Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (18)
Brønnøy (2)
(2)
Dønna (5)
Evenes (2)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (1)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (1)
Narvik (4)
Nesna (2)
Rana (8)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (1)
Steigen (4)
Sømna (3)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (3)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (4)
Øksnes (2)
Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Etablering av handelspark på Mørkved i Bodø
Mørkved handelspark består av 14000 BRA handel, hvor byggherre har skrevet kontrakt med OBS Bygg, NorgesGruppen og Thansen. I forbindelse med tiltaket skal det bygges rundkjøring på Rv 80 og kommunal infrastuktur. herunder veier, fortau og VA.
Nybygg av hotell på Rønvikfjellet i Bodø kommune
Wood Hotel i Bodø skal tre inn i den kommende hotellkjeden Strawberry, i dag kjent som Nordic Choice. Ca. 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter. I åttende og øverste etasje blir det gym, sauna og velværeavdeling med takterrasse og utendørsbasseng. Hunterdouglas levererar solavskærmning. Part AB Badekabiner, Noracon AS Fasadevasksystem
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tidligere prosjektnavn Lamarka sykehjem.
Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Nybygg av gondolbane i Vefsn
Fra Mosjøen sentrum og opp til Øyfjellet.
Nybygg av hotell inntil alpinanlegg i Narvik
Hotellet eies av blant annet Nordicgruppen. Narvikfjellet AS skal drifte hotellet.
Etablering av kyststi og VA-anlegg fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen mm i Bodø
6,5 km lang kyststi totalt. Overføring av avløp fra Åltjønna til Stokkvika renseanlegg.
Nybygg av fritidsbustader i Herøy
Nye fritidsbustader, molo, småbåthamn, tilkomstveg, parkering, friområde m.m innanfor eit nærare avgrensa planområde på ca 13.4 dekar og som omfattar eigedomane gnr. 26 bnr. 10 og 18 m.fleire. Private grunneiere av gnr. 26 bnr. 10 Nina Sundnes Warholm, Jørn Roar Sundnes og Katrine Sundes Sundal og grunneier for bnr. 18 Paul Sundnes m. fl.
Etablering av boliger, fritidsboliger m.m på Nordskot havn i Steigen
62,4 daa. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 28, bnr 7, 8, 10, 16 19, 51, 80, 92, 94, 98, 120, 128, 138, 142, 146, 155, 156 og 160. Deler av tilgrensende eiendom gnr/bnr 142/1 (Nordskotveien, FV635) inngår også i planområdet. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur og uteoppholdsareal, samt småbåtplasser. Planforslaget legger også til rette for etablering av parkeringsplasser, torg og ellers eksisterende virksomhet som butikk, museum, servering mv.
Nybygg av fritidsboliger i Fauske
10-20 boliger. Gnr/bnr: 62/45, 87 og 88. 9,6 daa.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.
Nybygg av hytter på camping i Gildeskål
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Skaugvoll camping for å legge til rette for fritidsboliger. Området vest for kro vil utvikles til sjøhus i kombinasjon med hyttetomter. Området ved kro skal videreføres som campingplass, samt noen områder med hyttetomter. Det tas i hovedsak sikte på endring av gnr. 21, bnr. 107, som har et areal på ca. 36,3 dekar. 10-20 hytter.
Oppgradering av SPU-avdeling ved videregående skole i Mosjøen
Ombygging og renovering av SPU avdeling i hovedbygg plan 0, bygg B ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka.
Påbygg og ombygg av døgnbemannet barnevernsinstitusjon i Rana kommune
Yttrabekken er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger i et boligområde utenfor sentrum. Den ble oppført 1993 og er et tofløyet bygg med mellomliggende fellersarealer som til sammen er på ca. 600 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Det vil også bli et påbygg for å gi plass til møterom og garderober for ansatte. Ny parkeringsplass og bytting av garasjeporter.
Nybygg av hytter på Vegaøyan
3-4 hytter. Gnr/bnr 24/16 og 24/25.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Ombygg av kontorlokaler for barneverntjenesten i Origo-bygget på Leknes i Vestvågøy kommune
Barneverntjenesten i Vestvågøy skal flytte fra dagens lokaler i rådhuset til nye lokaler i Origo-bygget på Leknes. Lokalene i Origo-bygget er tidligere benyttet av tannhelsetjenesten. For å imøtekomme barneverntjenestens behov, kreves ombygging av lokalene. Nye kanaler fra ventilasjonsrom i 4. etg. Riving av alle vegger, systemhimling og overflater. Oppføring av nye vegger og dekker. Utbedring av eksisterende rekkverk utenfor lokalet. Innsetting av branndør ved inngang. Ny rømningsdør. Etablering av kledning rundt rømningstrapp.
Ombygging areal til ny simuleringsavdeling på universitet i Rana kommune
Det skal etableres en enhet for simulering i sykepleie- og helsefag. Derfor har oppdragsgiver behov for ombygging av deler av 1. etasje, campus Helgeland.
Etablering av scene i sentrum av Mo i Rana
Rana kommune ønsker å bygge en scene i Jernbaneparken i sentrum av Mo i Rana samt en tekniskrom og uteområdet rundt scenen. Scenebygget skal kunne romme plass for inntil 50 personer.
Ombygg av videregående skole i Fauske kommune, del 2
Omfatter omlegging til vannbåren varme resterende lokaler, sosialsone, kontor, klasserom og ny mesanin. Luftfordelingssanlegget i 2. etg kompletteres med noe kanalarbeid, innsetting av VAV og CAVspjeld, korrigering av tilluft og avtrekk i noen rom. Det skal tilrettelegges for HC toalett i 1 etg og tilgang til mesanin 2 etg via løfteplattform. Klasserom skal og oppgraderes. Verkstedlokale og vaskehall skal delvis oppgraderes og det skal tilrettelegges med nytt toalett i verksted.
Ny energisentral ved universitet i Narvik kommune
Prosjektet går ut på å bytte hoved varmekilde fra elektrisk kjel, til varmepumpe og mengderegulert anlegg for universitet. Bygget er bygget i flere trinn med samlet areal bygg ca 30.000 m2. Prosjektet omfatter også frakopling og demontering av fyrkjeler med tilhørende ledningsnett. Arealet som berøres er teknisk rom i kjeller, og tak på blokk E. Sjakt for røykgass fra oljekjeler skal benyttes som føringsvei for installasjoner mellom kjeller og tak.
Anskaffelse av standard og designmøbler til universitet i Bodø
2 delkontrakter, standard inventar og designmøbler.
Utvidelse av hovedbygget og vognskur ved barnehage i Sortland kommune
Sigerfjord barnehage skal utvide vognskur og utvide hovedbygget i sør for å gi plass til møterom/kontor. Sortland kommune ønsker å utvide litt av byggningsmassen ved Sigerfjord barnehage. Det ene som skal utvides er Vognskur med 1,5 meter i to rettninger, her er det uisolert og støpt betongplate. Det andre som skal utvides er hovedbygget mot sør ca 3,5 meter. Denne utvidelsen skal romme møterom med et litekjøkken og arbeidsrom/kontor. Rommene ønskes delt med skyvevegg.
Utskifting av tak på barnehage i Bodø kommune
Bodø kommune ønsker å bytte tak på Mørkvedmarka Barnehage. Nytt tak skal omfatte opsjon på solcelletak på den søndre takflaten. Eksisterende bygg er fra 1989.
Brannsikring av sykehjem i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Kjøp- og service av reservekraftaggregat for vegtrafikksentralen nord
Levering og service av ett stk.-reservekraftaggregat 100kVA og ett stk.-reservekraftaggregat 30kVA.
Utskifting av vinduer på fengsel i Bodø kommune
Vindusbytte ved eiendom 02602 Bodø Fengsel.
Etablering av katastrofevarsling på videregående skole i Bodø
Installasjon av høyttalere og system for katastrofevarsling i skolen.
Renovering av fasade på skole i Brønnøy
Svært omfattende og akutt behov for renovering av 3 fasader. Omfattende areal med vinduer og målsetning om bevaring av historisk uttrykk.
Etablering av servicebygg, parkeringsplass og VA-anlegg på Marke/Romdalen i Værøy kommune
Det etableres et servicebygg i Marka/Rømdalen med vann, toalett og evt. dusj. I tillegg kommer parkeringsanlegg og VA. Det planlegges å etablere en betalingsløsning slik at dette blir mest mulig selvfinansierende.
Tiltak for svømmehall i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Ny adgangskontroll ved skole i Sømna
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Vedlikehold og reparasjon av gulv i gymsal ved universitet i Nesna kommune
Vedlikehold og reparasjon av gymsal på Nord Universitet sitt studiested på Nesna. Avtalen skal inneholde sliping, reparasjoner, lakking og merking. Banemerkinger skal fjernes, parkettgulv slipes, lakkes 3 lag og merking tilsvarende det som er i dag.
Oppgradering av tak på rådhus i Vevelstad
Taket lekker og er mosegrodd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.