlertidig brakkerigg i Forsand
Foremålet med tomten er å etablere areal for stillasvirksomhet. Slik tomten fremstår i dag, må det bortkjøres større mengder med overskuddsmasse i form av jord og grus, som er tilført tomten som overskuddsmasse på et tidligere tidspunkt. Når denne massen er bortkjørt, må det jevnes av og legges et bærelag klar for asfaltering og opparbeidelse av et jevnt område på hele tomten. Det er pr da to ikke helt klart hvilke type bygg som skal oppføres på tomten, vil derfor midlertidig montere en brakkerigg som skal stå 2-3 år før det bygges nytt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.