Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Gjesdal

Opprusting av dam i Gjesdal
IVAR IKS skal oppruste dam Storevatn i 2024 – 2026. Før arbeidet på dammen starter er der behov for å oppruste deler av den private adkomstvegen fra Kyllingstad til dammen. Opprusting av adkomstvei på separat prosjekt.
Rassikringstiltak på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Utlegging av veg og fangvoll.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerdeer.
Sanering av spillvannsledning i Gjesdal kommune
Sanering av VA-ledninger samt fordrøynings basseng på 750m3 må etableres i forbindelse med saneringsarbeidet.
Terrengrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdal I i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø.
Terrenginngrep på Fv 45 Motland II i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Ombygg av dam i Ålgård
Betongdammen ved Flassavatnet tilfredstiller ikke krav i Damsikkerhetsforskriften og krever ombygging.
Terrenginngrep på Fv 285 Ottesvik i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Terrenginngrep på Fv 45 Mjåland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m.
Terrenginngrep på Fv 287 Bjelland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein.
Rassikringstiltak på Fv 45 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Tørrmur.
Rassikringstiltak på Fv 4416 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Tørrmur.
Riving av gangbru i Ålgård
Etter at ny bru over Figgjoelva lenger sør er etablert, foreslås det at gammel bru ved Cirkle K rives.
Rehabilitering av kirkegård i Ålgård
Innmåling og tegning av nytt gravkart for tilrettelegging for gjenbruk av graver og utvidet urnelund.
Rassikringstiltak på Fv 45 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangvoll og magasin.
Rehabilitering av tak og fasader på gammel brannstasjon alternativt riving av brannstasjon og utvidelse av uteområde i Ålgård
Bygget er i dårlig stand, takplater som inneholder asbest smuldrer opp, biter av taket faller ned i skolegården. Det vil bli foretatt en endelig vurdering om å foreta nødvendige påkostninger på bygget, eller om dette bør rives for å utvide uteområde til skole og administrasjonsbygg.
Bygningsmessige oppgraderinger (ENØK-tiltak) av gate i Ålgård
ENØK tiltak for å få ned strømkostnader. Produksjon for egne bygg, samt levering av overskuddsproduksjon til lyse.
Byggteknisk oppgradering på høydebasseng i Gilja
Taktekking og overbygg på luker.
Vedlikehold av kirkegård i Gjesdal
Bedre tilrettelegging for driftspersonell i forbindelse med vedlikehold av gravplassen.
Utvidelse av vaskehall i Ålgård
For å ivarenta renovasjonbilene på en god måte, foreslås det å etablere underspyling i egne lokaler i Kongsgata 21.
Ombygg av renseanlegg i Gjesdal, Ålgård
Ombygninger for å tilfredsstille drift og HMS krav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.